Sabiedriskās apspriedes

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Zīlītes” Spuņciemā, Salas pagastā, detālplānojuma apstiprināšanu

dome
12.04.2022.
Mārupes novada pašvaldības dome 30.03.2022. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 15 (prot. Nr. 5) “ Par nekustamā īpašuma “Zīlītes”, kadastra Nr.8088 005 0476, Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu ”. Detālplānojums stājas spēkā pēc tā paziņošanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Informāciju par paziņošanas datumu, oficiālās publikācijas numuru un saiti uz publikāciju aicinām meklēt pašvaldības mājaslapā. Ar lēmumu var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnes www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/ Attīstība un plānošana/ Detālplānojumi. Detālplānojuma redakcija un lēmumi...

Paziņojums par Babītes novada domes 2009. gada 23. septembra saistošo noteikumu Nr.132 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Zīlītes”, kad. Nr. 8088 005 0476, apstiprināšanu” atcelšanu

dome
12.04.2022.
Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka ar 30.03.2022. Mārupes novada pašvaldības domes lēmumu Nr.14 (prot. Nr. 5) ir pieņemti saistošie noteikumi Nr. 14/2022 „Par Babītes novada domes 2009.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr.132 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Zīlītes”, kad. Nr. 8088 005 0476, apstiprināšanu” atcelšanu”. Saistošie noteikumi ir publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis” 07.04.2022. Oficiālās publikācijas Nr.: 2022/69.51. Ar lēmumu un saistošiem noteikumiem var iepazīties arī Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, saite uz...

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

karjers
01.03.2022.
Paredzētās darbības nosaukums: Dīķu ierīkošana un derīgo izrakteņu ieguve nekustamajā īpašumā “Lagūnas” Mārupes novadā. Ierosinātājs: SIA “Sabiedrība Mārupe”, reģistrācijas nr. 40103045371. Iespējamās paredzētās darbības vieta: Nekustamais īpašums “Lagūnas” (kadastra Nr. 8076 014 0004, zemes vienības kadastra apzīmējums 8076 014 0007), Mārupes novadā. Paredzētās darbības apraksts: Paredzētās darbības ietvaros plānota dīķsaimniecības izveide. Dīķsaimniecība plānota kā ekstensīvs/i zivju ganību dīķis/i ne vairāk kā 50 ha platībā. Dīķu izbūve paredz ar hidropneimatisko iekārtu izcelt (izsūkt)...

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Meža rūķi”, “Purmaļi”, “Tīreļpurva mežs”, “Dzilnu ceļš C-27”, “Ceļš uz Božām” teritorijā Babītes pagastā 

 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Meža rūķi”, “Purmaļi”, “Tīreļpurva mežs”, “Dzilnu ceļš C-27”, “Ceļš uz Božām” teritorijā Babītes pagastā
08.09.2021.
Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Meža rūķi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0915 daļa, nekustamā īpašuma “Purmaļi” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0188, nekustamā īpašuma “Tīreļpurva mežs” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 014 0048 daļa, nekustamā īpašuma “Dzilnu ceļš C-27” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0288 daļa un nekustamā īpašuma “Ceļš uz Božām” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0201 daļa Babītes pagastā...

Paziņojums par nekustamo īpašumu “Pavāri”, kad. Nr. 8048 004 0247, “Pīlādzīši”, kad. Nr. 8048 004 1515, “Piparmētras”, kad. Nr. 8048 004 1516, zemes vienību Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai

Paziņojums par nekustamo īpašumu “Pavāri”, kad. Nr. 8048 004 0247, “Pīlādzīši”, kad. Nr. 8048 004 1515, “Piparmētras”, kad. Nr. 8048 004 1516, zemes vienību Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai
06.09.2021.
Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 11.augusta lēmumu “Par detālplānojuma nekustamo īpašumu “Pavāri”, kadastra Nr. 8048 004 0247, “Pīlādzīši”, kadastra Nr. 8048 004 1515, “Piparmētras”, kadastra Nr. 8048 004 1516, zemes vienībām Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.8., 11.§) publiskajai apspriešanai nodots detālplānojums teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Pavāri”, kad. Nr. 8048 004 0247, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1497, nekustamā īpašuma “Pīlādzīši”, kad. Nr. 8048 004 1515 zemes vienība...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Zīlītes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0476 Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Zīlītes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0476 Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai
06.09.2021.
Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta lēmumu “Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Zīlītes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0476 Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.9, 3.§), publiskajai apspriešanai nodots detālplānojums teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Zīlītes” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0476 Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2021. gada 22. septembra līdz 22. oktobrim. Ievērojot Covid-19 infekcijas...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Papardes”, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai

Paziņojums Papardes
03.09.2021.
Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta lēmumu “Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Papardes”, kad. Nr. 8048 003 1005, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1426 un adresi Viršu iela 22, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.9, 15.§) publiskajai apspriešanai nodots detālplānojums teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Papardes” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1426 ar adresi Viršu iela 22, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2021...

