Sabiedrība

Valsts atbalsts apkures izmaksu kompensēšanai

Valsts atbalstam malkas, granulu, brikešu un elektroenerģijas apkures izmaksu sadārdzinājuma kompensācijai aicinām pieteikties www.epakalpojumi.lv vai pašvaldības klientu apkalpošanas centros Mārupē un Piņķos.

Ja apkurei izmanto dabasgāzi vai to nodrošina centralizētā siltumapgāde, atbalsts tiks piemērots automātiski rēķinos.

Minētajam valsts atbalstam var arī pieteikties valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros Mārupes novadā - Daugavas ielā 29, Mārupē (ceturtdienās) un Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā (pirmdienās) centru darba laikā


Uzmanību!

Vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka pieteikumu iesniegšana par izmaksu kompensāciju apkurei ar malku, granulām un briketēm ir beigusies, taču apkurei izmantotās elektroenerģijas izmaksu kompensācijas pieteikumi vēl tiks pieņemti līdz 2023. gada 31. maijam. 


Ir veiktas izmaiņas atbalsta iesniegumu pieņemšanā dīzeļdegvielas un propāna gāzes apkures gadījumā - iesniegumu pieņemšanas termiņš ir pagarināts no 30. aprīļa līdz 31. maijam.


Patlaban pieejamais atbalsts

 • Apkure ar elektroenerģiju -  iesniegumu par atbalstu mājsaimniecībai iesniedz laikposmā no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam.

Lai saņemtu atbalstu, rēķinam par elektroenerģijas pakalpojuma sniegšanu ir  jābūt par periodu no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim, bet rēķina izrakstīšanas datumam ir jābūt periodā no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam.

 • Apkure ar sašķidrināto naftas (propāna-butāna) gāzi -  iesniegumu par atbalstu mājsaimniecībai iesniedz laikposmā no 2023. gada 1. februāra līdz 2023. gada 31. maijam.

Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim – lai saņemtu atbalstu, čeka vai  cita maksājumu apliecinoša dokumenta datumam ir jābūt šajā periodā.

 

 • Apkure ar marķēto dīzeļdegvielu - iesniegumu par atbalstu mājsaimniecībai iesniedz laikposmā no 2022. gada 1. februāra līdz 2023. gada 31. maijam.

Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim – lai saņemtu atbalstu, čeka vai cita maksājumu apliecinoša dokumenta datumam ir jābūt šajā periodā.


Pieteikumi valsts atbalstam prioritāri iesniedzami, izmantojot e-pakalpojumu portālu www.epakalpojumi.lv. Minētajam valsts atbalstam var pieteikties arī valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros Mārupes novadā - Mārupē (Daugavas ielā 29) ceturtdienās  un Piņķos (Centra ielā 4)  pirmdienās no pulksten 9.00 līdz 18.00.

Kontaktinformācija saziņai: 

 • speciāliste energoresursu atbalsta jautājumos Anita Strujeviča (tālruņa numuri: 29624403, e -pasta adrese: anita.strujevica@marupe.lv (Mārupe));
 • speciālists energoresursu atbalsta jautājumos Edvards Poņemeckis (e – pasta adrese: edvards.ponemeckis@marupe.lv (Piņķi)).

Lai reģistrētu iesniegumu, tiks prasīts norādīt iesniedzēja:

•    vārdu, uzvārdu, 
•    personas kodu, 
•    kontaktinformāciju, 
•    kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numuru, kurā ieskaitāms atbalsts mājsaimniecībai.

Iesniedzējs varēs norādīt citai personai piederošu bankas kontu un arī šīs personas vārdu, uzvārdu, personas kodu. 


Iesniegumam tiek pievienoti šādi dokumenti:

 • mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošs dokuments, ja attiecīgā informācija nav pašvaldības rīcībā;
 • maksājumu apliecinoši dokumenti par koksnes granulu, koksnes brikešu vai malkas iegādi vienam mājoklim, ja apkurei izmanto koksnes granulas, koksnes briketes vai malku;
 • rēķins par elektroenerģiju konkrētajam mājoklim, ja apkurei izmanto elektroenerģiju.

Mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecina:

 • zemesgrāmatā nostiprinātas īpašumtiesības; 
 • īres līgums;
 • mantojuma apliecība;
 • Valsts zemes dienesta izsniegta izziņa par dzīvokļa īpašuma tiesībām; 
 • nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja rēķins;
 • elektroenerģijas rēķins vai līgums;
 • pilnvara;
 • cits (rēķins par komunāliem pakalpojumiem).

Maksājumu apliecinošs dokuments ietver sekojošu informāciju: darījuma datums, nopirktās malkas, koksnes granulu vai koksnes brikešu apjoms, summa.


