Sabiedriskās apspriedes

Par nekustamā īpašuma “Jaunkaimiņi”, Mārupē, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

det
16.04.2021.
Mārupes novada Dome 24.03.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr.15 (prot. Nr.4) “Par nekustamā īpašuma “Jaunkaimiņi”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760120027) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma “Jaunkaimiņi” teritorija ar kopplatību 1,97 ha. Saskaņā ar spēkā esošo Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. - 2026. gadam, īpašums “Jaunkaimiņi” atrodas ciema teritorijā, funkcionālajā zonā Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS), kur noteiktā minimāla jaunveidojamās zemes vienības platība ir 0,1200 ha. Detālplānojuma mērķis ir sadalīt...

Par nekustamā īpašuma “Pilāri”, Mārupē, detālplānojuma izstrādes izbeigšanu un jauna detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

det
16.04.2021.
Mārupes novada Dome 24.03.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr.14 (prot. Nr.4) “Par nekustamā īpašuma “Pilāri”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030049) detālplānojuma izstrādes izbeigšanu un jauna detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma „Pilāri” teritorija, kuras platība ir 5,3674 ha. Saskaņā ar spēkā esošo Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. - 2026. gadam, īpašums “Pilāri” atrodas funkcionālās zonas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Retināta savrupmāju apbūve ciemos (DzS1), kur noteiktā minimāla jaunveidojamās zemes vienības platība ir 0,2 ha...

Paziņojums par nekustamā īpašuma Rožu iela 20A, Mārupē, detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

det
16.04.2021.
Mārupes novada Dome 24.03.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr.12 (prot. Nr.4) “Par nekustamā īpašuma Rožu iela 20A, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760070374) detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu”. Darba uzdevuma derīguma termiņš pagarināts līdz 2023.gada 24.martam. Detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam Rožu iela 20A tika uzsākta ar Mārupes novada domes 2019. gada 27.februāra lēmumu Nr.7 (sēdes protokols Nr.2), apstiprinot detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu Nr. 1/3-6/1-2019. Ar lēmumu, kā arī darba uzdevumu var iepazīties Mārupes novada Domes mājas lapā...

Paziņojums par nekustamā īpašuma Viskalnu iela 4A, Tīrainē, detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

det
16.04.2021.
Mārupes novada Dome 24.03.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr.11 (prot. Nr.4) “Par nekustamā īpašuma Viskalnu iela 4A, Tīrainē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760080474) detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu”. Darba uzdevuma derīguma termiņš pagarināts līdz 2023.gada 24.martam. Detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam Viskalnu iela 4A uzsākta ar Mārupes novada domes 2019. gada 27.februāra lēmumu Nr.8 (sēdes protokols Nr.2), apstiprinot detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu Nr. 1/3-6/2-2019. Ar lēmumu, kā arī darba uzdevumu var iepazīties Mārupes novada Domes mājas lapā...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Dārzābeles-1”, Vētras ciemā detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

det
16.04.2021.
Mārupes novada dome 24.03.2021. pieņēma lēmumu Nr.16 (sēdes protokols Nr.4) “Par nekustamā īpašuma “Dārzābeles-1”, Vētras, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760120064) detālplānojuma projekta nodošanu publiskai apspriešanai”. Publiskās apspriešanas periods noteikts no 2021.gada 22.aprīļa līdz 21.maijam. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks Zoom platformā 2021.gada 10.maijā plkst. 17:00. Saite uz sanāksmi - https://ej.uz/Darzabeles Detālplānojuma izstrādes mērķis ir plānot īpašuma sadali savrupmāju apbūvei, plānot piekļuvi jaunveidojamiem īpašumiem un teritorijas labiekārtojumu. Detālplānojuma...

