Sabiedriskās apspriedes

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Mazāvas” Mārupes pagastā detālplānojuma izstrādes izbeigšanu un jauna detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

mazāvas
18.10.2021.
Mārupes novada pašvaldības dome 2021.gada 29. septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.16 (prot. Nr.11) “Par nekustamā īpašuma „Mazāvas”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760050001), detālplānojuma izstrādes izbeigšanu un jauna detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir nekustamā īpašuma “Mazāvas” teritorija ar kopējo platību 9,96 ha. Saskaņā ar spēkā esošo 2013. gada 18. jūnijā apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu nekustamais īpašums “Mazāvas” atrodas darījumu un vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūves teritorijā (RD). Nekustamais īpašums pilnībā...

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Anniņas” un Sniegu iela 22, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, izstrādes uzsākšanu

anniņas
18.10.2021.
Mārupes novada pašvaldības dome 2021. gada 29. septembrī pieņēma lēmumu Nr.21 (prot. Nr.11) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām “Anniņas” un Sniegu iela 22, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā”. Detālplānojuma teritorija sastāv no nekustamiem īpašumiem “Anniņas” un Sniegu iela 22, ar kopplatību 3,1248 ha. Saskaņā ar Babītes novada pašvaldības 2020.gada 22.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 “Babītes novada teritorijas plānojums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” funkcionālā zonējuma karti, zemes vienības “Anniņas” un Sniegu iela 22...

Paziņojums par nekustamā īpašuma Loka ceļš 44, Jaunmārupe, Mārupes pagastā, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

loka ceļš
18.10.2021.
Mārupes novada pašvaldības dome 2021.gada 29. septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.20 (prot. Nr.11) “Par nekustamā īpašuma Loka ceļš 44, Jaunmārupe, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760111779), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir nekustamā īpašuma Loka ceļš 44, Jaunmārupē, teritorija apmēram 3,2661 ha kopplatībā. Saskaņā ar spēkā esošo 2013. gada 18. jūnijā apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu, nekustamais īpašums Loka ceļš 44, Jaunmārupē, atrodas ciema teritorijā, funkcionālās zonas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju...

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Zvaigznāji”, Vētras, Mārupes pagastā detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

zvaigznāji
18.10.2021.
Mārupes novada pašvaldības dome 2021.gada 29. septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.19 (prot. Nr.11) “Par nekustamā īpašuma „Zvaigznāji”, Vētras, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760120736), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir nekustamā īpašuma “Zvaigznāji” teritorija apmēram 5,1793 ha kopplatībā. Saskaņā ar spēkā esošo 2013. gada 18. jūnijā apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu, nekustamais īpašums “Zvaigznāji” atrodas ciema teritorijā, funkcionālās zonas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS). Detālplānojuma...

Paziņojums par Mārupes novada domes 2009.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.13 „Mārupes novada saimniecības „Gaiļi-1” detālplānojums” atcelšanu

detālplānojums
18.10.2021.
Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka ar 2021.gada 29. septembra lēmumu Nr.18 (prot. Nr.11) ir apstiprināti saistošie noteikumi Nr.11/2021 „Par Mārupes novada domes 2009.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.13 “Mārupes novada saimniecības „Gaiļi-1” detālplānojums” atzīšanu par spēku zaudējušiem”. Detālplānojums zaudē spēku ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi. Ar lēmuma un saistošo noteikumu pilnu saturu var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.marupe.lv, sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/ Detālplānojumi, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Saistošie...

Paziņojums par nekustamā  īpašuma “Starptautiskā lidosta “Rīga”” teritorijas austrumu daļas detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu

lidosta
18.10.2021.
Mārupes novada pašvaldības dome 2021.gada 29. septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.17 (prot. Nr.11) “Par nekustamā īpašuma “Starptautiskā lidosta “Rīga”” teritorijas austrumu daļas detālplānojuma grozījumu izstrādi”. Detālplānojuma teritorija ir nekustamais īpašums “P133 1B”, Mārupes pagasts, Mārupes novads, kadastra Nr.80760020093, un nekustamā īpašuma “Starptautiskā lidosta "Rīga"”, "Lidosta "Rīga" 10/1", Lidosta "Rīga", Mārupes pagasts, Mārupes novads, kadastra Nr.80760020007, daļa, ar kopplatību apmēram 15,10 ha. Detālplānojuma grozījumu teritorijas robežas var tikt precizētas, izstrādājot...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Austras” Mārupes pagastā 1.zemes vienības detālplānojuma projekta precizēšanu

detālplānojums
17.09.2021.
Mārupes novada pašvaldības dome 2021. gada 26. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.19 (prot. Nr.9) “Par nekustamā īpašuma “Austras”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760080089), 1.zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80760080499 detālplānojuma projekta precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja ziņojumam”. Ar lēmuma saturu var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/ Detālplānojumi, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un klātienē Mārupes novada pašvaldībā, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, kad tas...

