Iespēja iesaistīties konsultatīvajās padomēs

23.01.2024.

Konsultatīvās padomes

Lai veicinātu un nodrošinātu sabiedrības līdzdalību dažādu pašvaldības ikdienas jautājumu risināšanā, attīstības plānošanas dokumentu izstrādē un īstenošanā, Mārupes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) organizē darbu konsultatīvajās padomēs.

Konsultatīvo padomju galvenie uzdevumi ir izvērtēt pašvaldības stratēģiski svarīgu dokumentu izstrādi dažādās nozarēs, sniegt priekšlikumus par nozaru attīstību, kā arī veicināt sadarbību starp nozarē iesaistīto privāto un publisko sektoru. Konsultatīvo padomju lēmumiem ir ieteikuma raksturs un to sagatavotie priekšlikumi ir pamats lēmumprojektu sagatavošanai un nodošanai domes komitejās.

Mārupes novadā ir izveidotas piecas konsultatīvās padomes – Tūrisma un kultūrvides konsultatīvā padome, Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvā padome, Izglītības un jaunatnes konsultatīvā padome, Uzņēmējdarbības konsultatīvā padome un Apkaimju konsultatīvā padome. Padomēs ir līdz 20 pārstāvjiem un tās tiek sasauktas vidēji trīs līdz četras reizes gadā. Dalība padomēs ir brīvprātīga, tā netiek apmaksāta un tajās var pieteikties ikviens sabiedrības loceklis, kurš atbilst katras padomes nolikumā noteiktajām prasībām.


APKAIMJU KONSULTATĪVĀS PADOMES mērķis ir risināt ar apkaimi vai novada attīstību saistītus jautājumus. Apkaimju konsultatīvā padome ir iesaistīta līdzdalības budžeta projektu darbā - tā iesaistās gan nolikuma izstrādē, gan projektu atlasē, gan balsojuma rezultātu izvērtēšanā. Apkaimju konsultatīvās padomes sēdēs 2023. gadā izteikts priekšlikums Pašvaldībai iegādāties (atsavināt) zemi sporta un izglītības vajadzībām Spuņciemā, risināt jautājumus par drošu iedzīvotāju pārvietošanos – veloceļu un gājēju celiņu būvniecību, skatīti jautājumi par sabiedriskā transporta maršrutu optimizēšanu, kā arī par skrejriteņu un nomas auto novietošanu novadā un citi jautājumi. Padomes sēdes tiek organizētas dažādās vietās, lai veicinātu iespēju iepazīt novada apkaimes. Pērn padomes sēdes notika gan Piņķos, gan Salas sākumskolā, gan daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā “Babīte”, gan jauniešu centrā “Hēlijs”. 2023. gadā Apkaimju konsultatīvajā padomē nodrošināta 10 apkaimju pārstāvniecība: Mārupes (1), Tēriņu (1), Tīraines (2), Vētras (1), Jaunmārupes (2), Skultes (1), Dzilnuciema (2), Piņķu (1), Babītes (2) un Salas apkaimes (3). Nav pārstāvēta Klīvju un Spilves apkaime. Konsultatīvās padomes sastāvā ir brīvas vietas.


UZŅĒMĒJDARBĪBAS KONSULTATĪVĀS PADOMES darbības mērķis ir sekmēt koordinētu un saskaņotu uzņēmējdarbības attīstību Mārupes novadā, nodrošinot vienmērīgu nozares izaugsmi, un veicināt Mārupes novada uzņēmējdarbības nozarē iesaistīto uzņēmēju, institūciju, sabiedrisko organizāciju un sabiedrības iesaisti un sadarbību. Līdzīgi kā citās, arī Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes sēdes 2023. gadā notika trīs reizes, organizējot tās dažādās vietās. Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes locekļi piedalījās arī Mārupes novada Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūras organizētajā pasākumā “Prāta ku(s)tināšana” Mārupē, “Biznesa Vēstniecībā”, kur kopā ar citiem novada uzņēmējiem un Pašvaldības pārstāvjiem dalījās ar idejām, kā uzņēmējiem un Pašvaldībai ciešāk sadarboties.  Papildus tam padomes locekļi tika uzaicināti un devās pieredzes apmaiņas braucienā pie Jūrmalas Uzņēmēju konsultatīvās padomes pārstāvjiem.  


