Šodien plkst.17.30 pirmsskolas izglītības iestādes Viskalnu ielā 4a Tīrainē būvniecības ieceres prezentācija

02.10.2023.

Šodien 2023.gada 2. oktobrī, plkst. 17:30, Mārupes novada pašvaldības ēkā, Daugavas ielā 29, Mārupē, būvniecības ieceres prezentācija ierosinātai iecerei “Pirmsskolas izglītības iestādes, palīgēkas, nojumju un ielas ar stāvlaukumu jaunbūve” nekustamajā īpašumā Viskalnu ielā 4a.

Mārupes novada būvvalde 07.09.2023. lēmusi uzsākt publisko apspriešanu Mārupes novada pašvaldības, reģ. nr.90000012827, ierosinātai iecerei “Pirmsskolas izglītības iestādes, palīgēkas, nojumju un ielas ar stāvlaukumu jaunbūve” nekustamajā īpašumā Viskalnu ielā 4a, (kadastra apzīmējuma Nr. 8076-008-0432, 8076-008-0263, 8076-008-0397) Tīrainē, Mārupes novadā (BIS-BV-5.3-2023-13) laika posmā no 15.09.2023. līdz 15.10.2023.

 

Vieta un laiks, kad var iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju: 

  • Mārupes novada pašvaldības ēka, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, LV-2167 
  • Mārupes novada Būvvalde, Mazcenu aleja 35, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2166 
  • Mārupes novada pašvaldības ēka, Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV-2107 
  • Mārupes novada pašvaldības tīmekļvietnē https://www.marupe.lv/lv/sabiedriba/sabiedribas-lidzdaliba/sabiedriskas-apspriedes 
  • Objektā uz vietas - Viskalnu ielā 4a, Tīrainē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā 

Mārupes novada Būvvaldes kontakti uzziņai: e-pasta adrese: marupe.bv@marupe.lv; tālr. nr. 6714 9863 

Atsauksmju iesniegšanas termiņš un laiks 

Laikā no 2023.gada 15.septembra līdz 15.oktobrim nosūtot pa pastu / ievietojot pasta kastītē pie ieejas –  

  • Mārupes novada pašvaldības ēka, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, LV-2167;
  • Mārupes novada Būvvalde, Mazcenu aleja 35, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2166;  
  • Mārupes novada pašvaldības ēka, Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV-2107;
  • vai arī sūtot anketu uz e-pasta adresi marupe.bv@marupe.lv

 

Būvniecības ierosinātājs  

Mārupes novada pašvaldība, reģ.nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads; tālr. 2952 2661 

Būvprojekta izstrādātājs 

SIA “AR.4”, Zemitāna iela 2B, Rīga, LV-1012; VRN 40003632107, būvkomersanta reģistrācijas nr. 1514-R; tālr. 2946 6303 

 

foto

 

Būvniecības iecere paredz jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecību, izstrādājot telpu plānojumu atbilstoši higiēnas un vides pieejamības prasībām, kā arī bērniem atbilstošu teritorijas labiekārtojumu. Pirmsskolas izglītības iestāde (PII) plānota 312 bērniem vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem un 50 darbiniekiem.  

Plānotā būvniecības iecere paredz pieguļošās teritorijas labiekārtošanu un PII teritorijas norobežošanu. Piebraukšana paredzēta pa jaunbūvējamo Kungu ielas pagarinājumu gan no Viskalnu, gan Vecozolu ielām. Teritorijā ārpus žoga plānotas 38 autostāvvietas PII vajadzībām, kā arī  stāvlaukums un vairākas autostāvvietas gar jaunbūvējamo Kungu ielas pagarinājumu.  

 

Zemesgabala izmantošana atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam 

Saskaņā ar Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014.-2026. gadam zemesgabala dienvidu daļa (kad.apz. 8076 008 0432 un 8076 008 0263) atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (Tīraines ciema robežās), kurā atļautā zemes izmantošana ir savrupmāju, dvīņu māju, rindu māju un vasarnīcu būvniecība, papildizmantošana - vietējas nozīmes tirdzniecības vai pakalpojuma objekti, tūrisma un atpūtas iestādes, pirmsskolas izglītības iestādes, veselības aizsardzības iestādes, sociālās aprūpes iestādes, sporta būves, labiekārtotas publiskās ārtelpas. Saskaņā ar Mārupes novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem pirms papildizmantošanas objektu būvniecības savrupmāju apbūves teritorijās ir jāveic paredzētās būves publiskās apspriešanas process.  

Zemesgabala ziemeļu daļa (kad.apz. 8076 008 0397) atrodas darījumu un apkalpes objektu teritorijā, kur viens no atļautās izmantošanas veidiem ir izglītības iestāde. 

 

Būvniecības ieceres iespējamā ietekme uz vidi, infrastruktūru un iedzīvotāju veselību 

Plānotās būvniecības ieceres realizācijas gadījumā būtiska ietekme uz vidi un iedzīvotāju veselību nav paredzama. Iespējamā ietekme uz blakus pieguļošajiem zemes gabaliem ir bērnu radītais troksnis rotaļu laukumos, ko paredzēts mazināt ar atbilstošiem stādījumiem un nojumju novietojumu, kas kalpotu kā akustiskās sienas. 

Otrs faktors - pieaugošā autotransporta un gājēju plūsma, kas tiek risināta, izbūvējot Kungu ielas pagarinājumu ar gājēju ietvēm no Viskalnu ielas līdz Vecozolu ielai un paredzot autostāvvietas PII vajadzībām, kā arī stāvlaukumu iedzīvotāju vajadzībām (atrodas netālu no Tīraines stacijas). 


Lēmums

Aptaujas lapa

Ģenerālplāns

Planšetes maketi - grafiskais materiāls