Izsludinām konkursu uz Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora amatu

23.01.2023.

Izsludinām amata konkursu uz vakanto MĀRUPES NOVADA PAŠVALDĪBAS IZPILDDIREKTORA amatu 


Galvenās prasības pretendentiem:

 • atbilstība  Pašvaldību likuma  21. panta ceturtās daļas prasībām;
 • augstākā izglītība (vēlams maģistra grāds) vadības, ekonomikas, finanšu vai tiesību zinību jomā, periodiska zināšanu papildināšana amata atbildības jomās;
 • vismaz trīs gadu profesionālā darba pieredze vadošā amatā ar vismaz 30 (trīsdesmit) pakļautībā esošiem darbiniekiem. Pieredze valsts vai pašvaldību institūcijā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • orientācija uz attīstību, spēja pieņemt lēmumus, izvērtējot informāciju un uzņemties atbildību;
 • prasme vadīt un organizēt komandas darbu, lai nodrošinātu pašvaldības mērķu sasniegšanu;
 • labas stratēģiskās plānošanas, sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes;
 • sistēmiska pieeja jautājumu risināšanā un spēja uztvert un analizēt liela apjoma informāciju dažādās pašvaldībai noteiktās jomās;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī un angļu valodas un/ citas ES oficiālās valodas prasme profesionālai darbībai nepieciešamajā apjomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • teicamas datorprasmes (MS Office, e-pasts, darbam nepieciešamās IKT sistēmas, interneta pārlūkprogrammas).

Galvenie darba pienākumi:

 • nodrošina domes lēmumu izpildi;
 • ierosina domei iecelt amatā vai atbrīvot no tā pašvaldības iestāžu vadītājus un slēdz darba līgumus ar iestāžu vadītājiem;
 • iesniedz domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu un citu institūciju, kā arī pašvaldības kapitālsabiedrību izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu;
 • ir tiesīgs apturēt un atcelt pašvaldības iestāžu vadītāju nelikumīgus un nelietderīgus lēmumus, ja likumā nav noteikts citādi;
 • pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem, kā arī veic tiesiskus darījumus;
 • saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu veic kapitāla daļu turētāja pārstāvja pienākumus kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļu turētājs ir pašvaldība;
 • organizē pašvaldības gada pārskata, konsolidētā gada pārskata un gada publiskā pārskata sagatavošanu;
 • atbilstoši kompetencei pieņem pārvaldes lēmumus un īsteno pašvaldības administrācijas pieņemto pārvaldes lēmumu tiesiskuma kontroli;
 • organizē pašvaldības iekšējās kontroles sistēmas izveidi, kā arī uzrauga un pilnveido to;
 • sniedz pārskatu par savu darbību pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā.
   

Piedāvājam:

 • dinamisku darbu un iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi un zināšanas;
 • darba algu mēnesī no 3 500 eiro pirms nodokļu nomaksas;
 • normatīvajos aktos noteiktās sociālās garantijas;
 • darba vietu: Daugavas ielā 29, Mārupē,  Mārupes novadā.

Pretendenta iesniedzamie dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule ar praktiskās pieredzes aprakstu attiecībā uz amatam noteiktajām atbildības jomām; 
 • pretendenta dzīvesgaitas apraksts (CV), t. sk. ar norādītu informāciju par personām (vismaz trīs), no kurām komisija var iegūt atsauksmes par kandidātu par pēdējiem pieciem gadiem; 
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas. Ja augstākā izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds iegūts ārvalstīs, papildus - Akadēmiskās informācijas centra izziņa par ārvalstīs iegūtās izglītības pielīdzināšanu Latvijā piešķirtajam akadēmiskajam grādam vai diplomam; 
 • valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, nepieciešamais valsts valodas prasmes līmenis - C līmeņa 2. pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās izglītības programmās latviešu valodā); 
 • amata kandidāts pieteikumam papildus var pievienot citus dokumentus, kas raksturo viņa kvalifikāciju vakantajam amatam, tostarp kvalifikācijas paaugstināšanu amata kompetences jomās (nav obligāta prasība);
 • apliecinājums par atbilstību Pašvaldības likuma 21.panta 4.daļas prasībām atbilstoši pievienotajai formai; 
 • kandidātiem, kas tiks aicināti uz atlases procesa otro kārtu, papildus būs jāiesniedz un jāprezentē (~ 20 min); stratēģiskais redzējums par Mārupes novada pašvaldības darbības prioritātēm, attīstību un izpilddirektora lomu pašvaldībā un darba organizēšanā.

APLIECINĀJUMS PAŠVALDĪBAS IZPILDDIREKTORA AMATA KANDIDĀTAM


Minētos dokumentus līdz 2023. gada 13. februārim (ieskaitot) lūdzam iesniegt elektroniski (kas ietver ar drošu elektronisku parakstu parakstītu motivētu pieteikuma vēstuli) uz e-pasta adresi: vakance@marupe.lv vai klātienē Daugavas ielā 29, Mārupē.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus aicināsim uz otro atlases kārtu. Pretendentiem, kuri netiks aicināti uz otro atlases kārtu, pateicamies un vēlam panākumus!

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Mārupes novada pašvaldība informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir Mārupes novada pašvaldība, adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, LV-2167.