Īpašuma “Pabērzi” Mārupē detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas sanāksme

2023.gada 20.martā notiks publiskās apspriešanas sanāksme nekustamā īpašuma “Pabērzi” Mārupē detālplānojuma projektam. 

Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 28.02.2023. pieņēmusi lēmumu Nr. 48 (prot. Nr. 4) “Par nekustamā īpašuma “Pabērzi” (kadastra Nr. 8076 007 1316) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3555 Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Publiskās apspriešanas termiņš: 15.03.2023. – 14.04.2023.

Publiskās apspriešanas sanāksme:  20.03.2023. plkst. 17.00, MS Teams platformā.

Saite uz sanāksmi: https://ej.uz/Paberzi_apspriesana

Ar lēmumu un detālplānojuma redakciju iespējams iepazīties: 

  • ģeoportāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” (https://geolatvija.lv/geo/tapis3?organization=101099#document_23988);
  • Pašvaldības  tīmekļa vietnes www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/ Detālplānojumi/ Publiskajā apspriešanā esošie detālplānojumi; 
  • klātienē izdrukas formā Pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā (Daugavas ielā 29, Mārupē) pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.

Kopsavilkums par risinājumu izvietots publiskajā ārtelpā pie Pašvaldības administrācijas ēku ieejas (Daugavas ielā 29, Mārupē; Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā). 

 

Rakstiskus ierosinājumus var iesniegt līdz 14.04.2023.:

  • pa pastu:  Daugavas iela 29, Mārupē, Mārupes novadā, LV-2167;
  • ar elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: marupe@marupe.lv;
  • pastkastē pie Pašvaldības administrācijas ēkām: Daugavas ielā 29, Mārupē; Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā;
  • reģistrējoties ģeoportālā www.geolatvija.lv, priekšlikumu sadaļā ierakstot “Teritorijas attīstības plānošana” (ievadot meklētāja logā plānošanas dokumenta nosaukumu un izvēloties “Iesniegt priekšlikumu”).

Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds un adrese, juridiskām personām - nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese.

Kontaktpersona: Pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja Anda Sprūde (tālruņa numurs: 27269759, e-pasta adrese: anda.sprude@marupe.lv) speciālistu konsultāciju laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.

 

Detālplānojuma izstrādes pamatojums un īss risinājuma apraksts 

Detālplānojuma mērķis - veikt īpašuma sadali apbūves gabalos, veidot vienotu ielu tīklu tam piegulošajos īpašumos, detalizēt teritorijas uzmantošanas un apbūves noteikumus un noteikt ielu sarkanās līnijas.

Detālplānojuma risinājums – īpašuma teritorijas (1,5246 ha) sadale 11 zemes vienībās – 10 zemes vienības (Nr. 1 līdz Nr. 10) savrupmāju un dvīņu māju apbūvei. Papildizmantošana: saimniecības ēkas, siltumnīcas, neliels apkalpes objekts, inženierapgādes tīkli un būves.  Viena zemes vienība (Nr. 11) -  transporta infrastruktūrai, ielas un maģistrālo inženierkomunikāciju izbūvei. Plānotās ielas kategorija – EV. Transporta organizācija no pašvaldības ielas – Lapiņu dambja. Risinājums paredz iespēju veidot ielas turpinājumu īpašumā “Austras”.

pabērzi