Sabiedriskās apspriedes

Par  īpašumu “Granduļi”, “Cepļi” un Zeltiņu iela 106, Mārupē, detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

det
19.09.2022.
Mārupes novada pašvaldības dome 24.08.2022. pieņēmusi lēmumu Nr.11 (prot. Nr.17) ”Par nekustamo īpašumu “Granduļi” (kadastra apz. 80760030423), “Cepļi” (kadastra apz.80760030422) un Zeltiņu iela 106 (kadastra apz.80760031546), Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu”. Detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņš pagarināts līdz 2024. gada 29. septembrim. Ar pieņemto lēmumu var iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/ Attīstība un plānošana / Detālplānojumi/Detālplānojumi izstrādes stadijā un...

Par  īpašuma “Zemieši”, Mārupe, detālplānojuma atcelšanu

det
19.09.2022.
Mārupes novada pašvaldības dome 24.08.2022. pieņēmusi lēmumu Nr.10 (prot. Nr.17) “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Zemieši", kadastra numurs 8076 012 0229, Mārupe, Mārupes novads, atcelšanu”. Paziņojums par lēmumu publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis” 14.09.2022., Nr.178. Oficiālās publikācijas Nr.:2022/178.16 (saite: https://www.vestnesis.lv/op/2022/178.16). Ar pieņemto lēmumu var iepazīties pašvaldības interneta vietnē www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība / Attīstība un plānošana / Detālplānojumi, un ģeportālā www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana (saite...

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašuma “Zemzari” zemes vienībai Daibes iela 50, Mārupē

det
19.09.2022.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – MNP) dome 24.08.2022. pieņēmusi lēmumu Nr.8 (prot. Nr.17) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Zemzari” (kadastra Nr.8076 003 0850) zemes vienībai Daibes iela 50, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, ar kadastra apzīmējumu (8076 003 2611)”. Detālplānojuma (turpmāk – DP) teritorija: n/ī “Zemzari” zemes vienība ar adresi Daibes iela 50, (kadastra apzīmējumu 8076 003 2611), platība 2,8845 ha, atrodas pilsētas teritorijā, funkcionālajā zonā Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS), kur minimālā z.v. platība ir 0,1200 ha. Daļa teritorijas...

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam Dravnieku iela 20, Mārupē

det
19.09.2022.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – MNP) dome 24.08.2022. pieņēmusi lēmumu Nr.7 (prot. Nr.17) “Par nekustamā īpašuma Dravnieku iela 20 (kadastra Nr.80760070017) Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma (turpmāk – DP) teritorija: n.ī. Dravnieku iela 20, platība 3,8703ha, atrodas pilsētas teritorijā, funkcionālajā zonā Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS), kur minimālā z.v. platība ir 0,1200 ha. Daļa teritorijas iekļaujas Autotransporta infrastruktūras objektu teritorijas zonējumā (TR). DP izstrādes mērķis: veikt īpašuma daļas aptuveni 1,0227 ha platībā...

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam “Ezernieki”, Mārupes pagastā

ezernieki
19.09.2022.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – MNP) dome 24.08.2022. pieņēmusi lēmumu Nr.6 (prot. Nr.17) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Ezernieki” (kadastra Nr.8076 011 0803), Mārupes pagastā, Mārupes novadā”. Detālplānojuma (turpmāk – DP) teritorija: n/ī “Ezernieki”, platība 6,46 ha, atrodas funkcionālās zonas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Mazsaimniecību apbūve ārpus ciemiem (DzSM), kur minimālā z.v. platība ir 0,3000 ha. Teritorija daļēji atrodas Transporta infrastruktūras teritorijas apakšzonā Autotransporta objektu teritorija (TR). DP izstrādes mērķis...

Par īpašuma Rotaļu iela 4 un īpašuma “Lielie Dreimaņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0865 daļas, Mežārēs, Babītes pagastā, detālplānojuma apstiprināšanu un šajā teritorijā spēkā esošā detālplānojuma atcelšanu daļā

det
19.09.2022.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – MNP) dome 24.08.2022. pieņēmusi lēmumu Nr.9 (prot. Nr.17) “Par nekustamā īpašuma Rotaļu iela 4 (kadastra Nr.8048 001 0881) un nekustamā īpašuma “Lielie Dreimaņi” (kadastra Nr. 8048 001 0069), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0865 daļas, Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu un šajā teritorijā spēkā esošā detālplānojuma atcelšanu daļā”. Detālplānojums īpašumā Rotaļu iela 4 un īpašuma “Lielie Dreimaņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0865 daļā stājas spēkā pēc tā paziņošanas oficiālajā izdevumā...

