Sabiedriskās apspriedes

Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību "I kārta 1A viesu māja 1B viesu māja, sūkņu māja, II kārta 1C viesu māja" nekustamajā īpašumā Rudzrogu iela 1

iecre
03.06.2020.
Izskatot īpašnieka 2020.gada 25.maija ar reģ. Nr.BIS-BL-235470-2531 būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā būvniecības iecerei I kārta 1A viesu māja 1B viesu māja, sūkņu māja, II kārta 1C viesu māja jaunbūves būvniecība nekustamā īpašumā Rudzrogu iela 1 (kadastra Nr. 8076-007-0046, kadastra apzīmējuma Nr.8076-007-2824), Mārupē, Mārupes novadā, Mārupes novada būvvalde lēmusi par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību. 2020.gada 1.jūnija MĀRUPES NOVADA BŪVVALDES SĒDES PROTOKOLA Nr.9 LĒMUMS Nr.1 "Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību"

Atkārtoti pagarināts Teritorijas plānojuma grozījumu 3.redakcijas publiskās apspriešanas termiņš

g
14.05.2020.
Pamatojoties uz 2020. gada 7. maija Ministru kabineta rīkojumu Nr. 254 "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"" un 2020.gada 12.maija Ministru kabineta rīkojumu Nr. 257 "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" (turpmāk – Rīkojumi) atkārtoti tiek pagarināts Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu 3.redakcijas publiskās apspriešanas norises laiks. Informējam, ka ar minētajiem rīkojumiem valsts teritorijā ārkārtējā situācija noteikta līdz...

Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu SIA “KVL Baltic” paredzētajai darbībai – dīķsaimniecības izveidei un derīgo izrakteņu ieguvei nekustamajos īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi

vide
11.05.2020.
Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka 2020. gada 24. aprīlī Vides pārraudzības valsts birojs ir izsniedzis atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu SIA “KVL Baltic” paredzētajai darbībai – dīķsaimniecības izveidei un derīgo izrakteņu ieguvei nekustamajos īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi” Mārupes novadā. Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu var iepazīties Mārupes novada domē un Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23, tālr. 67321173, un...

Paziņojums par iesniegumu paredzētās darbības akceptēšanai - dīķsaimniecības izveidei un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguvei nekustamajos īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”

vieta
11.05.2020.
Mārupes novada domē 2020.gada 30.aprīlī saņemts iesniegums no SIA “KVL Baltic” par paredzētās darbības akceptēšanu (iesniegums Nr.27/04/-1, parakstīts 30.04.2020.). Paredzētā darbība: Dīķsaimniecības izveide un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguve nekustamajos īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes novadā. Paredzētās darbības norises vieta: paredzētā darbība plānota divos blakus esošos nekustamajos īpašumos - „Liellauki” (kadastra Nr. 8076 011 1455, zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 8076 011 0699, platība 10,72 ha) un „Strautmaļi” (kadastra Nr. 8076 011 0112, platība 34,42 ha)...

Par tirdzniecības laukuma jaunbūves būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu nekustamā īpašumā Vienības gatve 147

p
11.05.2020.
Izskatot 2020.gada 13.februāra iesniegumu ar reģ. Nr.2/9/36 iesniegtos dokumentus būvniecības iecerei tirdzniecības laukuma jaunbūves būvniecībai nekustamā īpašumā Vienības gatve 147 (kadastra Nr. 80760070385), Mārupē, Mārupes novadā, Mārupes novada būvvalde lēmusi par būvniecības ieceres publisko apspriešanu pēc ārkārtējas stāvokļa beigšanās Valstī. 2020.gada 7.aprīļa MĀRUPES NOVADA BŪVVALDES LĒMUMS Nr.1.2 "Par tirdzniecības laukuma jaunbūves būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu nekustamā īpašumā Vienības gatve 147"

Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību kafejnīcas un pašizklaides ēkas jaunbūves būvniecības ieceres īstenošanai nekustamā īpašumā Pededzes iela 1A

apspriede
11.05.2020.
Izskatot apbūves tiesīgā SIA “CSE COE” reģ. Nr.40103995402 2020.gada 11.marta būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā būvniecības iecerei kafejnīcas un pašizklaides ēkas jaunbūves būvniecība nekustamā īpašumā Pededzes iela 1A (kadastra Nr. 8076-007-2949, kadastra apzīmējuma Nr.8076-007-3003), Mārupē, Mārupes novadā, Mārupes novada būvvalde lēmusi noteikt, ka kafejnīcas un pašizklaides ēkas jaunbūves būvniecības ieceres īstenošanai ir nepieciešama publiskā apspriešana. 2020.gada 7.aprīļa MĀRUPES NOVADA BŪVVALDES LĒMUMS Nr.1.1 "Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas...

