PAŠVALDĪBA IZSLUDINA PROJEKTU KONKURSU “MĀRUPE – MŪSU MĀJAS 2019”

03.12.2018.

Mārupes novada pašvaldība izsludina projektu konkursu “Mārupe – mūsu mājas 2019”.

Konkursa mērķis ir uzlabot dzīves vides kvalitāti Mārupes novadā, veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi, paredzot iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalību sabiedriski nozīmīgu un inovatīvu projektu īstenošanā.

Projekta pieteicējs var būt juridiska persona, kuras reģistrētā un faktiskā pamata darbības vieta ir Mārupes novada administratīvā teritorijā, vai fiziska persona, kuras deklarētā dzīves vieta vai darba vieta, vai mācību vieta ir Mārupes novada administratīvā teritorijā.

Konkursa ietvaros tiek piešķirts finansējums projektu īstenošanai valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai šādās rīcībās:

 1. Rīcībā „Maza mēroga infrastruktūra (sabiedrībai nepieciešamas un pieejamas materiālas vērtības) ar kopējo konkursā pieejamo finansējumu līdz 20 000 euro:
  1. administratīvās teritorijas labiekārtošana (likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2.punkts);
  2. iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana (likuma „Par pašvaldībām”15. panta pirmās daļas 6. punkts);
  3. saimnieciskās darbības sekmēšana administratīvajā teritorijā (likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 10. punkts).
 2. Rīcībā „Sabiedriskās aktivitātes” (sabiedrībai nepieciešamas un pieejamas aktivitātes – apmācības, kultūras un sporta pasākumi, u.c.) ar kopējo konkursā pieejamo finansējumu līdz 10 000 euro:
  1. iedzīvotāju izglītības nodrošināšana (likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punkts);
  2. kultūras sekmēšana un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana, kā arī tautas jaunrades attīstība (likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punkts);
  3. iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana (likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6.punkts);
  4. veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana (likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6.punkts).

Katram projektam ir iespēja saņemt līdz 2 000 EUR finansējumu, atsevišķos gadījumos līdz 5 000 EUR, ja attiecināms izņēmums saskaņā ar nolikumu.

Projekta pieteicējam projekta īstenošanai jāpiesaista privātie resursi (brīvprātīga darba vai materiālu ieguldījumu veidā).

Projektu īstenošana jāplāno laikā no 2019.gada 21.marta līdz 2019.gada 31.oktobrim.

Projektu pieteikumi konkursam iesniedzami no 2018.gada 10.decembra līdz 2019.gada 14.janvāra plkst.17.00.

Projekta pieteikums jāiesniedz papīra formātā vai nosūtot uz e-pasta adresi marupe@marupe.lv, parakstot projekta pieteikuma veidlapu ar drošu elektronisko parakstu. Ja pieteikums tiek sūtīts pa pastu, pārliecinieties, ka pieteikums tiks saņemts līdz norādītajam termiņam.

Dokumenti papīra formā (1 oriģināls) jāiesniedz Mārupes novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Daugavas ielā 29, kā arī jānosūta elektroniskā formā uz e-pasta adresi iveta.eizengrauda@marupe.lv ar norādi “Pieteikums konkursam”.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas, lūdzam, obligāti iepazīties ar projektu konkursa nolikumu un tā pielikumiem.

Lai palīdzētu interesentiem sagatavot projekta pieteikumu, kā arī iepazīties ar jau īstenoto projektu pieredzi, tiks rīkots informatīvs seminārs par projektu konkursu “Mārupe – mūsu mājas 2019”. Seminārs notiks š.g. 19.decembrī plkst. 17.00. Mārupes novada domes 2.stāva zālē, Daugavas ielā 29. Semināram var pieteikties, sūtot informāciju (vārds, uzvārds) uz e-pasta adresi iveta.eizengrauda@marupe.lv līdz 17.12.2018.

Papildinformācija pieejama pie Attīstības nodaļas projektu koordinatores Ivetas Eizengraudas pa tālruni 67149876 vai e-pastu: iveta.eizengrauda@marupe.lv.

Nolikums

1.pielikums      Pieteikuma veidlapa

2.pielikums      Apliecinājums

3.pielikums      Saskaņojuma lapa

4.pielikums      Saskaņojuma lapa

5.pielikums      Projekta pieteikuma vērtēšanas kritēriji

6.pielikums      Līguma paraugs

7.pielikums      Projekta īstenošanas pārskats