Paziņojums par dīķu ierīkošanu un derīgo izrakteņu ieguvi nekustamajā īpašumā “Lagūnas” ietekmes uz vidi  novērtējuma atkārtotu sākotnējo sabiedrisko apspriešanu 

det
12.04.2021.
Paredzētās darbības nosaukums: Dīķu ierīkošana un derīgo izrakteņu ieguve nekustamajā īpašumā “Lagūnas” Mārupes novadā. Ierosinātājs: SIA „ Sabiedrība Mārupe”, reģ. Nr. 40103045371. Iespējamās paredzētās darbības vieta: Nekustamais īpašums “Lagūnas” (kad. Nr. 8076 014 0004), Mārupes novadā. Datums, kad pieņemts biroja lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: Vides pārraudzības valsts biroja 2021. gada 8. marta Lēmums Nr. 5-02/6. Paredzētās darbības apraksts: Dīķu izbūve plānota zemes īpašumā “Lagūnas” aptuveni 50 ha kopplatībā, veidojot vairākus dīķus. Plānotās...

Paziņojums par detālplānojuma īpašumu Zeltiņu iela 108A, Zeltiņu iela 110 un Zeltiņu iela 110A, Mārupē, teritorijai attālināto publiskās apspriešanas sanāksmi

det
12.04.2021.
Informējam, ka līdz ar veiktajiem grozījumiem Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, kas stājušies spēkā 2021.gada 25.martā, publisko apspriešanu vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, attīstības programmai, lokālplānojumiem, detālplānojumiem un tematiskajiem plānojumiem, tai skaitā publiskās apspriešanas sanāksmi, turpmāk atļauts organizēt neklātienes formā (attālināti), ievērojot likumā noteiktos nosacījumus. Publiskās apspriešanas sanāksmes tiek organizētas izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku vai citu tiešsaistes sarunu rīku, un tās jāizziņo...

Paziņojums par detālplānojuma nekustamam īpašumam Penkules iela 132, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760032297) attālināto publiskās apspriešanas sanāksmi

det
12.04.2021.
Informējam, ka līdz ar veiktajiem grozījumiem Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, kas stājušies spēkā 2021.gada 25.martā, publisko apspriešanu vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, attīstības programmai, lokālplānojumiem, detālplānojumiem un tematiskajiem plānojumiem, tai skaitā publiskās apspriešanas sanāksmi, turpmāk atļauts organizēt neklātienes formā (attālināti), ievērojot likumā noteiktos nosacījumus. Publiskās apspriešanas sanāksmes tiek organizētas izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku vai citu tiešsaistes sarunu rīku, un tās jāizziņo...

Aicinām piedalīties jaunizveidotā Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034. gadam izstrādē

vizuālis veidosim novadu kopā
12.04.2021.
Mārupes un Babītes pašvaldības ir uzsākušas kopīgu darbu pie jaunizveidotā Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034. gadam izstrādes. Izstrādes ietvaros pašvaldības aicina visus novada attīstībā ieinteresētos - gan iedzīvotājus, gan novada uzņēmējus, pakalpojumu sniedzējus un turpmākai attīstībai paredzēto zemju īpašniekus un potenciālos attīstītājus, kā arī novada nevalstiskās organizācijas, piedalīties tematiskajās darba grupās un iedzīvotāju forumos. Tematiskajām darba grupām var pieteikties līdz 26. aprīlim plkst.13.00, aizpildot elektroniski anketu šeit vai sūtīt...

Paziņojums par detālplānojuma īpašuma “Mežmaļi”, kadastra Nr.80760120107, un īpašuma ar kadastra Nr.80760120526, Mārupē, teritorijai attālināto publiskās apspriešanas sanāksmi

det
12.04.2021.
Informējam, ka līdz ar veiktajiem grozījumiem Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, kas stājušies spēkā 2021.gada 25.martā, publisko apspriešanu vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, attīstības programmai, lokālplānojumiem, detālplānojumiem un tematiskajiem plānojumiem, tai skaitā publiskās apspriešanas sanāksmi, turpmāk atļauts organizēt neklātienes formā (attālināti), ievērojot likumā noteiktos nosacījumus. Publiskās apspriešanas sanāksmes tiek organizētas izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku vai citu tiešsaistes sarunu rīku, un tās jāizziņo...