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu  īpašumam “Puķulejas”, Mārupes pagastā

det
19.09.2022.
Mārupes novada pašvaldība (turpmāk – MNP) dome 24.08.2022. pieņēmusi lēmumu Nr.5 (prot. Nr.17) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam "Puķulejas”, kadastra Nr.8076 012 0080, Mārupes pagastā, Mārupes novadā. Detālplānojuma (turpmāk – DP) teritorija: n.ī. “Puķulejas”, platība 4,94 ha, atrodas funkcionālās zonas Publiskās apbūves teritorijas apakšzonā Darījumu un apkalpes objektu apbūves teritorija (PD), kur minimālā z.v. platība ir 1 ha. Teritorija daļēji atrodas Transporta infrastruktūras teritorijas apakšzonā Autotransporta objektu teritorija (TR). DP izstrādes mērķis...

Par īpašumu Zeltiņu iela 108A, Zeltiņu iela 110 un Zeltiņu iela 110A , Mārupē, detālplānojuma apstiprināšanu

det
19.09.2022.
Mārupes novada pašvaldības dome 24.08.2022. pieņēmusi lēmumu Nr.4 (prot. Nr.17) “Par nekustamo īpašumu Zeltiņu iela 108A (kad. Nr.80760031290), Zeltiņu iela 110 (kad. Nr.80760030603) un Zeltiņu iela 110A (kad. Nr.80760031291), Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā pēc tā paziņošanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” (paziņojums publicēts 13.09.2022.), oficiālās publikācijas Nr. 2022/177.10 (saite: https://www.vestnesis.lv/op/2022/177.10 ) Lēmums un detālplānojuma redakcija pieejama ģeoportālā www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības...

Par īpašuma “Mazie Lejnieki”, Vīkuļos, Babītes pagastā, detālplānojuma apstiprināšanu

Par īpašuma “Mazie Lejnieki”, Vīkuļos, Babītes pagastā, detālplānojuma apstiprināšanu
19.09.2022.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – MNP) dome 24.08.2022. pieņēmusi lēmumu Nr.3 (prot. Nr.17) “Par nekustamā īpašuma "Mazie Lejnieki", kadastra Nr.8048 008 0212, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā pēc tā paziņošanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” (paziņojums publicēts 14.09.2022.), oficiālās publikācijas Nr.2022/178.15 (saite: https://www.vestnesis.lv/op/2022/178.15 ) Lēmums un detālplānojuma redakcija pieejama ģeoportālā www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” (saite: https://geolatvija.lv/geo...

Paziņojums par publiskās apspriešanas uzsākšanu tirdzniecības un pakalpojumu ēkas būvniecības iecerei Vienības gatvē 147, Mārupē

publiskā apspriešana
08.09.2022.
Mārupes novada būvvalde lēmusi uzsākt publisko apspriešanu tirdzniecības un pakalpojumu ēkas jaunbūvei Vienības gatvē 147, Mārupē, Mārupes novadā. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts 19.septembra līdz 21.oktobrim. Prezentācijas sanāksme plānota 2022. gada 3.oktobrī plkst. 17.00 Mārupes novada pašvaldības ēkas vestibilā, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novads. Būvniecības ieceres veids: Tirdzniecības un pakalpojumu ēkas jaunbūve Adrese, kurā plānota būvniecība: Vienības gatve 147, Mārupe, Mārupes novads, kad. Nr. 8076 007 0385, kad. apzīmējums 8076 007 0385 Vieta un laiks, kad var...

Būvvalde pārtraukusi publisko apspriešanu būvniecības iecerei Ošu ielā 18, Jaunmārupē

dome
02.09.2022.
Mārupes novada būvvalde konstatējusi būtiskus trūkumus būvniecības iecerei “Ēkas vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu Ošu ielā 18, Jaunmārupē, Mārupes novadā” un pieņemts lēmums pārtraukt ieceres publisko apspriešanu. Būvniecības ieceres “Ēkas vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu Ošu ielā 18, Jaunmārupē, Mārupes novadā” publiskās apspriešanas laikā Mārupes novada būvvalde konstatējusi vairākus būtiskus trūkumus: 1. kafejnīcai kā publiskam objektam nav nodrošināta vides pieejamība, nav invalīdu tualetes; 2. nav paredzētas autostāvvietas darbiniekiem un apmeklētājiem; 3...

