Sabiedriskās apspriedes

Paziņojums par detālplānojuma  nekustamajam īpašumam “Silpap-Skreijas” Skārduciemā, Babītes pagastā, izstrādes pārtraukšanu  

dome
16.05.2022.
Ar Mārupes novada pašvaldības domes 27.04.2022. lēmumu Nr. 11 “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Silpap-Skreijas” Skārduciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 8048 007 0100), izstrādes pārtraukšanu” (prot. Nr. 7) ir pārtraukta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam “Silpap-Skreijas” Skārduciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā. Ar pieņemto lēmumu var iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta vietnes www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/detālplānojumi un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, saite uz dokumentiem: https...

Paziņojums par lokālplānojuma,  ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamo īpašumu “Lamberti-1” un Zeltiņu iela 112  Mārupē, Mārupes pagastā, teritorijā, apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 20/2022 izdošanu

dome
16.05.2022.
Mārupes novada pašvaldības dome 27.04.2022. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 12 (prot. Nr. 7) “Par lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamo īpašumu “Lamberti-1” (kadastra Nr. 80760030440) un Zeltiņu iela 112, (kadastra Nr.80760030604) Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, teritorijā, un saistošo noteikumu Nr. 20/2022 apstiprināšanu”, ar ko apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 20/2022 „Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamo īpašumu “Lamberti-1” (kadastra Nr.80760030440) un Zeltiņu iela 112 (kadastra Nr.80760030604) Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā...

Paziņojums  par nekustamā īpašuma “Valdari” Mārupes pagastā 1. zemes vienības un 2. zemes vienības  detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu

dome
16.05.2022.
Mārupes novada pašvaldības dome 27.04.2022. ir pieņēmusi lēmumu Nr.13 (prot. Nr. 7) “Par nekustamā īpašuma “Valdari” Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760060096) 1. zemes vienības un 2. zemes vienības detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā pēc tā paziņošanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” (paziņojums publicēts 13.05.2022.), oficiālās publikācijas Nr.2022/92.12 (saite: https://www.vestnesis.lv/op/2022/92.12 ) Ar lēmumu var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnes www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/ Attīstība un plānošana/ Detālplanojumi...

Paziņojums par  nekustamā īpašuma Liliju 109 Mārupē, Mārupes pagastā, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

liliju iela
16.05.2022.
Mārupes novada pašvaldības dome 27.04.2022. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 17 (prot. Nr. 7) “Par nekustamā īpašuma Liliju iela 109 Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 8076 003 0282), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir nekustamais īpašums Liliju iela 109, kura kopēja platība ir 2,4908 ha. Saskaņā ar spēkā esošo 2013. gada 18. jūnijā apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu nekustamais īpašums Liliju iela 109 atrodas funkcionālās zonas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS), kur noteiktā minimālā zemes vienības platība ir 0,1200 ha un daļēji...

Paziņojums par detālplānojuma Rotaļu iela 4 un “Lielie Dreimaņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0865 daļai Mežārēs, Babītes pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai 

dreimani
16.05.2022.
Ar Mārupes novada pašvaldības domes 27.04.2022. lēmumu Nr. 16 “Par detālplānojuma nekustamā īpašuma Rotaļu iela 4 un nekustamā īpašuma “Lielie Dreimaņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0865 daļas Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā, teritorijai nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.7) publiskajai apspriešanai nodots detālplānojuma projekts nekustamā īpašuma Rotaļu iela 4 un “Lielie Dreimaņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0865 daļai . Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2022. gada 16. maija līdz 2022. gada 13. jūnijam...

Paziņojums par detālplānojuma “Mazie Lejnieki” Vīkuļos, Babītes pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai 

lejnieki
16.05.2022.
Ar Mārupes novada pašvaldības domes 27.04.2022. lēmumu Nr. 15 “ Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Mazie Lejnieki” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0212 Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr. 7) publiskajai apspriešanai nodots nekustamā īpašuma “Mazie Lejnieki” detālplānojuma projekts. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2022. gada 16. maija līdz 2022. gada 13. jūnijam. Ievērojot Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21. panta 2. daļas otrā apakšpunkta un 3. daļas prasības, publiskās...

Paziņojums par detālplānojuma “Beikas” Skārduciemā, Babītes pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai  

beikas
16.05.2022.
Ar Mārupes novada pašvaldības domes 27.04.2022. lēmumu Nr. 14 “Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Beikas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0104 Skārduciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.7) publiskajai apspriešanai nodots nekustamā īpašuma “Beikas” detālplānojuma projekts. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2022. gada 16. maija līdz 2022. gada 13. jūnijam. Ievērojot Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21. panta 2. daļas otrā apakšpunkta un 3. daļas prasības, publiskās apspriešanas...

