Visas ziņas

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Paleju iela 88, Mārupē, Mārupes novadā nodošanu publiskajai apspriešanai

07.03.2016.
Mārupes novada Dome 2016.gada 24.februāra sēdē pieņēma lēmumu Nr.7 “Par nekustamā īpašuma Paleju iela 88, Mārupe, Mārupes novads (kadastra Nr.8076 003 0208), detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir precizēt teritorijā noteikto plānoto (atļauto) teritorijas izmantošanu, veikt zemesgabala sadalīšanu un veidot kopīgu ceļu tīklu. Publiskā apspriešana notiks no 15.03.2016 līdz 12.04.2016. Ar detālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā var iepazīties Mārupes novada Būvvaldē (Daugavas iela 29, Mārupe), būvvaldes darba laikā...

Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām izglītības, tūrisma un sporta jomā

07.03.2016.
Mārupes novada Dome 2014.gada 20.jūnijā ir apstiprinājusi (Lēmums Nr.17) Izglītības iestāžu koncepciju 2014.-2019.gadam, 2015.gada 22.decembrī ir apstiprinājusi (Lēmums Nr.13) Tūrisma attīstības stratēģiju 2016.-2020.gadam un 2016.gada 24.februārī (Lēmums Nr. 25) Sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģiju 2016.-2020.gadam. Lai uzraudzītu izstrādāto stratēģiju tālāko virzību un plānu realizāciju Mārupes novada Dome izveidos nozaru konsultatīvās padomes, kurās tiks iekļauti sabiedrības pārstāvji, domes speciālisti, sabiedriskās organizācijas un domes deputāti. Katras konsultatīvās padomes...

Mārupes novada Dome apstiprinājusi Sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģiju 2016.-2020.gadam

07.03.2016.
Mārupes novada Dome 2016.gada 24.februārī ar lēmumu Nr.25 (sēdes protok. Nr.2 ) ir apstiprinājusi Mārupes novada sporta un aktīvā atpūtas attīstības stratēģiju 2016.-2020.gadam. Mārupes novada Dome pateicas visiem sabiedrības pārstāvjiem par aktīvu līdzdalību sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas izveidošanā, kas ir paveikta sadarbojoties sabiedrībai, pašvaldībai un piesaistītajiem ekspertiem SIA “NK Konsultāciju birojs”. Stratēģija un tās ietvaros izstrādātais rīcības plāns balstās uz veikto esošās situācijas analīzi un alternatīvu analīzi, semināru rezultātiem darba grupās, diskusijām un...

Apbalvoti fotokonkursa "Mārupe - manas mājas" labāko fotogrāfiju autori

04.03.2016.
Šodien, 4.martā, starptautiskajā lidostā "Rīga" tika atklāta foto izstāde "Mārupe - manas mājas", kurā publiskai apskatei izlikti 17 skaistākie fotokonkursa darbi. Izstādes atklāšanā tika apbalvoti labāko darbu autori. Foto no izstādes atklāšanas skatīt šeit Ar izstādes atklāšanu simboliski noslēdzies Mārupes novada 90 gadu jubilejas gads, kas tika svinēts visa pagājušā gada garumā, kad laika periodā no 2015.gada 2.marta līdz 5.novembrim, ikvienai personai, neatkarīgi no fotografēšanas iemaņām un pieredzes, bija iespēja fotogrāfijās iemūžināt skaistākās novada vietas un emocionālākos brīžus...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Ikri”, Mārupes novadā detālplānojuma apstiprināšanu

04.03.2016.
Mārupes novada Dome 2016.gada 24.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.9 “Par nekustamā īpašuma „Ikri”, kadastra Nr. 80760110181, detālplānojuma projekta apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Stīpnieku ceļš 9 nodošanu publiskajai apspriešanai

04.03.2016.
Mārupes novada Dome 2016.gada 24.februāra sēdē pieņēma lēmumu Nr.8 “Par nekustamā īpašuma Stīpnieku ceļš 9, Mārupe, Mārupes novads (kadastra Nr.8076 003 0189), detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir precizēt teritorijā noteikto plānoto (atļauto) teritorijas izmantošanu, veikt zemesgabala sadalīšanu un veidot kopīgu ceļu tīklu un inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan arī piegulošajām teritorijām. Publiskā apspriešana notiks no 15.03.2016 līdz 12.04.2016. Ar detālplānojuma projektu publiskās apspriešanas...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Kalēji-B”, Mārupē, Mārupes novadā detālplānojuma apstiprināšanu

04.03.2016.
Mārupes novada Dome 2016.gada 24.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.6 “Par nekustamā īpašuma „Kalēji-B” (kadastra Nr. 80760071306) detālplānojuma projekta apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

No 4.marta starptautiskajā lidostā "Rīga" būs skatāma mārupiešu foto izstāde

03.03.2016.
No 4.marta līdz 3.aprīlim starptautiskajā lidostā "Rīga" būs skatāma foto izstāde „Mārupe – mūsu mājas”, kurā publiskai apskatei izlikti 17 skaistākie fotokonkursa darbi. No 4.aprīļa izstāde būs apskatāma arī Mārupes novada Domē. Ar izstādes atklāšanu simboliski noslēdzies Mārupes novada 90 gadu jubilejas gads, kas tika svinēts visa pagājušā gada garumā, kad laika periodā no 2015.gada 2.marta līdz 2015.gada 5.novembrim, ikvienai personai, neatkarīgi no fotografēšanas iemaņām un pieredzes, bija iespēja fotogrāfijās iemūžināt skaistākās novada vietas un emocionālākos brīžus. Neatkarīga žūrijas...

