Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Pūces”, “Salacas”, “Ernesti”, “Nāras” un “Sīgas” (Mārupē, Mārupes pagastā) teritorijai

18.01.2022.

 

Mārupes novada pašvaldības dome 2021. gada 22. decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 24 (prot. Nr. 16) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Pūces” (kadastra Nr. 80760071642), “Salacas” (kadastra Nr. 80760071643), “Ernesti” (kadastra Nr. 80760071644), “Nāras” (kadastra Nr. 80760071645) un “Sīgas” (kadastra Nr. 80760071646) Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, teritorijai”.

Detālplānojuma teritorija ir nekustamo īpašumu “Pūces” , “Salacas”, “Ernesti”, “Nāras” un “Sīgas” Mārupē, Mārupes pagastā, teritorija ar kopējo platību 3,3421 ha. 

Atbilstoši spēkā esošajam 2013. gada 18. jūnijā apstiprinātajam Mārupes novada (patlaban Mārupes pagasta) teritorijas plānojumam detālplānojuma teritorija atrodas funkcionālajā zonā Savrupmāju apbūves teritorija (DzS). Apakšzonā noteiktā minimālā jaunveidojamās zemes vienības platība 0,1200 ha. Daļu teritorijas aizņem Autotransporta infrastruktūras objektu teritorija (TR) – pašvaldības ielas Lapiņu dambis daļa.

Pūces

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt īpašumu sadali apbūves gabalos, veidot vienotu ielu tīklu detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajos īpašumos, detalizēt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus un noteikt ielas sarkanās līnijas. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir nekustamā īpašuma īpašnieki – fiziskas un juridiskas personas.

Ar lēmumu un darba uzdevumu, kā arī turpmāko detālplānojuma izstrādes dokumentāciju var iepazīties Mārupes novada pašvaldības mājaslapā sadaļā Pašvaldība/ Attīstība un plānošana/ Detālplānojumi,  kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 2022. gada 14. februārim Mārupes novada pašvaldībā Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, LV-2167, nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot klātienē. Iesniegumu iespējams atstāt arī pastkastē pie pašvaldības Centrālās administrācijas durvīm Daugavas ielā 29, Mārupē, vai pie administrācijas ēkas Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā. Elektroniski priekšlikumi iesniedzami ar elektronisko parakstu, iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi marupe@marupe.lv . Iesniegumā noteikti jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds un adrese, bet juridiskām personām jānorāda nosaukums, adrese un reģistrācijas numurs.

Jautājumu gadījumā vērsties Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā pie teritorijas plānotājas Andas Sprūdes: anda.sprude@marupe.lv, tālr. nr. 67149862, speciālistu konsultāciju laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00. 

Valstī noteikto ierobežojumu Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanai dēļ lūgums izmantot tikai attālinātas saziņas iespējas.