Noslēgusies publiskā apspriede par koku ciršanu autoceļa V20 Imanta – Babīte būvprojekta īstenošanai

Plakāts
12.05.2022.
Mārupes novada pašvaldības dome 2022. gada 26. janvārī pieņēma lēmumu Nr. 24 (prot. Nr. 1) “Par koku ciršanu nekustamajā īpašumā autoceļš V20 Imanta – Babīte nodošanu publiskai apspriedei”. Koku ciršana paredzēta nekustamajā īpašumā autoceļš V20 Imanta – Babīte, kadastra Nr. 8048 004 0255. VSIA “Latvijas Valsts ceļi” pārbūves projekta "Valsts galvenā autoceļa A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte) abas brauktuves posma km 38.200 - 40.850 pārbūve” īstenošanā paredzēta deviņu koku ciršana vietējas nozīmes autoceļā V20 Imanta – Babīte. Koku ciršanas pamatojums: ceļa zemes nodalījuma joslas...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Zīlītes” Spuņciemā, Salas pagastā, detālplānojuma apstiprināšanu

dome
12.04.2022.
Mārupes novada pašvaldības dome 30.03.2022. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 15 (prot. Nr. 5) “ Par nekustamā īpašuma “Zīlītes”, kadastra Nr.8088 005 0476, Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu ”. Detālplānojums stājas spēkā pēc tā paziņošanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Informāciju par paziņošanas datumu, oficiālās publikācijas numuru un saiti uz publikāciju aicinām meklēt pašvaldības mājaslapā. Ar lēmumu var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnes www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/ Attīstība un plānošana/ Detālplānojumi. Detālplānojuma redakcija un lēmumi...

Paziņojums par Babītes novada domes 2009. gada 23. septembra saistošo noteikumu Nr.132 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Zīlītes”, kad. Nr. 8088 005 0476, apstiprināšanu” atcelšanu

dome
12.04.2022.
Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka ar 30.03.2022. Mārupes novada pašvaldības domes lēmumu Nr.14 (prot. Nr. 5) ir pieņemti saistošie noteikumi Nr. 14/2022 „Par Babītes novada domes 2009.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr.132 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Zīlītes”, kad. Nr. 8088 005 0476, apstiprināšanu” atcelšanu”. Saistošie noteikumi ir publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis” 07.04.2022. Oficiālās publikācijas Nr.: 2022/69.51. Ar lēmumu un saistošiem noteikumiem var iepazīties arī Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, saite uz...

Par nekustamā īpašuma “Zīles” Mežārēs, Babītes pagastā, detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

dome
12.04.2022.
Mārupes novada pašvaldības dome 2022. gada 30. martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.13 (prot. Nr. 5) ”Par nekustamā īpašuma “Zīles” Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 8048 001 0009) detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu”. Detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņš pagarināts līdz 2024. gada 30. martam. Ar pieņemto lēmumu var iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta vietnes www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/ Attīstība un plānošana / Detālplānojumi/Detālplānojumi izstrādes stadijā un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Bulduri-1” Mārupē, Mārupes pagastā, detālplānojuma realizāciju pa daļām

dome
12.04.2022.
Mārupes novada pašvaldības dome 30.03.2022. ir pieņēmusi lēmumu Nr.12 (prot. Nr.5) “ Par nekustamā īpašuma “Bulduri-1” (kadastra Nr. 8076 003 0255), Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma realizāciju pa daļām”. Ar pieņemto lēmumu varēs iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta vietnes www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība / Attīstība un plānošana / Detālplānojumi, meklējot atzīmi pie spēkā esošiem detālplānojumiem, kā arī Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana pie detālplānojuma “Bulduri-1” dokumentācijas...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Klintis-1” Brīvkalnos, Babītes pagastā, detālplānojuma realizāciju pa daļām

dome
12.04.2022.
Mārupes novada pašvaldības dome 30.03.2022. ir pieņēmusi lēmumu Nr.11 (prot. Nr.5) “Par grozījumiem nekustamā īpašuma “Klintis-1” (kadastra Nr. 8048 009 0078) detālplānojuma realizācijas kārtībā”. Ar pieņemto lēmumu varēs iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta vietnes www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība / Attīstība un plānošana / Detālplānojumi, meklējot atzīmi pie spēkā esošiem detālplānojumiem, kā arī Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana pie detālplānojuma “Klintis-1” dokumentācijas (saite uz dokumentu ŠEIT).

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Meža Zvani” Dzilnuciemā, Babītes pagastā, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

meža zvani
11.04.2022.
Mārupes novada pašvaldības dome 2022. gada 30. martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.16 (prot. Nr. 5) “Par nekustamā īpašuma „Meža Zvani” Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.8048 007 0997) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir nekustamais īpašums „Meža Zvani”, kura kopēja platība ir 12,1976 ha. Saskaņā ar spēkā esošo 2020. gada 22. janvārī apstiprināto Babītes novada (patlaban Babītes pagasta un Salas pagasta) teritorijas plānojumu, nekustamais īpašums „Meža Zvani” atrodas Dzilnuciema teritorijā un tajā noteikts funkcionālais zonējums - Savrupmāju...

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu autoceļa A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) pārbūvei par ātrgaitas autoceļu

A5
04.04.2022.
Ar Vides pārraudzības valsts biroja 2020. gada 12. decembra lēmumu Nr.5-02/21 ir piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra autoceļa A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) posma no km 11,6 (Ķekavas apvedceļš) līdz km 38,2 (A 10) pārbūvei par ātrgaitas autoceļu. Paredzētās darbības ierosinātāja ir VSIA “Latvijas Valsts ceļi” (LVC), reģ.Nr.40003344207, adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV – 1050; elektroniskā pasta adrese: lvceli@lvceli.lv. Paredzētās darbības vieta: Ķekavas, Olaines un Mārupes novads. Plānots esošo divjoslu Rīgas apvedceļu (valsts galvenais autoceļš A5) pārbūvēt par ātrgaitas...

Pārskats par peldbaseina būvniecības ieceres Mārupē publiskās apspriešanas rezultātiem

Baseins
04.04.2022.
16.11.2021. izskatot SIA “DAX Indastries“ 2021.gada 25.augusta būvniecības iesniegumu būvniecības iecerei Peldbaseina būvniecība nekustamā īpašumā Smiltnieku iela 17 (kadastra Nr. 8076-003-1202, kadastra apzīmējuma Nr.8076-003-1202), Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (Būvniecības lietas BIS reģ. Nr. BIS-BL-416168- 4652) Mārupes novada būvvalde pieņēma lēmumu nr. Nr.BIS-BV-5.2-2021-22 par Peldbaseina būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību. Apspriešanas periods ilga: 21.02.2022. - 23.03.2022. Apspriešanas sanāksme notika 2022. gada 9.martā, plkst. 17.00 (tiešsaistē)...

Līdz 5. aprīlim turpinās atsauksmju iesniegšana par koku ciršanas ieceri

Plakāts
01.04.2022.
22.martā notika koku ciršanas ieceres prezentācijas pasākums saistībā ar Mārupes novada pašvaldības domes 2022. gada 26. janvāra lēmumu Nr. 24 (prot. Nr. 1) “Par koku ciršanu nekustamajā īpašumā autoceļš V20 Imanta – Babīte nodošanu publiskai apspriedei”. Viedokļu apkopojums informatīvā ziņojumā (kopsavilkumā) būs pieejams pēc domes lēmuma (aprīļa domes sēdē) pieņemšanas. Atgādinām, ka vēl līdz 5.aprīlim turpinās rakstisku atsauksmju pieņemšana. Plašāka informācija pieejama pievienotajā ziņā zemāk. Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanas iecerei Mārupes novada pašvaldības dome 2022...

Iedzīvotāji aicināti uz tikšanos par kultūras un garīguma centra “Kairos” būvniecību Jaunmārupē!

kairos
23.03.2022.
Mārupes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus uz tikšanos par kultūras un garīguma centra “Kairos” būvniecību Jaunmārupē! Mārupes novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrādes ietvaros š.g. februāra pirmajā pusē organizētajā diskusiju forumā, kurā piedalījās Jaunmārupes, Vētras un Skultes ciemu iedzīvotāji, tika pausta liela iedzīvotāju interese par plānoto kultūras un garīguma centra “Kairos” būvniecību Jaunmārupē un tā ietekmi uz blakus esošajām teritorijām. Lai sniegtu iespēju projekta attīstītājiem pastāstīt plašāk par projekta ieceri un atbildēt uz iedzīvotājus interesējošiem...

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Aizezeri” Spuņciemā, Salas pagastā, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Paziņojums par  nekustamā īpašuma „Aizezeri” Spuņciemā, Salas pagastā, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
14.03.2022.
Mārupes novada pašvaldības dome 2022. gada 23.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 11 (prot. Nr. 2) “Par nekustamā īpašuma „Aizezeri” (kadastra Nr. 80880050470) Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir nekustamais īpašums „Aizezeri”, kura kopēja platība ir 1,47 ha. Saskaņā ar spēkā esošo 2020. gada 22. janvārī apstiprināto Babītes novada (patlaban Babītes pagasta un Salas pagasta) teritorijas plānojumu, nekustamais īpašums „Aizezeri” atrodas Spuņciema teritorijā un tajā noteikts funkcionālais zonējums - Savrupmāju apbūves...

Paziņojums par nekustamo īpašumu „Graudi” un Turaidas iela Piņķos, Babītes pagastā, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Paziņojums par  nekustamo īpašumu „Graudi” un Turaidas iela Piņķos, Babītes pagastā, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
14.03.2022.
Mārupes novada pašvaldības dome 2022. gada 23. februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 12 (prot. Nr. 2) “Par nekustamo īpašumu „Graudi” (kadastra Nr. 80480030359) un Turaidas iela (kadastra Nr. 80480031166) Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir nekustamo īpašumu „Graudi” un Turaidas iela teritorijas, kuru kopēja platība ir 13,439 ha. Saskaņā ar spēkā esošo 2020. gada 22. janvārī apstiprināto Babītes novada (patlaban Babītes pagasta un Salas pagasta) teritorijas plānojumu, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80480031722 atrodas...