Atbalstu mājsaimniecībai NEVAR saņemt: 

 • Ja ir pirktas koksnes granulas vai koksnes briketes un nav pieejams čeks vai cits maksājumu apliecinošs dokuments (bankas maksājuma uzdevums, stingrās uzskaites kvītis).
 • Ja malkas, granulu vai brikešu maksājumu apliecinošā dokumentā neparādās nopirktā kurināmā apjoms, datums, summa.
 • Ja persona nevar uzrādīt nekādu mājokļa lietošanas tiesības apliecinošu dokumentu un persona nav arī nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par šo mājokli, nav elektroenerģijas līguma slēdzējs/ rēķina maksātājs.
 • Ja minētajā adresē Zemesgrāmatā ir ieraksts, kas apliecina tikai īpašuma tiesības uz zemi, un nav nedz saskaņota būvprojekta dzīvojamai ēkai, uz kā pamata izsniedz būvatļauju, nedz citu dokumentu, kas apliecina, ka tas ir mājoklis.

Ja mājsaimniecība izmanto kombinēto apkuri, tad par katru apkures veidu ir jāveido atsevišķs iesniegums. Par katru apkures veidu tos iesniedzot ne biežāk kā vienu reizi mēnesī.


Apkure ar koksnes granulām un koksnes briketēm

 • Iesniegumā jāietver pašapliecinājums par koksnes granulu vai koksnes brikešu apkures sistēmas izmantošanu mājoklī.
 • Iesniegumu par atbalstu mājsaimniecībai iesniedz laikposmā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim.
 • Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim – lai saņemtu atbalstu, čeka vai  cita maksājumu apliecinoša dokumenta datumam ir jābūt šajā periodā.
 • Koksnes briketēm un koksnes granulām cenu slieksnis noteikts 300 eiro par tonnu bez pievienotās vērtības nodokļa (aptuveni 65 eiro/MWh). 
 • Izmaksu pieaugums tiks kompensēts 50% apmērā (t.i., ja izmaksas pārsniedz 300 eiro/tonnā bez pievienotās vērtības nodokļa), bet ne vairāk kā 100 eiro/tonnā (bez pievienotās vērtības nodokļa) apmērā. 
 • Maksimālais atbalsta apjoms, par kuru varēs saņemt atbalstu, vienai mājsaimniecībai būs 10 tonnas.
 • Iesniegumā ietverts pašapliecinājums, ka citi mājsaimniecības locekļi nav iesnieguši iesniegumu atbalsta saņemšanai par iesniegumā minēto mājokli.
   

Apkure ar malku
Iesniegumā jāietver pašapliecinājums par malkas apkures sistēmas izmantošanu mājoklī.

Bez maksājumu apliecinoša dokumenta

 • Iesniegumu par atbalstu mājsaimniecībai ar malkas apkuri bez maksājuma apliecinoša dokumenta iesniedz laikposmā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. novembrim.
 • Iesniegumā jāietver pašapliecinājums par malkas iegādi. 
 • Malkai, kas iegādāta līdz 2022. gada 31. augustam un kurai nav maksājumu apliecinoša dokumenta, valsts kompensēs vienreizēju fiksētu atbalstu 60 eiro  apmērā vienam mājoklim. 
 • Iesniegumā jāsniedz pašapliecinājums, ka citi mājsaimniecības locekļi nav iesnieguši iesniegumu atbalsta saņemšanai par iesniegumā minēto mājokli.

Ar maksājumu apliecinošu dokumentu

 • Iesniegumu par atbalstu mājsaimniecībai iesniedz laikposmā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim.
 • Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim – proti, lai saņemtu atbalstu, čeka vai cita maksājumu apliecinoša dokumenta datumam ir jābūt šajā periodā.
 • Malkai  noteikts cenu līmenis, virs kura sāk sniegt atbalstu - 40 eiro/ber.m3 bez pievienotās vērtības nodokļa.
 • Valsts kompensē izmaksu pieaugumu 50% apmērā no cenas virs noteiktā cenu līmeņa (t.i., ja izmaksas pārsniedz 40 eiro/ber.m3), bet ne vairāk par 15 eiro/ber.m3 bez pievienotās vērtības nodokļa.
 • Maksimālais atbalsta apjoms, par kuru var saņemt atbalstu, vienai mājsaimniecībai ir 35 ber.m3 jeb 21 sters (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).


Elektroniskajos iesniegumos jānorāda tāda mērvienība, kāda norādīta maksājuma dokumentā (kg / litri / steri / cieškubikmentri / berkubikmetri). Sistēma jebkādās norādītajās mērvienībās iegādāto malkas daudzumu pārrēķinās ber.m3.

Iesniegumā jāietver pašapliecinājums, ka citi mājsaimniecības locekļi nav iesnieguši iesniegumu atbalsta saņemšanai par iesniegumā minēto mājokli.
 


