1. aprīlī stāsies spēkā jauni saistošie noteikumi "Mārupes novada pašvaldības nolikums"

30.03.2023.

Sestdien, 2023. gada 1. aprīlī, stāsies spēkā Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 7/2023 “Mārupes novada pašvaldības nolikums”, kas izstrādāti ar mērķi optimizēt pašvaldības administrācijas darbību, kā arī nodrošināt Pašvaldību likumā noteikto. 

Plānots, ka saistošie noteikumi veicinās pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāju izpratni par pašvaldības institucionālo sistēmu, pašvaldības domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības izpilddirektora un viņa vietnieku kompetenci, kā arī sabiedrības iesaisti pašvaldības funkciju izpildē un teritorijas attīstības jautājumu izlemšanā, sabiedrības viedokļa savlaicīgu noskaidrošanu un lielāku sabiedrības iesaisti pašvaldības darbā atbilstoši iedzīvotāju interesēm.

Saistošo noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts sabiedrības viedokļa noskaidrošanai 2023. gada 13. februārī publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.marupe.lv. Saistošie noteikumi apstiprināti 2023. gada 14. marta sēdē, deputātiem balsojot vienbalsīgi.

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina pašvaldības dome, komitejas un pašvaldības administrācija.

Galvenās izmaiņas:

1. precizēta pašvaldības struktūra:

  • domes priekšsēdētājam ir viens vietnieks (koordinē attīstības, vides, sociālos, izglītības, kultūras un sporta jautājumus pašvaldībā), iepriekš  -  divi vietnieki;
  • pašvaldības izpilddirektoram ir divi vietnieki (vietnieks attīstības un vides jautājumos un vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos), iepriekš – viens vietnieks;
  • atbilstoši Pašvaldību likumā noteiktajam  - mainīts Centrālās administrācijas nosaukums uz “Centrālā pārvalde”;
  • atbilstoši Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā noteiktajam Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļa  integrēta Centrālās pārvaldes sastāvā;
  • Babītes un Salas pagasta pārvalde integrēta Centrālās pārvaldes struktūrā, vienlaikus nosakot, ka Centrālās pārvaldes pienākums ir nodrošināt pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību Mārupes pilsētā, Salas, Mārupes un Babītes pagastos;
  • Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļa tiek izveidota kā pašvaldības iestāde – Attīstības un plānošanas pārvalde;
  • paplašināta Izglītības pārvaldes kompetence, pārveidojot to par Izglītības, kultūras un sporta pārvaldi;
  • noteikts, ka Mārupes novada Sporta skola savu darbu uzsāk pēc tās reģistrācijas Izglītības iestāžu reģistrā;
  • noteikts, ka Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūra savu darbu uzsāk pēc tās nodibināšanas.

 

2. noteikta publisko tiesību līgumu (sadarbības līgums, administratīvais līgums, deleģēšanas līgums un līdzdarbības līgums) noslēgšanas procedūra;

3. lai novērstu, ka pašvaldības dome rīkojas kā iestāde administratīvā procesa ietvaros, izdodot administratīvos aktus un risinot tehniskos jautājumus, izveidota kompetenta institūcija – Administratīvo aktu strīdu izskatīšanas komisija, kuras lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajos termiņos un kārtībā. Līdz minētās komisijas izveidei un nolikuma apstiprināšanai pašvaldības iestāžu un izpilddirektora izdotos administratīvos aktus varēs apstrīdēt domē;

4. noteikta kārtība, kādā pašvaldība sadarbojas ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām (biedrībām un nodibinājumiem) un nodrošina sabiedrības iesaisti pašvaldības darbā;

5. precizēta kārtība, kādā organizējama publiskā apspriešana, un kārtība, kādā iedzīvotāji var piedalīties domes un komiteju sēdēs;

6. noteikts, ka domes un komiteju darba organizāciju nosaka pašvaldības darba reglaments.


Publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvija Vēstnesis”: Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 7/2023 “Mārupes novada pašvaldības nolikums”