Lielupes ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi upes daļai Mārupes novada teritorijā

27.09.2023.

Lielupe

2023. gada 27. septembrī spēkā stājušies saistošie noteikumi Nr. 34/2023 "Lielupes ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi upes daļai Mārupes novada teritorijā", kas nosaka Lielupes ekspluatācijas noteikumus Lielupes daļai Mārupes novada pašvaldības (turpmāk- Pašvaldība) administratīvajā teritorijā.

Noteikumu izdošanas mērķis ir rūpēties un apsaimniekot publiskos ūdeņus, lai sekmīgi īstenotu Pašvaldību likumā noteikto pienākumu rūpēties par racionālu publisko ūdeņu pārvaldību un to ilgtspējīgu izmantošanu, Zemes pārvaldības likumā pašvaldībām noteiktās valdītāja tiesības un noteikto iekšzemes publisko ūdeņu pārvaldību.

Pašvaldības dome 2022. gada 27. aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 18 "Par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2024.–2036. gadam izstrādi", ar kuru ir apstiprināts Darba uzdevums Nr. 1/3-6/7-2022 Mārupes novada teritorijas plānojuma 2024. – 2036. gadam izstrādei, kur 2.13.5. apakšpunktā ir noteikts, ka tās administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes daļas teritorijai ir izstrādājami ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi, kam pakārtoti nosakāms arī regulējums piekrastes daļas teritorijas izmantošanai un apbūvei.

Šie ekspluatācijas noteikumi izstrādāti Lielupes upes daļai un tās atzarojumiem Mārupes novada administratīvās teritorijas robežās, ievērojot Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumus Nr. 1014 "Ūdens ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība". Ekspluatācijas noteikumi attiecas uz upes daļu un krastmalu, un piemērojami kuģošanai, laivošanai, ūdenssportam, peldēšanai, supošanai, rekreācijai un būvniecībai, tai skaitā saimnieciskās darbības veikšanai.

Noteikumu izstrādē ievērotas teritorijas attīstības plānošanas, ūdens apsaimniekošanas, vides un dabas aizsardzības normatīvo aktu prasības un citi pašvaldību ūdenstilpes apsaimniekošanas dokumenti. Izstrādātā dokumenta struktūru veido vispārīgie dati par ūdensobjektu, ūdensobjekta raksturojums, ūdensobjekta ekspluatācijas nosacījumi, informācija par plāna izpildes kontroli un pielikums – Lielupes izmantošanas plāns, kas nosaka: ūdens sporta izmantošanas zonas, kuģošanas koridoru, kas ir saistošs, izmantojot ūdensobjektu minētajiem mērķiem un attēlo esošas piestātnes, laivu bāzes, plūdu riska aizsargjoslas un applūstošās teritorijas, poldera baseina teritorijas, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, skatu vietas, publiski pieejamas ūdensmalas u.c.

Saistošie noteikumi veicinās arī ilgtspējīgu publisko ūdeņu apsaimniekošanu, ietverot gan vides un dabas aizsardzību, nodrošinot vides mērķu sasniegšanu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.

 

Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties ŠEIT