Vēl līdz 23. janvārim noris projektu pieteikumu pieņemšana konkursā sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai "Mārupe - mūsu mājas 2023" - video prezentācija

10.01.2023.

Prezentācijas video par projektu iesniegšanu konkursam “Mārupe - mūsu mājas” 2023

Šī gada 1. decembrī izsludināts Mārupes novada pašvaldības konkurss “Mārupe – mūsu mājas 2023”. Konkursa mērķis ir uzlabot dzīves vides kvalitāti novadā un veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvu, paredzot iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalību sabiedriski nozīmīgu projektu īstenošanā.

Finansējumu līdz 2 500 eiro var iegūt sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai, ja projektā plānota:

  • iedzīvotāju izglītības nodrošināšana;
  • kultūras sekmēšana un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana, kā arī tautas jaunrades attīstība;
  • iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana;
  • veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana.

Kopējais konkursa finansējuma apjoms ir 20 000 eiro.

Uz finansējumu var pretendēt juridiska persona, kuras reģistrētā un faktiskā darbības vieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā, vai fiziska persona, kuras deklarētā dzīvesvieta, darbavieta vai mācību vieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā.

Viena privātpersona konkursā var iesniegt vienu pieteikumu. Ar projekta īstenotāju pašvaldība slēdz līdzdarbības līgumu par valsts pārvaldes uzdevuma īstenošanu. Projekts būs jāīsteno 12 mēnešu laikā no līguma ar pašvaldību noslēgšanas.

Laika grafiks konkursam "Mārupe - mūsu mājas 2023":

  • projekta pieteikuma iesniegšana no 2022. gada 1. decembra līdz 2023. gada 23. janvāra plkst. 14.00,  ar drošu elektronisko parakstu parakstītu projekta pieteikuma veidlapu nosūta līdz 23. janvāra plkst. 23.59;
  • projektu pieteikumu apkopošanas un izvērtēšanas pirmā kārta (vērtē komisija) no 2023. gada 24. janvāra līdz 2023. gada 22. februārim;
  • projektu pieteikumu izvērtēšanas otrā kārta (iedzīvotāju balsojums) no 2023. gada 23. februāra līdz 2023. gada 7. martam;
  • rezultātu paziņošana līdz 2023. gada 31. martam.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas aicinām iepazīties ar projektu konkursa nolikumu un nepieciešamajiem dokumentiem. Pēc projekta novērtēšanas atbilstoši konkursa nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem projektu idejas tiks nodotas iedzīvotāju balsojumam.

  • Papildu informācija pieejama pie Attīstības nodaļas projektu vadītājas Ilzes Kamoliņas pa tālruni 67914377 vai e - pastu lidzdaliba@marupe.lv
  • Projektu iesniegšana, nosūtot uz e - pastu marupe@marupe.lv, pa pastu (Daugavas ielā 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167) vai klātienē

Projekta finansējums privātpersonai tiek izmaksāts priekšapmaksas veidā 100% apmērā no piešķirtā finansējuma. Gadījumā, ja fiziskā persona uz pārvaldes uzdevuma īstenošanas laiku normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, pašvaldība ietur no līguma summas normatīvajos aktos paredzētos nodokļus un fiziskajai personai projekta īstenošanai izmaksā atlikušo daļu līguma summas.

Dokumenti: 

Nolikums

Pieteikuma veidlapa

Fiziskas personas apliecinājums 

Juridiskas personas apliecinājums

Saskaņojuma veidlapa (Pašvaldības īpašumu pārvalde)

Saskaņojuma veidlapa (ar vietas likumisko īpašnieku)

Vērtēšanas kritēriji (6.pielikums)

Līguma projekts

Noslēguma pārskats

Plakāts