Aicinām uz diskusijām par Mārupes novada teritorijas plānojumu 2024. - 2036. gadam 

att progr
24.08.2022.
Šī gada aprīlī pieņemts lēmums par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2024. -2036. gadam izstrādi. Jaunajā teritorijas plānojumā, integrējot līdzšinējos atsevišķo Mārupes pagasta un Babītes un Salas pagastu teritorijas plānošanas dokumentu risinājumus, tiks izstrādāts teritorijas attīstības telpiskais risinājums un apbūves noteikumi, kas sekmēs Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022. - 2034. gadam vadlīniju ieviešanu un Attīstības programmā 2022. - 2028. gadam paredzēto pasākumu īstenošanu. Atsaucoties uz izteiktajiem priekšlikumiem, Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un...

Noslēgusies Attīstības programmas 2022. - 2028. gadam publiskā apspriešana

Noslēgusies Attīstības programmas 2022. - 2028. gadam publiskā apspriešana
24.08.2022.
Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2022. gada 13. jūnija lēmumu Nr.1 (prot. Nr.11) “Par Mārupes novada Attīstības programmas 2022. - 2028. gadam projekta nodošanu publiskai apspriešanai” publiskās apspriešanas periods tika noteikts no 2022. gada 27. jūnija līdz 29. jūlijam. Šajā laika periodā notika divas publiskās apspriešanas sanāksmes Piņķos un Mārupē, kurās bija iespēja piedalīties gan klātienē, gan izmantojot tiešsaistes platformu ZOOM. Abās sanāksmēs vislielākā interese, viedokļi un priekšlikumi bija par ceļu un ielu attīstību, sabiedriskā transporta pieejamību, Mārupes pilsētas statusu...

Paziņojums par dabas aizsardzības plāna izstrādes sabiedriskās apspriešanas sanāksmi Ķemeru Nacionālajam parkam

Paziņojums par dabas aizsardzības plāna izstrādes sabiedriskās apspriešanas sanāksmi Ķemeru Nacionālajam parkam
16.08.2022.
2022. gada 6. septembrī plkst. 17.00 Lapmežciema tautas namā (Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pag., Tukuma nov., LV-3118) un 2022. gada 7. septembrī plkst. 17.00 Kauguru kultūras namā (Raiņa iela 110, Jūrmala, Kauguri, LV -2016) notiks īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, Natura 2000, Ķemeru Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes sabiedriskā apspriešana. No 2022. gada 17. augusta ar plānu iespējams iepazīties elektroniski www.enviro.lv un ar tā drukāto versiju un saistītajiem dokumentiem interesentiem individuāli būs iespējams iepazīties pirms sabiedriskās apspriešanas...

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu nodošanu publiskajai apspriešanai - īpašumu “Granduļi”, “Cepļi” un “Zeltiņu iela 106” teritorija Mārupē

Paziņojums par  detālplānojuma grozījumu nodošanu publiskajai apspriešanai -  īpašumu “Granduļi”, “Cepļi” un “Zeltiņu iela 106”  teritorija Mārupē
15.08.2022.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – MNP) dome 29.06.2022. pieņēmusi lēmumu Nr. 9 (prot. Nr.12) “Par nekustamo īpašumu “Granduļi” (kadastra apz. 80760030423), “Cepļi” (kadastra apz.80760030422 un “Zeltiņu iela 106” (kadastra apz. 80760031546) Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma projekta nodošanu publiskai apspriešanai”. Publiskās apspriešanas termiņš: 21.07.2022. – 19.08.2022. Publiskās apspriešanas sanāksme: 15.08.2022. plkst. 17.00 ZOOM platformā. Saite uz sanāksmi: ej.uz/publiska-apspriesana-marupe ID: 817 679 5216 Parole: Grand25 Ar lēmumu un detālplānojuma redakciju iespējams...

Paziņojums par publiskās apspriešanas uzsākšanu būvniecības iecerei par saimniecības ēkas pārplānošanu par kafejnīcu Ošu ielā 18, Jaunmārupē

Paziņojums par publisko apspriešanu būvniecības iecerei par saimniecības ēkas pārplānošanu  par kafejnīcu
09.08.2022.
Izskatot īpašnieka iesniegtos dokumentus būvniecības iecerei "Par Ēkas vienkāršotas atjaunošanas ar lietošanas veida maiņu-saimniecības ēkas pārplānošanu par kafejnīcu būvniecības, būvniecībai (BIS-BL-495678-7801) nekustamā īpašumā Ošu iela 18 (kadastra Nr. 8076-011-0085, kadastra apzīmējuma Nr.8076-011-0085), Jaunmārupē, Mārupes pagasts, Mārupes novadā", 2022. gada 30. jūnijā Mārupes novada būvvalde nolēmusi uzsākt ierosināto būvniecības ieceres publisko apspriešanu laika posmā no 25.07.2022. līdz 26.08.2022. Prezentācijas sanāksme notiks 2022. gada 9. augustā plkst. 17.00 Mārupes novada...