Mārupes pašvaldības policijas atskaite

03.03.2016.
Mārupes novada pašvaldības policijas atskaite par laika periodu 22.02.2016-28.02.2016. ATGĀDINĀJUMS! Saskaņā ar Mārupes novada domes Saistošiem noteikumiem Nr.11/2010 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes novadā”, nekustamā īpašuma īpašniekam (īpašniekiem), tiesiskajam valdītājam (valdītājiem) vai lietotājam (lietotājiem) ir jānodrošina uzrakstu un māju numerācijas plāksnes izgatavošana un uzstādīšana savā īpašumā, ievērojot šādus nosacījumus: uzrakstu un māju numerācijas plāksnes izgatavojamas tumši zaļā krāsā (numurs 5050-G NCS sistēmā); uzrakstu šrifts balt...

Īsteno savas idejas ar projektiem LEADER pieejā

02.03.2016.
Ideja jau kādu laiku gaida savu īstenošanos? Vēlies uzlabot savu novadu? Uzsākt vai attīstīt uzņēmumu? Smelies atbalstu Eiropas Lauksaimniecības fondā lauku attīstībai! Biedrība „Pierīgas Partnerība” izsludina projektu iesniegšanas 1. kārtu Babītes, Mārupes un Olaines novados — projektu iesniegšana no šī gada 15. aprīļa līdz 16. maijam! Viens no LEADER pieejas pamatprincipiem ir pašu iedzīvotāju iniciēta attīstība, izvirzītas prioritātes un mērķi. Pagājušais gads attiecīgi pavadīts vietējās novadu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam izstrādes zīmē. Stratēģijā...

Mārupē notiks Noras Bumbieres fonda rīkotā Latvijas jauno vokālistu konkursa atlase

02.03.2016.
Mārupes Kultūras namā 2016. gada 8. maijā plkst. 12.00 norisināsies Noras Bumbieres fonda Latvijas jauno vokālistu konkursa atlase (konkursa 1.kārta). Piedalīties aicināti solisti un dueti. Konkurss tradicionāli notiks ar mērķi veicināt Latvijas ievērojamās vokālās mākslas pārstāves, Jelgavas novadnieces Noras Bumbieres piemiņas saglabāšanu, viņas atskaņoto dziesmu mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu Latvijā un aiz tās robežām, kā arī ar mērķi veicināt jaunatnes muzikālo spēju attīstību, popularizējot latviešu komponistu dziesmas, un rast iespēju jauniem talantiem piedalīties fonda...

Jaunmārupes pamatskolas jaunā ēka pieņemta ekspluatācijā

01.03.2016.
25.februārī Mārupes novada Būvvalde pieņēmusi ekspluatācijā Jaunmārupes pamatskolas jauno ēku Mazcenu alejā 3, Jaunmārupē. Lai netiktu traucēts mācību process un skolai būtu laiks iekārtoties jaunajās telpās, mācības jaunajā Jaunmārupes pamatskolas ēkā plānots uzsākt jau pēc pavasara brīvdienām, šī gada 21.martā. Par Jaunmārupes pamatskolu tika rekonstruēta kādreizējā biroju ēka Jaunmārupē, ko Mārupes pašvaldība savā īpašumā iegādājās 2012.gadā ar mērķi to izmantot novadā pieejamā izglītības piedāvājuma paplašināšanai. Plašajā četrstāvu ēkā ar kopējo platību 5 711,8 m² izbūvēta skaista aktu...

Par “Valsts reģionālā autoceļa P132 Rīga – Mārupe (Jaunmārupe) posma km 1,80 – 4,14 pārbūve” būvprojekta vajadzībām ceļa infrastruktūras izbūvei nepieciešamo koku ciršanu ārpus meža Mārupes novadā būvniecības ieceres publisko apspriešanu

01.03.2016.
VAS “Latvijas Valsts ceļi”, reģ. Nr. 40003344207, Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050, nodod publiskai apspriešanai “Valsts reģionālā autoceļa P132 Rīga – Mārupe (Jaunmārupe) posma km 1,80 – 4,14 pārbūve” būvniecības ieceres projektu, kurā ceļa infrastruktūras izbūvei nepieciešama (88 gab) koku ciršanu ārpus meža Mārupes novada teritorijā. Projekta vadītājs Edgars Brass t. 65067550. Projektētājs SIA “Projekts 3”, reģ. Nr. 40003578510, Ūdens iela 12-117, Rīga, LV-1007, Būvprojekta CD daļas vadītājs Mārtiņš Rozentāls t. 67692605. Informatīvie materiāli apskatāmi Mārupes novada Domes telpās Daugavas...