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Veisu iela 3, kadastra Nr. 8048 009 0112, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu

Veisu iela 3
03.09.2021.
Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta lēmumu “Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Veisu iela 3, kadastra Nr. 8048 009 0112, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”, protokols Nr. 9, 22.§, ir uzsākta detālplānojuma izstrāde minētā īpašuma teritorijai. Detālplānojuma teritorija ir 0,5460 ha, atrodas ciema teritorijā, kur atbilstoši Babītes novada teritorijas plānojumam noteikts funkcionālais zonējums Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS) un Transporta infrastruktūras teritorija (TR), ko ierobežo sarkanās līnijas. Detālplānojuma...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Ozollejas” Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Ozollejas” Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai
04.08.2021.
Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 28.jūlija lēmumu “Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Ozollejas”, kad. Nr. 8048 008 0230, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0573 Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr. 6., 28.§) publiskajai apspriešanai nodots detālplānojums teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Ozollejas” zemes vienība Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2021. gada 16. augusta līdz 14. septembrim. Ievērojot Covid-19 infekcijas izplatības...

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, kas ietver nekustamā īpašuma “Liras” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1494 un nekustamā īpašuma Lielā Zaru iela 3 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1184 Spilvē

Paziņojums par detālplānopjuma izstādes uzsākšanu
12.07.2021.
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2021.gada 21.jūnija lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, kas ietver nekustamā īpašuma “Liras” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1494 un nekustamā īpašuma Lielā Zaru iela 3 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1184 Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā”, protokols Nr. 14,16.§, ir uzsākta detālplānojuma izstrāde teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Liras” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1494 un nekustamā īpašuma Lielā Zaru iela 3 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1184 Spilvē, Babītes...

Sākusies Mārupes novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam projekta publiskā apspriešana

att programma
28.06.2022.
Sākusies Mārupes novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam projekta publiskā apspriešana, kuras termiņš noteikts no 27.jūnija līdz 29.jūlijam. Tās laikā iespējams iesniegt rakstiskus priekšlikumus novada attīstībai. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2022.gada 18.jūlijā: Babītes Kultūrizglītības centrā (Jūrmalas ielā 14A, Piņķos) plkst. 14:00 Mārupes Kultūras namā (Daugavas ielā 29, Mārupē) plkst. 18:00 Abās sanāksmēs iespējams piedalīties gan klātienē, gan izmantojot tiešsaistes platformu ZOOM. Saite uz sanāksmi - https://ej.uz/publiska-apspriesana-AP Meeting ID: 393 653 4317 Parole...

Publiskai apspriešanai nodota Attīstības programma 2022.-2028.gadam

afiša
17.06.2022.
Mārupes novada pašvaldības dome 2022.gada 13.jūnijā pieņēmusi lēmumu Nr. 1 (prot.Nr.11) “Par Mārupes novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam projekta nodošanu publiskai apspriešanai”. Publiskās apspriešanas periods noteikts no 2022.gada 27.jūnija līdz 29.jūlijam. 2022.gada 26.janvārī tika apstiprināts ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments – Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.-2034.gadam. Lai nodrošinātu dokumentu pēctecību un sasaisti, Mārupes novada pašvaldība ir izstrādājusi Attīstības programmu 2022.-2028.gadam – vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentu...

Paziņojums par grozījumiem detālplānojuma izstrādes darba uzdevumā “Meža putni” un “Meža ogas” Dzilnuciemā, Babītes pagastā

det
16.06.2022.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – MNP) dome 25.05.2022. pieņēmusi lēmumu Nr.13 (prot. Nr.10) “Par grozījumiem nekustamo īpašumu “Meža putni” un “Meža ogas” Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma izstrādes darba uzdevumā ”. Ar lēmumu detālplānojuma (turpmāk – DP) izstrādes teritorijā tiek papildus iekļauta daļa no nekustamā īpašuma “Meža Vēji”, kadastra Nr. 8048 007 0996, aptuveni 4,3082 ha platībā, kas ir Božu ūdenskrātuves piekrastes daļa un iekļaujas funkcionālajā zonējumā “Ūdeņu teritorija”, ar mērķi paredzēt ūdenssaimniecisko un ūdens telpas publisko izmantošanu...

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumā “Pabērzi”, Mārupē

det
16.06.2022.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – MNP) dome 25.05.2022. pieņēmusi lēmumu Nr.14 (prot. Nr.10) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Pabērzi” (kadastra Nr.80760071316) Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80760073555”. Detālplānojuma (turpmāk – DP) teritorija: nekustamā īpašuma “Pabērzi” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80760073555, platība 1,5246 ha, atrodas ciema teritorijā, funkcionālajā zonā Savrupmāju apbūves teritorija (DzS), kur minimālā zemes vienības platība ir 0,1200 ha. DP izstrādes mērķis: sadalīt apbūves gabalos...

