Sabiedriskās apspriedes

Apstiprināts detālplānojums teritorijai, kurā plānota DEPO būvniecība - detālplānojums Lielā iela 2, Lielā iela 4 un I-128 Kalmju iela teritorijai

depo
06.08.2019.
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124.punktu Mārupes novada dome paziņo, ka 2019.gada 31.jūlijā ir pieņemts lēmums Nr.2 (sēdes prot. Nr.9) “Par nekustamo īpašumu Lielā iela 2 (kadastra Nr.8076 003 0028), Lielā iela 4 (kadastra Nr.80760030072) un I-128 Kalmju iela (kadastra Nr.80760030385), Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu”. Detālplānojuma risinājums paredz priekšnoteikumus īpašuma izmantošanai tirdzniecības centra...

Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību būvniecības iecerei kafejnīcas jaunbūves būvniecība nekustamā īpašumā Pededzes iela 1A

iecere
30.07.2019.
Izskatot apbūves tiesīgā SIA “CSE COE” reģ. Nr.40103995402 un Dainas Beļickas, 2019.gada 22.jūlija ar reģ. Nr.2/9/675 būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā būvniecības iecerei kafejnīcas jaunbūves būvniecība nekustamā īpašumā Pededzes iela 1A (kadastra Nr. 8076-007-2949, kadastra apzīmējuma Nr.8076-007-3003), Mārupē, Mārupes novadā, Mārupes novada būvvalde lēmusi, ka kafejnīcas jaunbūves būvniecības ieceres īstenošanai nekustamā īpašumā Pededzes iela 1A, kadastra Nr. 8076-007-2949, kadastra apzīmējuma Nr.8076-007-3003, Mārupē, Mārupes novadā ir nepieciešama publiskā...

Mārupes novada būvvalde noraida “KAIROS”- kultūras un sociālā garīguma centra būvniecības ieceri

kairos
26.07.2019.
Izskatot pēc būtības Rīgas metropolijas Romas katoļu Kūrijas (reģ.nr. 90000106677) 2019.gada 07. maija ar reģ. Nr.2/9/161 būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā būvniecības iecerei “ KAIROS”- kultūras un sociālā garīguma centra būvniecība nekustamajā īpašumā Ievu iela 8 (zemes kadastra Nr. 8076 011 0091, zemes vienības kadastra apzīmējuma Nr. 8076 011 0313), Jaunmārupē, Mārupes novadā, Mārupes novada būvvalde lēmusi: noraidīt “ KAIROS”- kultūras un sociālā garīguma centra būvniecības ieceri nekustamajā īpašumā Ievu iela 8 (zemes kadastra Nr. 8076 011 0091, zemes vienības...

Paziņojums par paredzētās darbības Dīķsaimniecības izveide un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguve zemes īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes novadā, ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

dīķis
20.06.2019.
Vides pārraudzības valsts birojs 2018. gada 18. aprīlī (Lēmums Nr.5-02/2) ir pieņēmis lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu paredzētajai darbībai - Dīķsaimniecības izveide un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguve zemes īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes novadā. Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA „KVL Baltic”, reģ.Nr. 40103355654, juridiskā adrese: Amatas iela 13, Mārupe, Mārupes novads, LV-2166. Paredzētās darbības norises vieta: Mārupes novads, nekustamais īpašums „Liellauki” (kadastra Nr. 80760111455, zemes vienības kadastra Nr. 80760110699),...

Paziņojums par nekustamā īpašuma Rožu iela 31, Mārupē detālplānojuma apstiprināšanu

f
10.06.2019.
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124.punktu Mārupes novada dome paziņo, ka 2019.gada 29.maijā ir pieņemts lēmums Nr.11 (sēdes prot. Nr.7) “Par nekustamā īpašuma Rožu iela 31, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760120657) detālplānojuma apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Detālplānojuma īstenošana var tikt...

Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu pilnveidotā redakcija nodota publiskai apspriešanai

tp
10.06.2019.
Paziņojums par publisko apspriešanu: Mārupes novada dome 2019.gada 29.maijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 14 (sēdes protok.Nr.7) “Par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”. UZMANĪBU! Mainīti publiskās apspriešanas termiņi!!! Publiskā apspriešana ilgs no 2019.gada 18.jūnija līdz 18.jūlijam. Pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019.gada 4.jūlijā plkst.17:00, Mārupes kultūras namā, Daugavas ielā 29, Mārupē Ar sagatavoto teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidoto redakciju un Vides pārskata...

