Paziņojums par publisko apspriešanu būvniecības iecerei “Atpūtas vietas labiekārtošana un gājēju ietvju izbūve Mārasciemā, gar dzīvojamās zonas ceļu”

11.09.2020.

Izskatot īpašnieka Mārupes novada domes iesniegtos dokumentus būvniecības iecerei “Atpūtas vietas labiekārtošana un gājēju ietvju izbūve 3 kārtās Mārasciemā gar dzīvojamās zonas ceļu no Rožu ielas līdz Māliņu ielai, Mārupe”, būvniecībai nekustamā īpašumā Māliņu ielas daļa (kadastra Nr. 8076-007-1603), Mārupē, Mārupes novadā, Mārupes novada būvvalde lēmusi uzsākt būvniecības ieceres publisko apspriešanu laika posmā no 14.09.2020. līdz 13.10.2020.

2020.gada 09.septembra MĀRUPES NOVADA BŪVVALDES LĒMUMS Nr.1 Par “Atpūtas vietas labiekārtošana un gājēju ietvju izbūve 3 kārtās Mārasciemā gar dzīvojamās zonas ceļu no Rožu ielas līdz Māliņu ielai, Mārupe” būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu nekustamā īpašumā Māliņu ielas daļa

Būvtāfele

Planšete

Apbūvējamā zemesgabala izmantošana atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam

APTAUJAS LAPA SABIEDRĪBAS VIEDOKĻA PAUŠANAI

Paziņojums par publisko apspriešanu objektam

“Atpūtas vietas labiekārtošana un gājēju ietvju izbūve Mārasciemā, gar dzīvojamās zonas ceļu”

Būvniecības ieceres veids un adrese

Būvniecības iecere:

Atpūtas vietas labiekārtošana un gājēju ietvju izbūve 3 kārtās Mārasciemā gar dzīvojamās zonas ceļu

Adrese:

Māliņu ielas daļa, Mārupe, Mārupes novads (kadastra Nr. 80760071603)

Vieta un laiks, kad var iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju

Mārupes būvvalde, no 14.09.2020. līdz 13.10.2020.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vieta un laiks

Mārupes novada domes vestibils, Daugavas 08.10.2020. plkst. 18:00

Atsauksmju iesniegšanas termiņš un laiks

Mārupes būvvalde, marupe.bv@marupe.lv, tālr. 67149863, termiņš 14.09.2020. līdz 13.10.2020.

Informācija par būvniecības ierosinātāju

Mārupes novada Dome, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, reģ. Nr. 90000012827, tālr. 67687148

Informācija par būvprojekta izstrādātāju

SIA “BM-projekts”, Upesgrīvas iela 16, Rīga, reģ. Nr. 40103196966, tālr. 24118952

Apbūvējamā zemesgabala izmantošana atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam

Saskaņā ar 2013.gada 18.jūnijā apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014.-2026. gadam zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80760071603 atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (DzS) un autotransporta infrastruktūras objektu apbūves teritorijā (TR).  Apbūves noteikumi paredz savrupmāju apbūves teritorijai primāro izmantošanas veidu: savrupmājas (vienģimeņu un divģimeņu), dvīņu mājas, rindu mājas un vasarnīcas, papildizmantošanu – vietējās nozīmes tirdzniecības un pakalpojumu objektus, tūrismu un atpūtas iestādes, pirmskolas izglītības iestādes, sociālās aprūpes iestādes, sporta būves un labiekārtotas publiskas ārtelpas. Saskaņā ar apbūves noteikumiem, pirms papildizmantošanas objektu būvniecības savrupmāju apbūves teritorijās ir jāveic paredzētās būves publiskās apspriešanas process.

Autotransportu infrastruktūras objektu teritorijas (TR) ir paredzētas valsts ceļu, pašvaldības ielu un ceļu tīkla elementu un inženierkomunikāciju izvietošanai.

Teritorijas labiekārtojuma risinājumi

Projektu “Atpūtas vietas labiekārtošana un gājēju ietvju izbūve Mārasciemā, gar dzīvojamās zonas ceļu” plānots īstenot 3 kārtās.

Projekta 1.kārtā tiktu labiekārtots rotaļu laukums bērniem līdz 6 gadu vecumam, uzstādot rotaļu kompleksu, smilšu kasti, dubultās šūpoles, soliņus un atkritumu urnu. Teritorija tiktu norobežota ar zemu sieta žogu.

Projekta 2.kārtā tiktu izbūvēts gājēju celiņš gar atpūtas zonu savienojumā ar Rožu ielu, kā arī labiekārtota pasīvās atpūtas zona, uzstādot soliņus, atkritumu urnas un velo statīvu. Tiks labiekārtota zaļā zona.

Projekta 3.kārtā tiktu labiekārtota aktīvās atpūtas zona pusaudžiem, uzstādot iekārtas vingrošanai (āra trenažierus).

vizualizācija