Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Rēviņas” 2. zemes vienība, Mārupē

04.07.2016.

Mārupes novada Dome 2016.gada 29.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.9 (protokols Nr.7) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Rēviņas” 2. zemes vienībai (kadastra apzīmējuma Nr.80760070602)”.

Detālplānojuma teritorija ir īpašuma „Rēviņas” 2. zemes vienības (kad. apzīmējums 80760070602) teritorija apmēram 1,57 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (DzS).

 Revinas novietojums

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veidot savrupmāju dzīvojamo apbūvi ciema teritorijā - veikt zemesgabala sadalīšanu, detalizēt teritorijas atļauto izmantošanu un apbūves parametrus, veidot vienotu ceļu tīklu un inženiertehnisko komunikāciju tīklus detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajās teritorijās, nosakot ielas sarkanās līnijas.

Rakstiskus priekšlikumus iesniegt līdz 2016.gada 5.augustam Mārupes no­vada Domē Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot klātienē apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no 9.00- 18.00. Elektroniski priekšlikumi iesniedzami iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: marupe.info@marupe.lv. Iesniegumā noteikti jānorāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām jānorāda nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru.

Neskaidrību gadījumā griezties Mārupes no­vada Būvvaldē pie Teritorijas plānotājas Daces Žīgures – e-pasts: dace.zigure@marupe.lv, tālr.67149862.