Izmaiņas Teritorijas plānojuma grozījumu 3.redakcijas publiskās apspriešanas termiņos un sanāksmes norisē

g
09.04.2020.
Pamatojoties uz 2020. gada 25. marta rīkojumu Nr. 119 "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"" (turpmāk – Rīkojums) tiek pagarināts Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu 3.redakcijas publiskās apspriešanas norises laiks. Saskaņā Rīkojuma 4.41.punktā noteikto, līdz 23. martam uzsākto sabiedrisko vai publisko apspriešanu termiņos netiek ieskaitīts laiks, kad valsts teritorijā ir noteikta ārkārtējā situācija (saskaņā ar šobrīd noteikto līdz 12.05.2020), līdz ar to publiskās apspriešanas periods tiek...

Paziņojums par saimniecību „Abavas” un “Pļavmalas”  2008.gada detālplānojuma atcelšanu

j
09.04.2020.
Mārupes novada Dome paziņo, ka ar 2020.gada 25.marta lēmumu Nr.15 (prot. Nr.5) ir apstiprināti saistošie noteikumi Nr.7/2020 „Par Mārupes pagasta padomes 2008.gada 26.jūnija saistošo noteikumu Nr.32 „Mārupes pagasta saimniecības „Abavas” un “Pļavmalas” detālplānojums” atcelšanu”. Detālplānojums zaudē spēku ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi. Ar lēmuma un saistošo noteikumu pilnu saturu var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pēc ārkārtējās...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Lapiņas-2”, Mārupē, detālplānojuma apstiprināšanu

f
09.04.2020.
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124.punktu Mārupes novada dome paziņo, ka 2020.gada 25.martā pieņemts lēmums Nr.16 (sēdes prot. Nr.5) “Par nekustamā īpašuma „Lapiņas-2", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760070689) detālplānojuma apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Detālplānojuma īstenošana var tikt...

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Vazdiķi-B", Mārupē, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

g
09.04.2020.
Mārupes novada Dome 2020. gada 25.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.17 (protokols Nr.5) “Par nekustamā īpašuma „Vazdiķi-B", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760080067) detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus daudzdzīvokļu māju būvniecībai, paredzot zemes vienību sadalījumu un transporta risinājumus. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts 4 nedēļas. Saskaņā ar 2020.gada 25.marta Ministru kabineta rīkojumu Nr.119 “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”...

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Dzērvju pļavas” detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

b
09.04.2020.
Mārupes novada Dome 2020.gada 25.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.14 (prot. Nr.5) “Par nekustamā īpašuma „Dzērvju pļavas” Mārupes novadā (kadastra Nr.80760020062) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir nekustamā īpašuma „Dzērvju pļavas” teritorija 6,01 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, īpašums atrodas ārpus ciemu teritorijas, funkcionālās zonas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Mazsaimniecību apbūve ārpus ciemiem (DzSM). Īpašums iekļaujas VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” lidlauka...

Pārskats par publisko apspriešanu Daugavas iela 20A

inocentrs
06.04.2020.
Pārskats par būvniecības ieceres: Daudzfunkcionālas ēkas “INO centrs” jaunbūve zemesgabalā “Daugavas iela 20 A” (kad.apzīmējums. 8076 007 2750) publiskās apspriešanas rezultātiem. Būvatļauja pieejama Būviecības informācijas sistēmā - NR . B I S - B V - 4 . 1 - 2 0 2 0 - 2 1 6 8. Lēmumu var apstrīdēt Mārupes novada domē, Daugavas ielā 29, Mārupē, viena mēneša laikā no tā publicēšanas dienas, Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. Zemes gabala raksturojums 1. Zemesgabals ar zemes kadastra Nr. 8076-007-0287, kadastra apzīmējuma Nr.8076-007-2750 (Daugavas iela 20A) 0,523 ha platībā, uz...

PĀRCELTA Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu (3.0) redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme

pārcelts
25.03.2020.
Pamatojoties uz 2020. gada 25. marta rīkojumu Nr. 119 "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"" (turpmāk – Rīkojums) tiek mainīts Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu 3.redakcijas publiskās apspriešanas norises laiks. Saskaņā Rīkojuma 4.41.punktā noteikto, līdz 23. martam uzsākto sabiedrisko vai publisko apspriešanu termiņos netiek ieskaitīts laiks, kad valsts teritorijā ir noteikta ārkārtas situācija (saskaņā ar šobrīd noteikto līdz 14.04.2020), līdz ar to publiskās apspriešanas periods tiek...