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu - “Papardes ” Piņķos, Babītes pagastā

dome
16.06.2022.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – MNP) dome 25.05.2022. pieņēmusi lēmumu Nr.10 (prot. Nr.10) “Par nekustamā īpašuma “Papardes”, kadastra Nr. 8048 003 1005, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu ”. Detālplānojums (turpmāk – DP) stājas spēkā pēc tā paziņošanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” (paziņojums publicēts 08.06.2022.), oficiālās publikācijas Nr.2022/110.21 (saite: https://www.vestnesis.lv/op/2022/110.21 Ar lēmumu var iepazīties MNP tīmekļa vietnes www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/ Attīstība un plānošana/ Detālplānojumi. Lēmums un DP redakcija...

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu “Laimes krasti” Mežārēs, Babītes pagastā

dome
16.06.2022.
Mārupes novada pašvaldības dome 25.05.2022. pieņēmusi lēmumu Nr.11 (prot. Nr.10) “Par nekustamā īpašuma “Laimes krasti”, kadastra Nr. 8048 001 1184, Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu ”. Detālplānojums (turpmāk – DP) stājas spēkā pēc tā paziņošanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” (paziņojums publicēts 03.06.2022.), oficiālās publikācijas Nr. 2022/107.14 (saite: https://www.https://www.vestnesis.lv/op/2022/107.14 ) Ar lēmumu var iepazīties Mārupes novada pašvaldības tīmekļa vietnes www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/ Attīstība un plānošana/...

Paziņojums par  detālplānojuma grozījumu nodošanu publiskajai apspriešanai Skaņu ielā 2 Mežārēs, Babītes pagastā

det
16.06.2022.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – MNP) dome 25.05.2022. pieņēmusi lēmumu Nr.12 (prot. Nr.10) “Par detālplānojuma grozījumu detālplānojuma “Pumpas” sastāvā esošai zemes vienībai Skaņu iela 2 ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0170 Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.10). Publiskās apspriešanas termiņš: 20.06.2022. - 18.07.2022. Publiskās apspriešanas sanāksme: 7.07.2022. plkst. 17.00 ZOOM platformā. Saite uz sanāksmi: ej.uz/publiska-apspriesana-marupe ID: 817 679 5216 Parole: Skanu2 Ar lēmumu un detālplānojuma redakciju...

Lēmums par publiskās apspriešanas nepieciešamību tirdzniecības centra būvniecībai Daugavas ielā 33, Mārupē

dome
08.06.2022.
Izskatot īpašnieku SIA “REIMEI”, reģ. Nr.40203098799, un SIA“MAD Format”, reģ. Nr.40103736873, 2022.gada 6.jūnija būvniecības ieceres dokumentāciju Nr. BIS-BV-7.8-2022-10577 būvniecības iecerei Tirdzniecības centra jaunbūve nekustamajā īpašumā Daugavas iela 33 (kadastra Nr. 8076-007-1371, kadastra apzīmējuma Nr.8076-007-3560), Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, Mārupes novada būvvalde noteikusi, ka tirdzniecības centra būvniecībai ir nepieciešama publiskā apspriešana. Mārupes novada būvvaldes lēmums par būvniecības ieceres Tirdzniecības centra jaunbūve Daugavas ielā 33 Mārupē publiskās...

Paziņojums par detālplānojuma “Mazie Lejnieki” Vīkuļos, Babītes pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai 

lejnieki
06.06.2022.
Ar Mārupes novada pašvaldības domes 27.04.2022. lēmumu Nr. 15 “ Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Mazie Lejnieki” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0212 Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr. 7) publiskajai apspriešanai nodots nekustamā īpašuma “Mazie Lejnieki” detālplānojuma projekts. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2022. gada 16. maija līdz 2022. gada 13. jūnijam. Ievērojot Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21. panta 2. daļas otrā apakšpunkta un 3. daļas prasības, publiskās...

Lēmums par publiskas apspriešanas nepieciešamību Ošu ielā 18, Jaunmārupē

Publiskā apspriešana
01.06.2022.
Izskatot īpašnieka (dati dzēsti), 2022.gada 26.maija lietas BIS reģ. Nr. BIS-BL-495678-7801, būvniecības ieceres dokumentāciju Nr. BIS-BV-7.8-2022-9904 un Paskaidrojuma rakstu ēkai (iesniegums) BIS-BV-2.1-2022-3968 būvniecības iecerei - Ēkas vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu no palīgēkas par kafejnīcu nekustamā īpašumā Ošu iela 18 (kadastra Nr. 80760110085, kadastra apzīmējuma Nr.80760110085), Jaunmārupē, Mārupes pagasts, Mārupes novadā, Mārupes novada būvvalde noteikusi, ka telpu lietošanas veida maiņas ieceres īstenošanai ir nepieciešamas publiskā apspriešana. Lēmums par...