Izglītība

Mārupes pamatskola izstrādājusi jaunu attīstības stratēģiju, kuras centrā ir bērnu talantu attīstīšana

18.02.2020.

Mārupes pamatskolas vadība, sadarbojoties ar skolas padomes un vecāku iniciatīvas grupas dalībniekiem, ir pabeigusi darbu pie skolas attīstības stratēģijas un attīstības plāna izstrādes un uzsākusi tā ieviešanu. Spēja atmodināt un attīstīt talantu ikvienā bērnā būs galvenais stratēģiskais uzdevums un skolas attīstības pamatnosacījums.

Zigmunds Vīķis, Mārupes pamatskolas Padomes priekšsēdētājs un vecāku iniciatīvas grupas dalībnieks, Henrija Vīķa tētis: “Apvienojoties skolas aktīvākajiem vecākiem, mums ir izdevies gada laikā izstrādāt tādu skolas attīstības modeli, kādā mēs vēlamies redzēt ikvienu paša bērnu augam, attīstāmies un mācāmies. Šī ir unikāla prakse Latvijas izglītības sistēmā, kad tieši vecāki ir tie, kas veido skolas stratēģisko vīziju, definē vērtības, meklē jaunas pieejas mācību procesa, skolas dzīves un visas izglītības ekosistēmas pilnveidošanā. Neapšaubāmi, kas tas viss varēja notikt tikai ar skolas administrācijas un īpaši skolas direktores Sigitas Sakovičas dziļu atbalstu”.

Skolas attīstības stratēģijai ir 6 galvenie virzieni – mācīšanās un izglītošana, profesionāli cilvēki, komunikācija, mācību vide un sasniegumi, resursi un kopiena.

Stratēģijas ieviešanas ietvaros tiks izstrādāta skolēnu talantu identificēšanas metodika un pilnveidots zināšanu novērtēšanas tests, uz kura rezultātu pamata tiks izveidotas jaunas un atbilstošas interešu izglītības programmas skolā. Kopš mācību gada sākuma skolā tiek ieviests pilotprojekts “Skola dodas dzīvē – dzīve ienāk skolā”, kura ietvaros 7. un 9. klasei mācību stundas vada Mārupes novada uzņēmēji. 

Skolotāju profesionalitātes paaugstināšanai, stratēģijas ietvaros ir paredzēti papildu pasākumi ar profesionālu kouču un komandu treneru piesaistīšanu.

Tā, piemēram, kā ātri un efektīvi organizēt 1-2 minūšu kustību/dinamiskās pauzes mācību stundu laikā, ar mērķi samazināt mazkustīguma, ilgas sēdēšanas negatīvo ietekmi uz skolēnu vielmaiņu, uzlabot skolēnu darbaspējas, stāju un muskulatūras tonusu un veidot veselīgus paradumus skolotājiem palīdz apgūt vieglatlētikas treneris un sporta pedagogs Helmuts Rodke.

Tāpat viņa vadībā tika organizēta fiziskās sagatavošanas vingrinājumu meistarklase skolēniem un sporta skolotājiem.

Ar vecāku palīdzību skolā ir izstrādātas komunikācijas vadlīnijas, kas nosaka kādā veidā tiek organizēta gan iekšējā, gan ārēja skolas komunikācija. Skolas telpu vizuālais noformējums tiks pakārtots skolas vērtībām, bet skolas gaiteņi tiks tematiski noformēti atbilstoši mācību priekšmetu jomu izkārtojumam telpās. Kopumā Mārupes pamatskolas attīstības Stratēģija paredz vairāk nekā 100 aktivitātes, kas realizējamas kopīgi skolas vadībai, skolotājiem un vecākiem tuvāko gadu laikā.

Kāpēc tika radīta Mārupes pamatskolas attīstības stratēģija? 2019. gadā skolas Vecāku iniciatīvas grupa sadarbībā ar socioloģisko un mārketinga pētījumu uzņēmumu “BERG Research” organizēja kvantitatīvo socioloģisku pētījumu par galvenajiem izaicinājumiem skolas dzīvē. Pētījuma ietvaros tika aptaujāti 240 skolēni un 214 vecāki. Pētījuma rezultāti parādīja, ka 30-50% respondentu vēlas pozitīvas pārmaiņas skolas mācību procesā, saskarsmes veidošanā ar citiem skolēniem un attiecībās ar skolotājiem, ēdināšanas organizēšanas procesā un citos ar skolas ikdienu saistītos jautājumos.

Mārupes pamatskola ir Mārupes novada pamatizglītības iestāde – viena no četrām novada skolām, kurā šogad mācās vairāk nekā 600 skolēni. Mārupes pamatskolas un vecāku iniciatīvas grupas izstrādātā skolas attīstības programmas principi un saturs ir iestrādāti Mārupes novada izglītības attīstības stratēģijā 2020. – 2026. gadam.

Mārupes pamatskolas vecāku iniciatīvas grupa ir neformāls veidojums, kuras sastāvā ir gan skolas padomes pārstāvji, gan vienkārši aktīvākie skolēnu vecāki. Iniciatīvas grupas kodolu veido vecāki un uzņēmēji Zigmunds Vīķis, Inese Mauriņa, Tālivaldis Silenieks un Silvestrs Savickis. Viņi par sevi saka: “Mums rūp mūsu bērnu, skolas, novada un mūsu valsts – Latvijas nākotne. Tāpēc mēs nesavtīgi ieguldām savu laiku, zināšanas, prasmes un kontaktus, lai padarītu mācīšanās procesu labāku, interesantāku un ilgtspējīgāku. Mēs ticam, ka katrā bērnā mīt talants un ir nepieciešams tikai to atmodināt un aktivizēt. Tāpēc mēs esam un tāpēc mēs darām!”