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Stūrīši” Mārupes pagastā teritorijai

detālplānojums
16.09.2021.
Mārupes novada pašvaldības dome 2021.gada 26. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.27 (prot. Nr.9) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Stūrīši” Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760030283) teritorijai”. Detālplānojuma teritorija sastāv no nekustamā īpašuma “Stūrīši” ar kopplatību 2,3 ha. Saskaņā ar spēkā esošo 2013.gada 18.jūnijā apstiprināto Mārupes novada (šobrīd Mārupes pagasta) teritorijas plānojumu, nekustamais īpašums “Stūrīši” atrodas funkcionālās zonāas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Mazsaimniecību apbūve ārpus ciema (DzSM), kurā noteikta...

Paziņojums par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Lielmaņi” pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

lielmaņi
14.09.2021.
Mārupes novada pašvaldības dome 2021. gada 26. augustā pieņēma lēmumu Nr.1 (prot. Nr.9) “Par lokālplānojuma, ar kuru groza, teritorijas plānojumu nekustamajā īpašumā “Lielmaņi”, Mārupes novadā (kadastra Nr.8076 003 1094), pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai”. PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS TERMIŅŠ - no 2021. gada 14. septembra līdz 12. oktobrim. PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSME Sanāksme notiks Zoom platformā 2021. gada 27. septembrī plkst. 17:00 Saite uz sanāksmi: https://us02web.zoom.us/j/8176795216 Parole: Lielmani27 AR LOKĀLPLĀNOJUMA REDAKCIJU IESPĒJAMS IEPAZĪTIES 1) Mārupes...

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Meža rūķi”, “Purmaļi”, “Tīreļpurva mežs”, “Dzilnu ceļš C-27”, “Ceļš uz Božām” teritorijā Babītes pagastā 

 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Meža rūķi”, “Purmaļi”, “Tīreļpurva mežs”, “Dzilnu ceļš C-27”, “Ceļš uz Božām” teritorijā Babītes pagastā
08.09.2021.
Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Meža rūķi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0915 daļa, nekustamā īpašuma “Purmaļi” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0188, nekustamā īpašuma “Tīreļpurva mežs” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 014 0048 daļa, nekustamā īpašuma “Dzilnu ceļš C-27” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0288 daļa un nekustamā īpašuma “Ceļš uz Božām” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0201 daļa Babītes pagastā...

Par būvniecības ieceres Dzīvojamās ēkas pārbūve par pirmsskolas izglītības iestādi Objekta adrese Raunas ielā 12, Mārupē, noraidīšanu

ilustratīvs foto
07.09.2021.
Izskatot SIA “Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Bembi”” reģ.nr. 50103659171 2021. gada 18. maija būvniecības iesniegumu ar reģ.nr. BIS-BL-396285 un būvniecības ieceri: “Dzīvojamās mājas pārbūve par pirmskolas izglītības iestādi Raunas iela 12 (kad. Apzīmējums 8076 007 1902)” Mārupē, Mārupes novadā un būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātus, Mārupes novada būvvalde lēmusi: noraidīt būvniecības ieceri kā neatbilstošu Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 288., 289., 290., 293.punktam. atteikt izsniegt būvatļauju...

Paziņojums par nekustamo īpašumu “Pavāri”, kad. Nr. 8048 004 0247, “Pīlādzīši”, kad. Nr. 8048 004 1515, “Piparmētras”, kad. Nr. 8048 004 1516, zemes vienību Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai

Paziņojums par nekustamo īpašumu “Pavāri”, kad. Nr. 8048 004 0247, “Pīlādzīši”, kad. Nr. 8048 004 1515, “Piparmētras”, kad. Nr. 8048 004 1516, zemes vienību Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai
06.09.2021.
Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 11.augusta lēmumu “Par detālplānojuma nekustamo īpašumu “Pavāri”, kadastra Nr. 8048 004 0247, “Pīlādzīši”, kadastra Nr. 8048 004 1515, “Piparmētras”, kadastra Nr. 8048 004 1516, zemes vienībām Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.8., 11.§) publiskajai apspriešanai nodots detālplānojums teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Pavāri”, kad. Nr. 8048 004 0247, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1497, nekustamā īpašuma “Pīlādzīši”, kad. Nr. 8048 004 1515 zemes vienība...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Zīlītes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0476 Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Zīlītes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0476 Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai
06.09.2021.
Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta lēmumu “Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Zīlītes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0476 Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.9, 3.§), publiskajai apspriešanai nodots detālplānojums teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Zīlītes” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0476 Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2021. gada 22. septembra līdz 22. oktobrim. Ievērojot Covid-19 infekcijas...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Papardes”, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai

Paziņojums Papardes
03.09.2021.
Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta lēmumu “Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Papardes”, kad. Nr. 8048 003 1005, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1426 un adresi Viršu iela 22, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.9, 15.§) publiskajai apspriešanai nodots detālplānojums teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Papardes” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1426 ar adresi Viršu iela 22, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2021...