Paziņojums par nekustamo īpašumu “Rasmas” un „Rēviņas A”, Mārupē, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

g
10.06.2019.
Mārupes novada Dome 2019. gada 29.maijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.9 (protokols Nr.7) “Par nekustamo īpašumu "Rasmas" (kadastra Nr.80760072076) un „Rēviņas A” (kadastra apzīmējuma Nr.80760070602) Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu apbūves gabalos. Publiskā apspriešana notiks no 18.06.2019. līdz 16.07.2019. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019.gada 27.jūnijā plkst.17.00 Mārupes novada Būvvaldes zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē. Ar detālplānojuma projektu publiskās...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Daiņas”, Tīrainē detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

f
10.06.2019.
Mārupes novada Dome 2019. gada 29.maijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.8 (protokols Nr.7) “Par nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma „Daiņas", Tīrainē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760080038) detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu apbūves gabalos. Publiskā apspriešana notiks no 18.06.2019. līdz 16.07.2019. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019.gada 1.jūlijā plkst.17.00 Mārupes novada Būvvaldes zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē. Ar detālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā varēs iepazīties Mārupes novada...

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Maldari”, “Sniegi”, “Alberti” un īpašuma “Miķelīši” 2.zemes vienībā Mārupē, Mārupes novadā, teritorijā

d
10.06.2019.
Mārupes novada Dome 2019.gada 29.maijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.10 (prot. Nr.7) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Maldari” (kadastra Nr.80760060238), “Sniegi” (kadastra Nr.80760060240), “Alberti” (kadastra Nr.80760060239) un īpašuma “Miķelīši” 2.zemes vienībā (kadastra apzīmējums 80760060251) Mārupē, Mārupes novadā, teritorijā”. Detālplānojuma teritorija ir nekustamo īpašumu “Maldari” (kadastra Nr.80760060238), “Sniegi” (kadastra Nr.80760060240), “Alberti” (kadastra Nr.80760060239) un īpašuma “Miķelīši” 2.zemes vienības (kadastra apzīmējums 80760060251) Mārupē, Mārupes...

PAZIŅOJUMS PAR “KAIROS” - KULTŪRAS UN SOCIĀLĀ GARĪGUMA CENTRA JAUNBŪVES BŪVNIECĪBAS IECERES NODOŠANU PUBLISKAI APSPRIEŠANAI

nams
31.05.2019.
Izskatot Rīgas metropolijas Romas katoļu Kūrijas 2019.gada 27.maija iesniegumu ar reģ. Nr.2/9/207 iesniegtos dokumentus būvniecības iecerei "Kairos" - kultūras un sociālais garīguma centra būvniecībai nekustamā īpašumā “Mēmeles”, Ievu iela 8 (kadastra Nr. 8076-011-0091; kadastra apzīmējuma Nr. 8076-011-0313 daļa ar apzīmējumu “B”), Jaunmārupē, Mārupes novadā, Mārupes novada būvvalde lēmusi uzsākt Rīgas metropolijas Romas katoļu Kūrijas reģ.Nr. 90000106677 ierosināto "Kairos" - kultūras un sociālais garīguma centra jaunbūves būvniecības ieceres publisko apspriešanu laika posmā no 01.06.2019....

Pieņemts lēmums par publiskās apspriešanas nepieciešamību sporta centrs “Stīpnieki” būvniecības iecerei

rasejums
29.05.2019.
Izskatot SIA “Firma Rītausma” reģ. Nr.40003861339, 2019.gada 14.maija ar reģ. Nr.2/9/176 būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā būvniecības iecerei Sporta centra jaunbūve būvniecība nekustamā īpašumā “Stīpnieki” (kadastra Nr. 8076-003-0119), Mārupes novadā, Mārupes novada būvvalde noteikusi, ka Sporta centra jaunbūves būvniecības ieceres īstenošanai nekustamā īpašuma “Stīpnieki”, kadastra Nr. 8076-003-0119, Mārupes novadā ir nepieciešama publiskā apspriešana. Mārupes novada būvvaldes 2019.gada 23.maija lēmums Nr. 2

Lēmums par publiskās apspriešanas nepieciešamību “Kairos” kultūras un sociālais garīguma centra būvniecībai

planins
29.05.2019.
Izskatot Rīgas metropolijas Romas katoļu Kūrijas reģ.Nr. 90000106677, 2019.gada 07.maija ar reģ. Nr.2/9/161 būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā būvniecības iecerei "Kairos" - kultūras un sociālais garīguma centra būvniecībai nekustamā īpašumā “Mēmeles”, Ievu iela 8 (kadastra Nr. 8076-011-0091; kadastra apzīmējuma Nr. 8076-011-0313 daļa ar apzīmējumu “B”), Jaunmārupē, Mārupes novadā, Mārupes novada būvvalde lēmusi par publiskās apspriešanas nepieciešamību. Mārupes novada Būvvaldes 2019.gada 13.maija lēmums Nr.4

Pārskats par Jaunmārupes bērnudārza, Ozolu ielā 2, jaunbūves būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem

berznudarzs
14.05.2019.
Laika posmā no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 3.maijam notikusi Jaunmārupes bērnudārza jaunbūves būvniecības ieceres nekustamā īpašumā Ozolu iela 2, kadastra Nr. 8076-011-0400, kadastra apzīmējuma Nr. 8076-011-1618, Jaunmārupe. Pārskats par Jaunmārupes bērnudārza, Ozolu ielā 2, jaunbūves būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem Būvniecības iecere Ieceres nosaukums: Jaunmārupes bērnudārza jaunbūve Adrese: Ozolu iela 2, Jaunmārupe, Mārupe Zemes kadastra Nr.: 8076 011 0400; Zemes kadastra apzīmējuma Nr.: 8076 011 1618; Būvniecības ierosinātājs Mārupes novada Dome; Reģ.Nr...