Paziņojums par detālplānojuma nekustamam īpašumam ”Ķinupi”, Vētras, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760120110) attālināto publiskās apspriešanas sanāksmi

det
12.04.2021.
Informējam, ka līdz ar veiktajiem grozījumiem Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, kas stājušies spēkā 2021.gada 25.martā, publisko apspriešanu vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, attīstības programmai, lokālplānojumiem, detālplānojumiem un tematiskajiem plānojumiem, tai skaitā publiskās apspriešanas sanāksmi, turpmāk atļauts organizēt neklātienes formā (attālināti), ievērojot likumā noteiktos nosacījumus. Publiskās apspriešanas sanāksmes tiek organizētas izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku vai citu tiešsaistes sarunu rīku, un tās jāizziņo...

Paziņojums par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “LIELMAŅI”, Mārupes novadā publiskās apspriešanas turpināšanu

det
12.04.2021.
Mārupes novada Dome 2020. gada 28. oktobrī pieņēma lēmumu Nr.20 (prot. Nr.20) “Par lokālplānojuma, ar kuru groza, teritorijas plānojumu nekustamajā īpašumā “Lielmaņi”, Mārupes novadā (kadastra Nr.8076 003 1094), redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai”. PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS TERMIŅŠ No 2021. gada 13. janvāra un pašlaik notiek Lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana. Lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešana tiek turpināta līdz 2021. gada 26. aprīlim. PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSME Sanāksme notiks Zoom platformā 2021. gada 22. aprīlī plkst. 17:00. Saite uz sanāksmi: https:/...

Informācija par detālplānojumu un lokālplānojuma attālinātajām publiskās apspriešanas sanāksmēm

det
09.04.2021.
Informējam, ka līdz ar veiktajiem grozījumiem Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, kas stājušies spēkā 2021.gada 25.martā, publisko apspriešanu vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, attīstības programmai, lokālplānojumiem, detālplānojumiem un tematiskajiem plānojumiem, tai skaitā publiskās apspriešanas sanāksmi, turpmāk atļauts organizēt neklātienes formā (attālināti), ievērojot likumā noteiktos nosacījumus. Publiskās apspriešanas sanāksmes tiek organizētas, izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku vai citu tiešsaistes sarunu rīku, un tās jāizziņo...

Uzaicinājums piedalīties tiešsaistes videosanāksmē par ietekmes uz vidi novērtējumu īpašumā “Lagūnas”

zoom
31.03.2021.
Atsaucoties uz iepriekš publicētajiem paziņojumiem par SIA „Sabiedrība Mārupe” paredzētās darbības - Dīķu ierīkošana un derīgo izrakteņu ieguve nekustamajā īpašumā “Lagūnas”, Mārupes novadā, sākotnējo sabiedrisko apspriešanu, atgādinām, ka šodien, 2021.gada 31.martā plkst. 18.00 notiks Tiešsaistes videokonference, kurā interesentiem būs iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādātājam. Sanāksmē piedalīsies arī pašvaldības pārstāvji. Saite uz konferenci publicēta mājaslapā www.videseksperti.lv , kā arī šeit: https://us02web.zoom.us/j/83068887944?pwd...

Paziņojums par nekustamo īpašumu “Mežmaļi”, un īpašuma ar kadastra Nr.80760120526, Mārupē, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

det
22.03.2021.
Mārupes novada Dome 2021. gada 24. februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.19 (protokols Nr.2) “Par nekustamo īpašumu “Mežmaļi”, kadastra Nr.80760120107, un īpašuma ar kadastra Nr.80760120526, Mārupē, Mārupes novadā detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir sadalīt īpašumus apbūves gabalos un veidot ielu. Publiskās apspriešanas periods noteikts 4 nedēļas - tas tiek uzsākts 2021.gada 29.martā un noslēdzas ne ātrāk kā 2 nedēļas pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas. Par publiskās apspriešanas sanāksmes laiku tiks paziņots atsevišķi, paredzot tās norisi...