IZGLĪTĪBAS UN JAUNATNES KONSULTATĪVAJAI PADOMEI 2023. gadā notika četras padomes sanāksmes - Salas sākumskolā, divas reizes jauniešu centrā “Hēlijs” un  Mārupes pamatskolā. Sanāksmēs tika pārrunāti izglītības un jaunatnes darba jautājumi. Tēmas tika izvēlētas atbilstoši aktualitātēm šajās nozarēs. Uz sanāksmēm tika pieaicināti arī eksperti, kuri nav padomē, bet ir savas jomas speciālisti. Aicinām jaunus dalībniekus pievienoties arī šai konsultatīvajai padomei.


2023. gadā notika trīs TŪRISMA UN KULTŪRVIDES KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDES, kurās tika apspriestas tādas tēmas kā aktualitātes tūrismā un kultūrā 2023. gadā, Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūras attīstības plāni, dalība Pierīgas tūrisma asociācijas organizētajās aktivitātēs, kā arī padome atskatījās uz lielākajiem tūrisma pasākumiem novadā.


SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS KONSULTATĪVAJAI PADOMEI 2023. gadā notikušas trīs sēdes. Padomes sēdes katru reizi tiek organizētas kādā citā vietā, tādējādi iepazīstot novadu. Šī gada pirmā sēde norisinājās Mārupes pamatskolā, apvienojoties ar Izglītības un jaunatnes konsultatīvo padomi. Savukārt jau nākamā sēde tika organizēta “Inbox.lv ledus hallē”, kurā padomes locekļus ar sporta klubu “R. Laviņa Sporta studija” iepazīstināja tā vadītājs Rodrigo Laviņš. Gada pēdējā sēde norisinājās jaundibinātās Mārupes novada Sporta skolas telpās, kur skolas direktore klātesošos informēja par pirmajos mēnešos paveikto un par turpmākajiem soļiem skolas attīstībā. Tāpat ar sevi un savu sadarbības plānu iepazīstināja basketbola klubs “Rīgas zeļļi”. Konsultatīvā padome aktīvi strādā ar dažādiem sporta un aktīvās atpūtas jautājumiem, kā viens no nozīmīgākajiem ir vispārējā sporta jomas attīstība novadā un sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas izstrāde. Patlaban padome darbojas pilnā sastāvā, kas liecina par aktīvās atpūtas jomas nozīmīgumu Mārupes novada iedzīvotājiem. Aizvadītajā gadā padomē ievēlēts jauns vadītājs – Nauris Metnieks, bet par vietnieci izvēlēta Viktorija Mogiļeviča.


Dalība konsultatīvajās padomēs ir iespēja gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem, gan citām iesaistītajām institūcijām zināt par esošo un plānoto dažādās nozarēs, kā arī piedalīties Pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesos un sniegt savu artavu novada attīstībā. Ikvienam ir iespēja sekot līdzi aktualitātēm konsultatīvo padomju darbā tīmekļvietnes www.marupe.lvsadaļā Sabiedrības līdzdalība.

 

Jaunos dalībniekus aicinām pieteikties, sūtot e-pasta adresi: lidzdaliba@marupe.lv  līdz 15. februārim.

 

Pēc dalībnieku pieteikumu saņemšanas tiks organizētas klātienes konsultatīvās padomes sēdes, kuru laikā tiks apstiprināti jaunie padomes dalībnieki un iepazīstināti ar darba procesu padomēs.

Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūra