Mārupes pašvaldība īstenos ERAF finansētu projektu “Mārupes vidusskolas mācību vides uzlabošana”

27.02.2018.
LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.png

 

Mārupes pašvaldība ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Mārupes vidusskolas mācību vides uzlabošana” (Nr. 8.1.2.0/17/I/006) īstenošanu.

Projekta mērķis ir Mārupes vidusskolas infrastruktūras attīstība, veicot ergonomiskas, izglītojamo skaitam atbilstošas mācību vides izveidi. Rezultātā tiks sekmēta plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpeniska ieviešana.

Projektā plānotās darbības, kas tiks veiktas, lai attīstītu izglītības iestādes infrastruktūru:

1) izglītības iestādes ēkas piebūves būvniecība, izveidojot ergonomisku mācību vidi – jaunas mācību klases, t.sk. divus dabaszinību kabinetus;

2) informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde;

3) esošās ēkas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija, paaugstinot ēkas energoefektivitāti;

4) multifunkcionālas mācību telpas pārbūve.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks modernizēta viena vispārējās izglītības iestāde - Mārupes vidusskola, uzbūvējot piebūvi un nodrošinot piebūves pilnu pabeigtību. Vidējais izglītojamo skaits (labuma guvēji no projekta īstenošanas) - 1100 skolēni.

Provizoriskas projekta kopējās izmaksas ir 3 435 663,49 eiro, t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums 2 778 494 eiro un valsts budžeta dotācija 55 676,83 eiro.

Projekts tiks īstenots no 01.2018. – 12.2021.

Būvniecības darbus plānots sākt 2018.gada vasarā.