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Veisu iela 3, kadastra Nr. 8048 009 0112, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu

Veisu iela 3
03.09.2021.
Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta lēmumu “Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Veisu iela 3, kadastra Nr. 8048 009 0112, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”, protokols Nr. 9, 22.§, ir uzsākta detālplānojuma izstrāde minētā īpašuma teritorijai. Detālplānojuma teritorija ir 0,5460 ha, atrodas ciema teritorijā, kur atbilstoši Babītes novada teritorijas plānojumam noteikts funkcionālais zonējums Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS) un Transporta infrastruktūras teritorija (TR), ko ierobežo sarkanās līnijas. Detālplānojuma...

Par nekustamā īpašuma “Austras”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760080089), 1.zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80760080499 detālplānojuma projekta precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja ziņojumam

Detalpl
02.09.2021.
Mārupes novada pašvaldības Dome 2021. gada 26. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.19 (prot. Nr.9) “Par nekustamā īpašuma “Austras”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760080089), 1.zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80760080499 detālplānojuma projekta precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja ziņojumam” Ar lēmuma saturu var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/ Detālplānojumi, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un klātienē Mārupes novada pašvaldībā, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, kad tas būs...

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Stūrīši”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760030283) teritorijai

Sturisi_BM
02.09.2021.
Mārupes novada Dome 2021.gada 26. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.27 (prot. Nr.9) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Stūrīši”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760030283) teritorijai”. Detālplānojuma teritorija sastāv no nekustamā īpašuma “Stūrīši”, kadastra Nr. 80760030283, Mārupes novadā, Mārupes pagastā ar kopplatību 2,3 ha. Saskaņā ar spēkā esošo 2013.gada 18.jūnijā apstiprināto Mārupes novada (šobrīd Mārupes pagasta) teritorijas plānojumu, nekustamais īpašums “Stūrīši” atrodas funkcionālās zonas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Mazsaimniecību...

Paziņojums par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam "Lielmaņi", Mārupes pagastā, Mārupes novadā pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

lielmani
02.09.2021.
Mārupes novada Dome 2021. gada 26. augustā pieņēma lēmumu Nr.1 (prot. Nr.9) “Par lokālplānojuma, ar kuru groza, teritorijas plānojumu nekustamajā īpašumā “Lielmaņi”, Mārupes novadā (kadastra Nr.8076 003 1094), pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai”. Publiskās apspriešanas termiņš: No 2021. gada 14. septembra līdz 12. oktobrim. Publiskās apspriešanas sanāksme: Sanāksme notiks Zoom platformā 2021. gada 27. septembrī plkst. 17:00. Saite uz sanāksmi: https://us02web.zoom.us/j/8176795216 Parole: Lielmani27 Ar lokālplānojuma otro (3.) redakciju iespējams iepazīties: 1) Mārupes...

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašuma Kantora iela 138, Mārupē, Mārupes pagastā, teritorijai

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašuma Kantora iela 138, Mārupē, Mārupes pagastā, teritorijai
17.08.2021.
Mārupes novada pašvaldības dome 28.07.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr.12 (prot. Nr.6) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Kantora iela 138, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760030373) teritorijai”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma Kantora iela 138, Mārupē, teritorija ar kopplatību 5.6 ha. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014.-2026. gadam, Kantora iela 138 atrodas ciema teritorijā, funkcionālajā zonā Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS), kurā noteikta minimālā zemes vienība platība...

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašuma “Saullejas”, Mārupes pagastā, teritorijai

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašuma “Saullejas”, Mārupes pagastā, teritorijai
17.08.2021.
Mārupes novada pašvaldības dome 28.07.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 11 (prot. Nr. 6) ”Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Saullejas”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760110733) teritorijai”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma “Saullejas”, teritorija ar kopplatību 2,0 ha. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014.-2026. gadam, nekustamais īpašums “Saullejas” atrodas ārpus ciema teritorijā, funkcionālās zonas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Mazsaimniecību apbūve ārpus ciema (DzSM), kurā noteikta minimālā zemes...