PĀRCELTS! PAZIŅOJUMS PAR MĀRUPES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2014.-2026.GADAM GROZĪJUMU PILNVEIDOTĀS (3.0) REDAKCIJAS PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS NEKLĀTIENES SANĀKSMES NORISI

sanaksme
23.03.2020.
Šodien, 25.martā, ir grozīts Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojums Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", kur 4.41.punktā ir noteikts, ka līdz 23.martam uzsākto publiskās apspriešanas termiņos netiek ieskaitīts laiks, kad valsts teritorijā ir ārkārtas situācija. Ņemot vērā augstāk minēto, pilnveidotās Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu (3.0) redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme, kas sākotnēji tika paredzēta 2020.gada 26.martā Mārupes novada domes sēžu zālē un pēc ārkārtas stāvokļa izsludināšanas plānota tiešsaistē, tiek PĀRCELTA. Par...

Paziņojums par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu pilnveidotās (3.0) redakcijas publiskās apspriešanas neklātienes sanāksmes norisi

tp
20.03.2020.
Kā jau ziņots, sakarā ar ārkārtas situāciju valstī, visi klātienes sabiedrības līdzdalības pasākumi tiek atcelti, līdz ar to, pilnveidotās (3.0) redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme, kas tika paredzēta 2020.gada 26.martā Mārupes novada domes sēžu zālē, netiek paredzēta kā publiska klātienes sanāksme, bet tiks rīkota attālināti, nodrošinot tiešsaistes video iespējas sociālajos tīklos. Informējam, ka attālināti rīkotā Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu (3.0) redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020.gada 26.martā plkst.16:00., kurā būs iespējams...

Paziņojums par paredzētās darbības Dīķsaimniecības izveide un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguve zemes īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes novadā aktualizētā ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

vieta
16.03.2020.
Vides pārraudzības valsts birojs 2018. gada 18. aprīlī (Lēmums Nr.5-02/2) ir pieņēmis lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu paredzētajai darbībai - Dīķsaimniecības izveide un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguve zemes īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes novadā. Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA „KVL Baltic”, reģ.Nr. 40103355654, juridiskā adrese: Amatas iela 13, Mārupe, Mārupes novads, LV-2166. Paredzētās darbības norises vieta: Mārupes novads, nekustamais īpašums „Liellauki” (kadastra Nr. 80760111455, zemes vienības kadastra Nr. 80760110699)...

Paziņojums par saimniecības „Vilciņi” 2008.gada detālplānojuma atcelšanu

det
16.03.2020.
Mārupes novada Dome paziņo, ka ar 2020.gada 26.februāra lēmumu Nr.13 (prot. Nr.3) ir apstiprināti saistošie noteikumi Nr.6/2020 „ Par Mārupes pagasta padomes 2008.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr.20 „Mārupes pagasta saimniecības „Vilciņi” detālplānojums” atcelšanu”. Detālplānojums zaudē spēku ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi. Ar lēmuma un saistošo noteikumu pilnu saturu var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv Mārupes novada dome SAISTOŠIE...

Paziņojums par nekustamā īpašuma Penkules iela 132, Mārupē detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

det
16.03.2020.
Mārupes novada Dome 2020.gada 26.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.11 (prot. Nr.3) “Par nekustamā īpašuma Penkules iela 132, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760032297), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir nekustamā īpašuma Penkules iela 132 teritorija 3,64 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, īpašums atrodas ciema teritorijā, funkcionālajā zonā Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS). Detālplānojuma izstrādes mērķis ir sadalīt īpašumu apbūves gabalos vienģimeņu un...

Paziņojums par nekustamā īpašuma Silnieku iela 42, Mārupē detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

det
16.03.2020.
Mārupes novada Dome 2020.gada 26.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.12 (prot. Nr.3) “Par nekustamā īpašuma Silnieku iela 42 (“Jaunpūces”), Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr.80760030060, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir nekustamā īpašuma Silnieku iela 42 teritorija 2ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, īpašums atrodas ciema teritorijā, funkcionālajā zonā Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS). Detālplānojuma izstrādes mērķis ir sadalīt īpašumu apbūves gabalos...

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu Zeltiņu iela 108A, Zeltiņu iela 110 un Zeltiņu iela 110A, Mārupes ciemā, teritorijā

det
16.03.2020.
Mārupes novada Dome 2020.gada 26.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.10 (prot. Nr.3) “Par nekustamo īpašumu Zeltiņu iela 108A (kadastra Nr.80760031290), Zeltiņu iela 110 (kadastra Nr.80760030603) un Zeltiņu iela 110A (kadastra Nr.80760031291), Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir īpašumu Zeltiņu iela 108A, Zeltiņu iela 110 un Zeltiņu iela 110A teritorija 0,7053 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, detālplānojuma teritorija atrodas Jauktas centra apbūves teritorijā, kas...