Izglītība

Palielināts pabalsts audžuģimenē ievietota bērna uzturam

29.09.2023.

2023. gada 29. septembrī spēkā stājas saistošie noteikumi Nr. 33 "Par Mārupes novada pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās". 

Saistošo noteikumu mērķis ir sniegt materiālu atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās.

Mārupes novada pašvaldības dome ir izvērtējusi Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 24. novembra saistošo noteikumu Nr. 30/2021 "Par Mārupes novada pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" atbilstību normatīvajiem aktiem un sagatavojusi to jaunā redakcijā.

Saistošie noteikumi aizstāj spēkā esošos saistošos noteikumus, palielinot pabalstu audžuģimenē ievietota bērna uzturam no 350 eiro uz 450 eiro un pabalstu ikmēneša izdevumiem, kas saistīts ar bērna izglītības ieguvi no 100 uz 200 eiro. 

Pašvaldības budžetā 2023. gadā Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai paredzēti 40 000 eiro.

Saistošie noteikumi izstrādāti pašvaldības autonomajai funkcijai, kas noteikta Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 9. punktā - nodrošināt iedzīvotājiem atbalstu sociālo problēmu risināšanā, kā arī iespēju saņemt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus. Atbilstoši Pašvaldību likuma 5. pantam Pašvaldība realizējusi brīvprātīgās iniciatīvas, nosakot saistošajos noteikumos labvēlīgākus nosacījumus un lielāku pabalstu apmēru par to, kas paredzēts likumā un ministru kabineta noteikumos.

Saistošo noteikumu pilns teksts pieejams ŠEIT