Apkure ar elektroenerģiju

pieteikties atbalstam var no 1. novembra

Iesniegumā jāietver pašapliecinājums par elektroenerģijas apkures sistēmas izmantošanu mājoklī.

Iesniegumu par atbalstu mājsaimniecībai iesniedz laikposmā no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam.

 • Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim – lai saņemtu atbalstu, rēķina par elektroenerģiju maksājuma datumam ir jābūt periodā no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam.
 • Mājsaimniecībām, kuras apkurei izmanto elektroenerģiju, atbalsts tiks piešķirts tiem elektroenerģijas lietotājiem, kuru patēriņš ir lielāks par 500 kWh mēnesī, bet ne vairāk kā 2000 kWh, ja elektroenerģija tiek izmantota mājokļa apkurei. 
 • Valsts kompensēs 50% no elektroenerģijas cenas, kas pārsniegs 0,160 eiro/kWh bez pievienotās vērtības nodokļa, bet ne vairāk kā 0,100 eiro/MWh bez pievienotās vērtības nodokļa. 
 • Jebkurai mājsaimniecībai pirmās patērētās 500 kWh būs jāapmaksā atbilstoši elektroenerģijas tirgotāja noteiktajai elektroenerģijas cenai, bet tiks kompensēts patēriņš, kas pārsniedz šo slieksni (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).

   


Atbalsta mājsaimniecībai piešķiršana

 • Pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas mājoklis, vai tās izveidota iestāde izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus un pieņem lēmumu par atbalsta mājsaimniecībai piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt. Uzskatāms, ka pašvaldība ir pieņēmusi labvēlīgu lēmumu, ja 30 darbdienu laikā pēc iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu kontā ir ieskaitīts atbalsts mājsaimniecībai.
 • Piešķirto atbalstu mājsaimniecībai pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu kontā. 
 • Ja personai nav kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta, iespējams iesniegumā norādīt citas personas konta numuru, kurai tā piekrīt ieskait piešķirto atbalstu, norādot saņēmēja vārdu, uzvārdu, konta numuru.
 • Ja nav iespējams  atbalstu mājsaimniecībai saņemt bankas kontā, tad tehniskās iespējas skaidras naudas izmaksām tiks nodrošinātas sākot ar 2022.gada 1.novembri.

Atteikums piešķirt atbalstu mājsaimniecībai

Pašvaldība atbalstu mājsaimniecībai nepiešķir, ja:
1) iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos ietvertā informācija neatbilst šā atbalsta saņemšanas nosacījumiem;
2) sniegta apzināti nepatiesa informācija.

!!! Personas datu nesniegšanas gadījumā pieteikuma iesniedzējam būs liegta iespēja saņemt, bet pašvaldībai - izmaksāt energoresursu atbalstu mājsaimniecībai. 


Pašvaldība viena gada laikā pēc atbalsta mājsaimniecībai piešķiršanas var lemt par nepamatoti izmaksātā atbalsta mājsaimniecībai atgūšanu. Pašvaldība pieņem lēmumu par nepamatoti izmaksātā atbalsta mājsaimniecībai atgūšanu, ja tā konstatē, ka attiecīgais atbalsts mājsaimniecībai ir nepamatoti izmaksāts iesniedzēja vainas dēļ, jo viņš sniedzis nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nav paziņojis par pārmaiņām, kas varētu ietekmēt tiesības uz šo atbalstu vai tā apmēru.

Ja iesniedzējs neatlīdzina pārmaksāto summu labprātīgi, lēmumu izpilda tiesu izpildītājs Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz pašvaldības izpildrīkojumu.
 


Pašvaldības lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana

 • Pašvaldības amatpersonas lēmumu vai faktisko rīcību par atbalstu mājsaimniecībai piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu pašvaldības domei 30 dienu laikā pēc atbalsta mājsaimniecībai ieskaitīšanas kontā vai atteikuma piešķirt atbalstu mājsaimniecībai saņemšanas. 
 • Lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.


Atteikuma gadījumā administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. 