Pirmdien, 13.maijā aicinām apmeklēt izglītības stratēģijas izstrādes darbsemināru!

piedalies
13.05.2019.
Mārupes novada domes uzdevumā SIA “Dynamic University” ir uzsākusi darbu pie Mārupes novada izglītības attīstības stratēģijas 2020.-2026. gadam. Stratēģijas mērķis ir apzināt pašreizējo situāciju un pastāvošos izaicinājumus, un noteikt Mārupes novada izglītības attīstības tendences un iespējamās nākotnes vajadzības pirmsskolā, pamatizglītībā, vidējā izglītībā, profesionālās ievirzes un interešu izglītībā, karjerizglītībā, pieaugušo izglītībā, iekļaujošajā izglītībā, speciālajā un neformālajā izglītībā. Lai stratēģijas izstrādes procesā nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalības iespējas, aicinām...

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Saulgoži") 1.z.v. detālplānojuma atcelšanu

det
13.05.2019.
Mārupes novada Dome paziņo, ka 2019.gada 24.aprīļa Domes sēdē pieņemts lēmums Nr.6 (sēdes protokols Nr.5) “Par nekustamā īpašuma „Saulgoži" (kadastra Nr. 80760090005) 1.zemes vienības detālplānojuma atcelšanu”. Ar lēmumu par spēku zaudējušu atzīts arī Administratīvais līgums par detālplānojuma īstenošanu. Ar lēmumu var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un Mārupes novada Domē, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā.

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Unguri B”, Mārupē detālplānojuma apstiprināšanu

det
13.05.2019.
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124.punktu Mārupes novada dome paziņo, ka 2019.gada 24.aprīlī ir pieņemts lēmums Nr.9 (sēdes prot. Nr.5) “Par nekustamā īpašuma „Unguri B”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760030843) detālplānojuma apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Detālplānojuma īstenošana var tikt uzsākta...

Paziņojums par saimniecības „Unguri B” 2008.gada detālplānojuma atcelšanu

det
13.05.2019.
Mārupes novada Dome paziņo, ka ar 2019.gada 24.aprīļa Domes sēdes lēmumu Nr.7 (sēdes protokols Nr.5) ir apstiprināti saistošie noteikumi Nr.10/2019 „Par Mārupes pagasta padomes 2008.gada 27.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Mārupes pagasta saimniecības „Unguri B” detālplānojums” atcelšanu”. Detālplānojums zaudē spēku ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi. Ar lēmuma un saistošo noteikumu pilnu saturu var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un Mārupes...

Paziņojums par nekustamā īpašuma Lielā iela 88, Mārupē detālplānojuma apstiprināšanu

det
13.05.2019.
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124.punktu Mārupes novada dome paziņo, ka 2019.gada 24.aprīlī ir pieņemts lēmums Nr.10 (sēdes prot. Nr.5) “Par nekustamā īpašuma Lielā iela 88, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760031159) detālplānojuma apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Detālplānojuma īstenošana var tikt...

Paziņojums par saimniecības „Lielā iela 88” 2008.gada detālplānojuma atcelšanu

det
13.05.2019.
Mārupes novada Dome paziņo, ka ar 2019.gada 24.aprīļa Domes sēdes lēmumu Nr.8 (sēdes protokols Nr.5) ir apstiprināti saistošie noteikumi Nr.11/2019 „Par Mārupes pagasta padomes 2008.gada 27.februāra saistošo noteikumu Nr.7 „Mārupes pagasta saimniecības „Lielā iela 88” detālplānojums” atcelšanu”. Detālplānojums zaudē spēku ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi. Ar lēmuma un saistošo noteikumu pilnu saturu var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un Mārupes...

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma sabiedrisko apspriešanu dīķsaimniecības izveidei un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguvei zemes īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes novadā

d
08.04.2019.
Vides pārraudzības valsts birojs 2018. gada 18. aprīlī (Lēmums Nr.5-02/2) ir pieņēmis lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu dīķsaimniecības izveidei un derīgo izrakteņu ieguvei Mārupes novadā. Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA „KVL Baltic”, reģ.Nr. 40103355654, juridiskā adrese: Amatas iela 13, Mārupe, Mārupes novads, LV-2166 Paredzētās darbības norises vietas: Mārupes novads, nekustamais īpašums „Liellauki” (kadastra Nr. 80760111455, zemes vienības kadastra Nr. 80760110699), nekustamais īpašums „Strautmaļi” (kadastra Nr. 80760110112). Atbilstoši 1998. gada 14....