Par nekustamā īpašuma “Veimāri-1”, Mārupē, Mārupes novadā detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

16.07.2020.

Mārupes novada Dome 2020.gada 30. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.9 (prot. Nr.12) “Par nekustamā īpašuma “Veimāri-1”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760080168) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”.

Detālplānojuma teritorija ir nekustamā īpašuma “Veimāri-1”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760080168) ar kopplatību 0,9259 ha. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, īpašums atrodas ciema teritorijā, funkcionālajā zonā Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS). Apakšzonā noteiktā minimāla jaunveidojamās zemes vienības platība ir 0,1200 ha. Īpašuma teritorijā noteikta Autotransporta infrastruktūras objektu teritorija (TR) Veczariņu ielas sarkano līniju robežās.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir sadalīt īpašumu apbūves gabalos un veidot ielu. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziska persona, nekustamā īpašuma īpašnieks.

f

Ar lēmumu un darba uzdevumu, kā arī turpmāko detālplānojuma izstrādes dokumentāciju var iepazīties Mārupes novada Domes mājas lapā sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi (http://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi), kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana (https://geolatvija.lv/geo/tapis3).

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 2020.gada 13. augustam Mārupes no­vada Domē Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot klātienē. Elektroniski priekšlikumi iesniedzami ar elektronisko parakstu, iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: marupe.info@marupe.lv. Iesniegumā noteikti jānorāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām jānorāda nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru.

Neskaidrību gadījumā griezties Mārupes no­vada Attīstības nodaļā: tālr.67149862 vai klātienē apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no 9.00- 18.00.