Aizvadīts Marupes kauss sporta bridžā

29.02.2016.
27.februārī, devīto gadu pēc kārtas, tika aizvadīts Mārupes kauss sporta bridžā. Šogad tajā piedalījās rekordliels dalībnieku skaits - 88 spēlētāji, kas bija atbraukuši uz Mārupi no visas Latvijas, tai skaitā arī trīs spēlētāji no Igaunijas un daži bridžisti, kas ikdienā dzīvo Lielbritānijā. Turnīrā piedalījās visi Latvijas spēcīgākie spēlētāji. Turnīra rezultāti šeit: http://www.bridge.lv/files/Imp_ch_2016/1ses.htm Būtiski piebilst, ka 3.vietu izcīnīja mārupietis Uldis Bethers pārī ar Mārupes komandas ilggadējo spēlētāju Juri Balašovu.

Būvniecības ieceres sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma „Mauriņi” publiskās apspriešanas atsauksmju iesniegšanas termiņš pagarināts (papildināts 07.03.2016.)

29.02.2016.
SIA „POINT ONE” reģ.nr. 40103928736 „Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums – kafejnīca/ģimenes restorāns „Mauriņi” piektā zemes vienībā ar kad.nr. 8076 007 0260, Gaujas iela 28, Mārupe” publiskās apspriešanas atsauksmju iesniegšanas termiņu pagarina līdz 10.03.2016. 1. Mārupes novada būvvaldes sēdes protokols Nr.40, pielikums Nr.1, lēmums Nr.1 „Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību”. 2. Informatīvie materiāli no 29.01.2016. līdz 29.02.2016. izvietoti: 1) Mārupes novada būvvaldes telpās Daugavas ielā 29, Mārupē; 2) Vizuālais materiāls šeit. (Koriģēta informācija šeit) 3...

Iedzīvotāji aicināti pieteikt idejas Mārupes novada attīstībai

29.02.2016.
“Latvijas Mobilais Telefons” (LMT) sadarbībā ar Mārupes novadu šodien, 29. februārī, izsludina pieteikšanos projektu konkursa jaunajam posmam. Iespēja iesniegt projekta ideju sava novada un novadnieku dzīves uzlabošanā ir ikvienam interesentam. LMT projekta “LMT Latvijai” ietvaros piecu gadu laikā ir atbalstījis reģionu iedzīvotāju iniciatīvas vairāk nekā 320 tūkstošu eiro apjomā, bet šī gada atbalsts būs 64 tūkstoši eiro. “LMT kā stratēģiski svarīgs uzņēmums nodrošina plašāko 4G interneta pārklājumu visā Latvijā, ļaujot straujāk attīstīties reģioniem. Ātrgaitas interneta pieejamība veicina...

Paziņojums par lauksaimniecības zemesgabala „Jaungraviņas”, kad.Nr. 8076 006 0114 nomas izsoli bez apbūves tiesībām

26.02.2016.
Mārupes novada Dome mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par euro izsola nekustamā īpašuma – lauksaimniecības zemesgabala ar kopējo platību 8,284 ha, kadastra Nr. 8076 006 0114, kas atrodas „Jaungraviņas”, Mārupes novadā, turpmāk tekstā „nekustamais īpašums”, nomas tiesības bez apbūves tiesībām. Izsole notiks 2016.gada 8.martā plkst.13.30 Mārupes novada Domes ēkas sēžu zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā. Pirms pieteikuma dokumentu iesniegšanas un reģistrācijas Mārupes novada Domē, jāiemaksā dalības maksa – EUR 179,80 EUR (viens simts septiņdesmit deviņi euro un 80 centi) gadā, ko...

Paziņojums par lauksaimniecības zemesgabala „Krāces”, kad.Nr. 8076 012 0005 nomas izsoli bez apbūves tiesībām

26.02.2016.
Mārupes novada Dome mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par euro izsola nekustamā īpašuma – lauksaimniecības zemesgabala ar kopējo platību 4,20 ha, kadastra Nr. 8076 012 0005, kas atrodas „Krāces”, Mārupes novadā, turpmāk tekstā „nekustamais īpašums”, nomas tiesības bez apbūves tiesībām. Izsole notiks 2016.gada 8.martā plkst.13.00 Mārupes novada Domes ēkas sēžu zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā. Pirms pieteikuma dokumentu iesniegšanas un reģistrācijas Mārupes novada Domē, jāiemaksā dalības maksa – EUR 305,50 EUR (trīs simti pieci euro un 50 centi) gadā, ko samaksā uz norādīto kontu...