Paziņojums par publiskās apspriešanas uzsākšanu būvniecības iecerei “Tirdzniecības centra jaunbūve Daugavas ielā 33, Mārupē”

Paziņojums par publisko apspriešanu būvniecības iecerei “Tirdzniecības centra jaunbūve Daugavas ielā 33, Mārupē”
08.08.2022.
Izskatot īpašnieku ½ SIA “REIMEI” reģ. Nr.40203098799 un ½ SIA “MAD Format” reģ. Nr.40103736873, iesniegtos dokumentus būvniecības iecerei "Tirdzniecības centra jaunai būvniecībai (BIS-BL-603037-7753) nekustamā īpašumā Daugavas iela 33 (kadastra Nr. 8076-007-1371, kadastra apzīmējuma Nr.8076-007-3560), Mārupē, Mārupes pagasts, Mārupes novadā", 2022. gada 30. jūnijā Mārupes novada pašvaldības būvvalde lēmusi uzsākt ierosināto tirdzniecības centra jaunas būvniecības ieceres publisko apspriešanu laika posmā no 25.07.2022. līdz 26.08.2022. Prezentācijas sanāksme notiks 2022. gada 8. augustā plkst...

Lēmums par publiskās apspriešanas nepieciešamību Tirdzniecības un pakalpojumu ēkas jaunai būvniecībai nekustamā īpašumā Vienības gatve 147, Mārupē, Mārupes novadā

domes ēkas foto
05.08.2022.
Izskatot īpašnieka 2022.gada 27.jūlija lietas BIS reģ, Nr. Nr. BIS-BL-594223-8131 būvniecības iesniegumu ēkai reģ. Nr. BIS-BV-1.1-2022-4646 un būvniecības dokumentāciju iecerei Tirdzniecības un pakalpojumu ēkas jaunai būvniecībai nekustamā īpašumā Vienības gatve 147 (kadastra Nr.8076-007-0385), kadastra apzīmējuma Nr.8076-007-0385), Mārupē, Mārupes novadā, Mārupes novada būvvalde noteikusi, ka tirdzniecības centra būvniecībai ir nepieciešama publiskā apspriešana. Mārupes novada būvvaldes lēmums par publiskās apspriešanas nepieciešamību Tirdzniecības un pakalpojumu ēkas jaunai būvniecībai...

Šodien plkst. 17.00 ZOOM platformā publiskās apspriešanas sanāksme nekustamajam īpašumam Loka ceļš 44

afiša
28.07.2022.
Šodien plkst. 17.00 ZOOM platformā notiek publiskās apspriešanas sanāksme nekustamajam īpašumam Loka ceļš 44. Publiskās apspriešanas termiņš: 19.07.2022. – 19.08.2022. Publiskās apspriešanas sanāksme: 28.07.2022. plkst. 17.00 ZOOM platformā. Saite uz sanāksmi: ej.uz/publiska-apspriesana-marupe ID: 817 679 5216 Parole: Loka44 Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – MNP) dome 29.06.2022. pieņēmusi lēmumu Nr. 7 (prot. Nr. 12) “Par nekustamā īpašuma Loka ceļš 44 Jaunmārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760111779), detālplānojuma projekta nodošanu publiskai apspriešanai”. Ar lēmumu...

No 25.jūlija līdz 26.augustam norisinās publiskā apspriešana

Daugavas iela 33
25.07.2022.
No 25.jūlija līdz 26.augustam norisinās publiskā apspriešana būvniecības iecerei "Tirdzniecības centra jaunai būvniecībai (BIS-BL-603037-7753) nekustamā īpašumā Daugavas iela 33 (kadastra Nr. 8076-007-1371, kadastra apzīmējuma Nr.8076-007-3560), Mārupē, Mārupes pagasts, Mārupes novadā". Izskatot īpašnieku ½ SIA “REIMEI” reģ. Nr.40203098799 un ½ SIA “MAD Format” reģ. Nr.40103736873, iesniegtos dokumentus būvniecības iecerei "Tirdzniecības centra jaunai būvniecībai (BIS-BL-603037-7753) nekustamā īpašumā Daugavas iela 33 (kadastra Nr. 8076-007-1371, kadastra apzīmējuma Nr.8076-007-3560), Mārupē...