(Papildināts 19.03.2021.) Paziņojums par dīķu ierīkošanu un derīgo izrakteņu ieguvi nekustamajā īpašumā “Lagūnas” ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu 

līdzenums
18.03.2021.
Papildinājums Paziņojumam par ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu Papildinājums publicēts laikrakstā " Rīgas apriņķa avīze " 2021.gada 19. martā 16.03.2021. laikrakstā “Rīgas apriņķa avīze” izdevumā Nr. 21 publicētais Paziņojums par paredzētās darbības - Dīķu ierīkošana un derīgo izrakteņu ieguve nekustamajā īpašumā “Lagūnas”, Mārupes novadā (ierosinātājs – SIA „Sabiedrība Mārupe”, reģistrācijas numurs 40103045371) sākotnējo sabiedrisko apspriešanu tiek labots ar sekojošu informāciju par neklātienes sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laika un priekšlikumu...

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai nekustamajā īpašumā Lambertu iela 3 (“Grundmaņi”), Mārupē

det
15.03.2021.
Mārupes novada Dome 24.02.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr.16 (prot. Nr.2) “Par lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma Lambertu iela 3 (“Grundmaņi”), Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr.80760030317, teritorijā, izstrādes uzsākšanu”. Lokālplānojuma teritorija ir nekustamā īpašuma Lambertu iela 3 (“Grundmaņi”), Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr.80760030317, teritorija ar kopplatību 0,9806 ha. Saskaņā ar spēkā esošo Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. - 2026. gadam, nekustamais īpašums Lambertu iela 3 (“Grundmaņi”) atrodas ciema teritorijā un tajā noteikts...

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumā Gaujas iela 30, Mārupē

det
15.03.2021.
Mārupes novada Dome 24.02.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr.18 (prot. Nr.2) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Gaujas iela 30, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760071150) teritorijai”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma Gaujas iela 30, Mārupē, 0,9634 ha platībā. Saskaņā ar spēkā esošo Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. - 2026. gadam, nekustamais īpašums atrodas ciema teritorijā, funkcionālajā zonā Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS). Detālplānojuma izstrādes mērķis ir sadalīt īpašumus apbūves gabalos un veidot ielu. Detālplānojuma...

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumu “Gabijas” un “Betiņas” teritorijai Mārupes novadā

det
15.03.2021.
Mārupes novada Dome 24.02.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr.17 (prot. Nr.2) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Gabijas” (kadastra Nr.80760111182) un “Betiņas” (kadastra Nr.80760110908), Mārupes novadā, teritorijai”. Detālplānojuma teritorija ir nekustamo īpašumu “Gabijas” un “Betiņas” teritorija ar kopplatību ~ 3,53 ha. Saskaņā ar spēkā esošo Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. - 2026. gadam, detālplānojuma teritorija atrodas ārpus ciema, funkcionālās zonas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Mazsaimniecību apbūve ārpus ciema (DzSM). Detālplānojuma mērķis ir...

Paziņojums nekustamā īpašuma “Paleju iela 86” Mārupē, 2005.gada detālplānojuma atcelšanu

det
15.03.2021.
Mārupes novada Dome paziņo, ka ar 2021.gada 24.februāra lēmumu Nr.15 (prot. Nr.2) ir apstiprināti saistošie noteikumi Nr.3/2021 „ Par Mārupes pagasta padomes 2005.gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr.16 „Mārupes pagasta nekustamā īpašuma “Paleju iela 86” detāls plānojums” atcelšanu”. Detālplānojums zaudē spēku ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi. Ar lēmuma un saistošo noteikumu pilnu saturu var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, kā arī saistošie...