Paziņojums par nekustamo īpašumu “Pavāri”, kad. Nr. 8048 004 0247, “Pīlādzīši”, kad. Nr. 8048 004 1515, “Piparmētras”, kad. Nr. 8048 004 1516, zemes vienību Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai

06.09.2021.

Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 11.augusta lēmumu “Par detālplānojuma nekustamo īpašumu “Pavāri”, kadastra Nr. 8048 004 0247, “Pīlādzīši”, kadastra Nr. 8048 004 1515, “Piparmētras”, kadastra Nr. 8048 004 1516, zemes vienībām Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.8., 11.§) publiskajai apspriešanai nodots detālplānojums teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Pavāri”, kad. Nr. 8048 004 0247, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1497, nekustamā īpašuma “Pīlādzīši”, kad. Nr. 8048 004 1515 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1496 un nekustamā īpašuma “Piparmētras”, kad. Nr. 8048 004 1516, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1498 Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā.
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2021.gada 13.septembra līdz 11. oktobrim.
Ievērojot Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21.panta 2.daļas otrā apakšpunkta un 3.daļas prasības, kas nosaka publiskās apspriešanas sanāksmes organizēšanas kārtību, t.i., izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku vai citu tiešsaistes sarunu rīku, publiskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta, izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku, 2021.gada 23.septembrī plkst. 17.00. Dalību lūdzam pieteikt iepriekš, zvanot uz tālruņa numuru 67913758 vai rakstot uz e-pasta adresi daina.klauge@marupe.lvlīdz 2021.gada 23.septembra plkst. 10.00
Aicinām iepazīties ar detālplānojuma elektronisko dokumentāciju ģeoportālā  www.geolatvija.lv un Mārupes novada pašvaldības mājaslapā https://www.marupe.lv/lv/sabiedriba/sabiedriskas-apspriedes.
Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma dokumentācija pieejama Mārupes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā (5. kabinets). Ja vēlaties iepazīties ar izstrādāto detālplānojuma projektu klātienē, lūdzam pieteikties vizītei iepriekš, norādot konkrētu datumu un laiku. Tālruņa nr. 67913758, e-pasta adrese: daina.klauge@marupe.lv. Apmeklējot pašvaldības administrācijas telpas, obligāti jāievēro visi epidemioloģiskās drošības pasākumi.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus aicinām iesniegt Mārupes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, LV-2107, tos ievietojot pastkastē, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi marupe@marupe.lv, vai iesniedzot viedokli elektroniski ģeoportālā www.geolatvija.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese.


Daina Klauģe, teritorijas plānotāja