Valsts atbalsts mājsaimniecībām

Ekonomikas ministrijas sagatavotā informācija pieejamaŠEIT

1

Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā” iespējams uzzināt par atbalsta pasākumiem, kas mazina energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma izraisīto negatīvo ietekmi uz mājsaimniecībām un tautsaimniecību.
Likuma 7.1 pants nosaka atbalstu mājsaimniecībām apkures izdevumu daļējai kompensēšanai, ja apkurei izmanto elektroenerģiju, koksnes granulas, koksnes briketes un malku.
(1) Mājsaimniecībai, kura mājokli apkurina, izmantojot koksnes granulas vai koksnes briketes, par laikposmu no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim ir tiesības saņemt valsts atbalstu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, 50 procentu apmērā no izmaksām par 10 tonnu koksnes granulu vai brikešu iegādi par cenu, kas pārsniedz 300 eiro par tonnu bez pievienotās vērtības nodokļa, bet ne vairāk kā 100 eiro par tonnu bez pievienotās vērtības nodokļa.
(2) Mājsaimniecībai, kura mājokli apkurina, izmantojot malku, par laikposmu no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim ir tiesības saņemt valsts atbalstu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, 50 procentu apmērā no izmaksām par 35 berkubikmetru malkas iegādi par cenu, kas pārsniedz 40 eiro par berkubikmetru bez pievienotās vērtības nodokļa, bet ne vairāk kā 15 eiro par berkubikmetru bez pievienotās vērtības nodokļa.
(3) Mājsaimniecībai, kura mājokli apkurina, izmantojot malku, kas iegādāta līdz 2022. gada 31. augustam, ir tiesības saņemt valsts atbalstu 60 eiro.
(4) Mājsaimniecībai, kura mājokli apkurina, izmantojot elektroenerģiju, par laikposmu no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim ir tiesības saņemt valsts atbalstu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, elektroenerģijas patēriņam virs 500 kilovatstundām, bet nepārsniedzot 2000 kilovatstundas, 50 procentu apmērā no elektroenerģijas cenas, kas pārsniedz 0,160 eiro par kilovatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa, bet ne vairāk kā 0,100 eiro par kilovatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa.
(5) Lai saņemtu šā panta pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā noteikto atbalstu (turpmāk — atbalsts mājsaimniecībai), mājokļa īpašnieks, kopīpašnieks vai īrnieks ne biežāk kā reizi mēnesī elektroniski, izmantojot pašvaldību e-pakalpojumu portālu www.epakalpojumi.lv, vai klātienē, izmantojot pašvaldību sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammu SOPA, iesniedz pašvaldībai iesniegumu, kurā norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontaktinformāciju un kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numuru, kurā ieskaitāms atbalsts mājsaimniecībai. Iesniegumā ietver pašapliecinājumu par attiecīgās apkures esību mājoklī un to, ka citi mājsaimniecības locekļi nav iesnieguši iesniegumu atbalsta saņemšanai par iesniegumā minēto mājokli, kā arī pašapliecinājumu par malkas iegādi šā panta trešajā daļā minētajā gadījumā. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

1) mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošu dokumentu, ja attiecīgā informācija nav citas institūcijas rīcībā;
2) maksājumu apliecinošus dokumentus par koksnes granulu, koksnes brikešu vai malkas iegādi vienam mājoklim šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajā gadījumā;
3) rēķinu par elektroenerģiju šā panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā.
(6) Iesniegumu par atbalstu mājsaimniecībai iesniedz laikposmā:
1) no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim par šā panta pirmajā un otrajā daļā noteikto atbalstu;
2) no 2022. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. novembrim par šā panta trešajā daļā noteikto atbalstu;
3) no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam par šā panta ceturtajā daļā noteikto atbalstu.


Ekonomikas ministrijas sagatavotās vadlīnijas īstermiņa un ilgtermiņa enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumiem

Infografika Valsts atbalsts mājsaimniecībām siltumenerģijas izmaksu segšanai 2022./2023. apkures sezonā 

Infografika Atbalsts mājokļiem ar malkas apkuri


Labklājības ministrijas sagatavotais materiāls par Valsts atbalstu 2022./2023.  apkures sezonā

Valdība akceptē energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma atbalsta pasākumus

Infografikas par atbalsta pasākumiem:

Atbalsts mājokļiem ar malkas apkuri

Privātmājas apkure ar granulām (1. piemērs)

Privātmājas apkure ar granulām (2. piemērs)

Dzīvokļa apkure ar centrālo siltumenerģiju (1. piemērs)

Dzīvokļa apkure ar centrālo siltumenerģiju (2. piemērs)

Atbalsts mazaizsargātajām grupām

Valsts atbalsts mājsaimniecībām siltumenerģijas izmaksu segšanai

Mājokļa pabalsta pieejamības uzlabošana

Vairāk valsts atbalstu iedzīvotājiem energoresursu cenu pieauguma kompensācijai Ekonomikas ministrijas mājaslapā un Valsts kancelejas mājaslapā.


Ekonomikas ministrijas sagatavotais materiāls par energodrošību un par atbalsta pasākumiem


12. augusta preses konference “Starpnozaru preses konference par valsts atbalstu apkures izmaksu sadārdzinājuma daļējai segšanai” Valdības Youtube kanālā


2022. gada 2. novembrī

Oktobrī iedzīvotājiem izmaksāti 63 tūkstoši eiro malkas, granulu un brikešu apkures izmaksu sadārdzinājuma kompensācijai

Informācija sadaļā atjaunota 13.07.2023.