Aktuālās izsoles

Nekustamā īpašuma Jūrmalas iela 13D Piņķos Babītes pagastā izsole

Mārupes novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma elektronisku izsoli ar augšupejošu soli vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/

Izsoles objekts: 

Nekustamais īpašums Jūrmalas iela 13D Piņķos Babītes pagastā, kadastra Nr. 8048 003 0166, kas sastāv no zemes vienības 4108 m2 ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0166, būves (katlu mājas) ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0166 001, būves (katlu mājas) ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0621 001 un būves (dūmenis) ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0621 002. 

Nosacītā cena: 173 000 eiro, nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas: 17300 eiro.

Izsoles pirmais un turpmākie soļi: 2000 eiro. 

Izsoles sākuma datums - 2023. gada 17. jūnijs, reģistrācijas beigu datums - 2023. gada 7. jūlijs.

Izsoles noslēguma datums un laiks - 2023.gada 17. jūlijā plkst.13.00.

IZSOLES NOTEIKUMI

VĒRTĒJUMS

Nekustamā īpašuma Skultes iela 17-1 izsole

Mārupes novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma elektronisku izsoli ar augšupejošu soli vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/. 

Izsoles objekts: 
Nekustamais īpašums Skultes iela 17-1 (Skulte, Mārupes pagasts, Mārupes novads), kadastra Nr. 8076 900 3532, kas sastāv no dzīvokļa Nr.1 63,3 m2 platībā, kas atbilst 624/35193 domājamām daļām, kopīpašumā no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 8076 001 0011).


Nosacītā cena: 40600,00 eiro, nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas: 4060,00 eiro.


Izsoles pirmais un turpmākie soļi: 200 eiro.

Izsoles sākuma datums: 2023. gada 22. maijs, reģistrācijas beigu datums: 2023. gada 11. jūnijs.

Izsoles noslēguma datums un laiks: 2023. gada 21. jūnijs plkst. 13.00.

Izsoles noteikumi

Novērtējums

Domes lēmums 

Atkārtota izsole par tiesībām nomāt nekustamo īpašumu "Noriņas" (noslēgusies)

Mārupes novada pašvaldības dome 2023. gada 26. aprīļa sēdē lēmusi izsludināt atkārtotu rakstisku izsoli par tiesībām nomāt nekustamo īpašumu “Noriņas" (Mārupes pagasts, Mārupes novads), kadastra Nr. 8076 011 0727, kas ir neapbūvēta zemes vienība 30,49 ha platībā (kadastra apzīmējums 8076 011 0727), lauksaimniecības vajadzībām bez apbūves tiesībām.


Atkārtotas nomas tiesību izsoles sākuma cena apstiprināta 2252,80 eiro (divi tūkstoši divi simti piecdesmit divi eiro, 80 centi) gadā un papildus pievienotās vērtības nodoklis 21%.


Nomas termiņš ir 3 (trīs) gadi ar tiesībām pagarināt nomas līgumu uz laiku kopā līdz 5 (pieciem) gadiem.


Pieteikuma iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 15. maijs līdz plkst. 14.00.


Pieteikuma atvēršanas termiņš - 2023. gada 15. maijā plkst. 14.30.


Informāciju par nomas objektu var saņemt Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldē (Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā), iepriekš sazinoties ar nekustamo īpašumu pārvaldnieci Ivetu Ruģeli (tālruņa numurs: 28669775).

IZSOLES NOTEIKUMI

Atkārtota izsole par tiesībām nomāt nekustamo īpašumu "Jaungraviņas" (noslēgusies)

Mārupes novada pašvaldības dome 2023. gada 26. aprīļa sēdē lēmusi izsludināt atkārtotu rakstisku izsoli par tiesībām nomāt nekustamo īpašumu “Jaungraviņas” (Mārupes pagasts, Mārupes novads), kadastra Nr. 8076 006 0114, kas ir neapbūvēta zemes vienība 8,2840 ha platībā (kadastra apzīmējums 8076 006 0114), lauksaimniecības vajadzībām bez apbūves tiesībām.


Atkārtotas nomas tiesību izsoles sākuma cena apstiprināta 614,40 eiro (seši simti četrpadsmit euro, 40 centi) gadā un papildus pievienotās vērtības nodoklis 21%.


Nomas termiņš ir 3 (trīs) gadi ar tiesībām pagarināt nomas līgumu uz laiku, kopā līdz 5 (pieciem) gadiem.


Pieteikuma iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 15. maijs līdz plkst.13.00.


Pieteikuma atvēršanas termiņš - 2023. gada 15. maijā plkst.13.30.


Informāciju par nomas objektu var saņemt Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldē (Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā), iepriekš sazinoties ar nekustamo īpašumu pārvaldnieci Ivetu Ruģeli (tālruņa numurs: 28669775). 

 

IZSOLES NOTEIKUMI

Izsole par apbūves tiesībām telekomunikāciju sakaru masta izbūvei nekustamajā īpašumā "Laukkalniņi" (noslēgusies)

Mārupes novada pašvaldība rīko mutisku izsoli nomas maksai ar apbūves tiesībām uz nekustamā īpašuma “Laukkalniņi”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 8076 008 0359), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8076 008 0359 daļas 109 m2 platībā telekomunikāciju sakaru masta izbūvei.

 

Vieta: Mārupes novada pašvaldība - Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, 2.stāvs, sēžu zāle.

Izsoles norises laiks: 2023.gada 18.aprīlis, plkst.10.00.

Izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2023.gada 18.aprīlis, plkst.9.00.

Izsoles sākuma cena apbūves tiesību nomas maksai gadā - 4144,00 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.

Izsoles solis- 100,00 EUR;

Izsole notiek ar augšupejošu soli.

Nomas termiņš – 30 gadi, no apbūves tiesības piešķiršanas līguma spēkā stāšanās brīža.

Izsoles mērķis –noskaidrot apbūves veicēju telekomunikāciju sakaru masta izbūvei uz 30 gadiem.

Tiesību nodošana: apbūves tiesīgais nedrīkst nodot citam piešķirtās apbūves tiesības.

Iepazīsties ar izsoles noteikumiem https://ej.uz/k731

 

Nekustamā īpašuma "Jaunļutas 2" izsole (noslēgusies)

Mārupes novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma elektronisku izsoli ar augšupejošu soli vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/

Izsoles objekts: 

Nekustamais īpašums “Jaunļutas 2” (Skārduciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā), kadastra nr. 8048 007 0091, kas sastāv no zemes vienības 0,1136 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0091.

Nosacītā cena: 25000 eiro, nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas: 2500 eiro.

Izsoles pirmais un turpmākie soļi: 250 eiro. 

Izsoles sākuma datums: 2023. gada 17. janvāris, reģistrācijas beigu datums: 2023. gada 6. februāris.

Izsoles noslēguma datums un laiks: 2023. gada 16. februārī plkst. 13.00.

Izsoles noteikumi

Nekustamā īpašuma vērtējums

 

 

Vieglās automašīnas VOLVO S60 izsole (noslēgusies)

Mārupes novada pašvaldība rīko atkārtotu kustamā īpašuma elektronisku izsoli ar augšupejošu soli vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/


Izsoles objekts: 
Kustamā manta – vieglā pasažieru automašīna Volvo S60 ar valsts reģistrācijas Nr. KB 7176

 

Nosacītā cena: 836,30 eiro, nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas: 83,63 eiro


Izsoles pirmais un turpmākie soļi: 30,00 eiro


Izsoles sākuma datums: 2022.gada 11. oktobris, reģistrācijas beigu datums - 2022. gada 21. oktobris.


Izsoles noslēguma datums un laiks: 2022. gada 31. oktobris plkst.13.00.

 

Izsoles noteikumi

 

VērtējumsIzsoles dalībniekiem ir tiesības apskatīt kustamo mantu, iepriekš saskaņojot laiku ar Mārupes novada Pašvaldības īpašuma pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieci Ivetu Ruģeli, zvanot uz tālruņa numuru 28669775.

Nekustamā īpašuma izsole Ābolu iela 26, Kūdra, Salas pagasts (noslēgusies)

Mārupes novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma elektronisku izsoli ar augšupejošu soli vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/


Izsoles objekts: 
Nekustamais īpašums Ābolu iela 26, Kūdrā, Salas pagastā, Mārupes novadā, kadastra nr. 8088 001 0158, kas sastāv no zemes vienības 0,0320 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8088 001 0158. Nosacītā cena: 1050 eiro, nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas: 105 eiro.


Izsoles pirmais un turpmākie soļi: 100 eiro.


Izsoles sākuma datums: 2022. gada 17.oktobris, reģistrācijas beigu datums: 2022. gada 6. novembris.


Izsoles noslēguma datums un laiks: 2022. gada 16. novembris plkst. 13.00.

Izsoles noteikumi

 

Informācija sadaļā atjaunota 12.06.2023.