Sabiedriskās apspriedes

Par darba uzdevuma termiņa pagarinājumu detālplānojuma izstrādei nekustamajam īpašumam “Zīles” Babītes pagasta Mežārēs 

Mārupes novada dabas ainava ar līdzenumiem un mežiem.
22.05.2024.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 2024. gada 24. aprīlī pieņēmusi lēmumu Nr. 47 (prot. Nr. 8) “Par nekustamā īpašuma “Zīles”, Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā (kadastra numurs 8048 001 0009), detālplānojuma darba uzdevuma termiņa atkārtotu pagarināšanu”. Detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņš pagarināts līdz 2026. gada 30. martam. Ar pieņemto lēmumu var iepazīties Pašvaldības tīmekļvietnes www.marupe.lv sadaļā “Pašvaldība” – “Attīstība un plānošana” – “Detālplānojumi” – “Detālplānojumi izstrādes stadijā” un Latvijas ģeotelpiskās informācijas...

Par darba uzdevuma termiņa pagarinājumu detālplānojuma izstrādei teritorijai Priedes ielā Dzilnuciemā Babītes pagastā 

Mārupes novada dabas ainava ar līdzenumiem un mežiem.
21.05.2024.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 2024. gada 24. aprīlī pieņēmusi lēmumu Nr. 46 (prot. Nr. 8) “Par teritorijas Priedes ielā, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma darba uzdevuma termiņa atjaunošanu un atkārtotu pagarināšanu”. Detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņš pagarināts līdz 2025. gada 30. novembrim. Ar domes pieņemto lēmumu var iepazīties Pašvaldības tīmekļvietnes www.marupe.lv sadaļā “Pašvaldība” – “Attīstība un plānošana”- “Detālplānojumi” – “Detālplānojumi izstrādes stadijā” un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www...

Publiskās apspriešanas rezultāti, būvatļaujas izsniegšana tirdzniecības centra jaunbūvei Mārupē, Lambertu ielā 35

Grafiska vizualizācija ar Rimi veikalu
21.05.2024.
Saskaņā ar 2024. gada 6. marta Mārupes novada būvvaldes lēmumu Nr.BIS-BV-5.64-2024-1 būvniecības iecerei “Tirdzniecības centra jaunbūve Lambertu ielā 35, Mārupē, Mārupes novadā” (kadastra apzīmējuma Nr. 80760031148) tika veikta publiskā apspriešana laika posmā no 2024. gada 11. marta līdz 15. aprīlim. Pieņemts lēmums izdot būvatļauju. Par publiskās apspriešanas rezultātiem Pārskats par būvniecības ieceres “Tirdzniecības centra jaunbūve Lambertu iela 35, Mārupē, Mārupes novadā” (zemes gabala kadastra apzīmējums 80760031148) publiskās apspriešanas rezultātiem. Par būvatļaujas Nr.BIS-BV-4.1-2024...

Paziņojums par nekustamā īpašuma Silnieku iela 44 Mārupē detālplānojuma apstiprināšanu

Mārupes novada dabas ainava ar līdzenumiem un mežiem.
20.05.2024.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 2024. gada 24. aprīlī pieņēmusi lēmumu Nr. 45 (prot. Nr. 8) “Par nekustamā īpašuma Silnieku iela 44 (kadastra numurs 8076 003 2724), Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā pēc tā paziņošanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” (paziņojums publicēts 2024. gada 2. maijā, publikācija Nr. 2024/85.13). Lēmums un detālplānojuma redakcija pieejama ģeoportāla www.geolatvija.lv sadaļā “Plānošanas dokumenti”. Ar domes lēmumu var iepazīties arī Pašvaldības tīmekļvietnes www.marupe.lv sadaļā...

Par īpašuma “Zemzari” Mārupē detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Grafisks vizuālis par publisko sanāksmi
15.05.2024.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 2024. gada 24. aprīlī pieņēmusi lēmumu Nr. 44 (prot. Nr. 8) “Par nekustamā īpašuma “Zemzari” (kadastra numurs 8076 003 0850) zemes vienības ar adresi Daibes iela 50, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra apzīmējums 8076 003 2611) detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Publiskās apspriešanas termiņš: no 2024. gada 20. maija līdz 18. jūnijam. Publiskās apspriešanas sanāksme: 2024. gada 6. jūnijā plkst. 17.00 Pašvaldības administrācijas ēkā Mārupē, Daugavas ielā 29, Attīstības un plānošanas pārvaldes...

Par īpašuma “Pasakainās pļavas” Mārupes pagastā detālplānojuma projekta un vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai

Mārupes novada dabas ainava ar līdzenumiem un mežiem.
13.05.2024.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 2024. gada 24. aprīlī pieņēmusi lēmumu Nr. 49 (prot. Nr. 8) “Par nekustamā īpašuma „Pasakainās pļavas”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760110999), detālplānojuma projekta un vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Ievērojot Vides pārraudzības valsts biroja 2023. gada 27. marta lēmumu Nr. 4–02/25/2023, detālplānojumam ir piemērots stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, līdz ar to vienlaikus ar detālplānojuma publisko apspriešanu notiek arī detālplānojuma Vides...

Aicinām izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu - par ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu plākšņu noformēšanu un izvietošanu

Aicinām izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu - par ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu plākšņu  noformēšanu un izvietošanu Mārupes novadā
08.05.2024.
Līdz 22. maijam aicinām izteikt viedokli par sagatavoto saistošo noteikumu projektu "Par ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu plākšņu noformēšanu un izvietošanu Mārupes novadā". Priekšlikumus un viedokļus aicinām sūtīt uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi: marupe@marupe.lv. Saistošo noteikumu projekti

SIA “Getliņi EKO” paziņojums par jaunu tarifa projektu

Atkritumu kaudze
07.05.2024.
SIA "Getliņi EKO" 2024. gada 23. aprīlī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2017. gada 16. februāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/5 "Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika". Sabiedrisko pakalpojumu veids DRN likme saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu [1], EUR/t Spēkā esošais tarifs (bez PVN) Piedāvātais tarifs (bez PVN) Tarifa palielinājums/ samazinājums (%). Sadzīves atkritumu apglabāšana 110 146.39 159.55 9.0%...

Izdoti saistošie noteikumi, ar ko detālplānojums “Jaunastras” atzīts par spēku zaudējušu daļā par nekustamajiem īpašumiem “Svetas” un “Jaunastras” Dzilnuciemā Babītes pagastā 

Grafisks plakāts ar informāciju
30.04.2024.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome ar 2024. gada 27. marta lēmumu Nr. 46 (prot. Nr. 6) ir apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr. 8/2024 “Par Rīgas rajona Babītes pagasta padomes 2002. gada 20. jūnija saistošo noteikumu Nr. 16 “Par nekustamā īpašuma “Jaunastras” sadali un apbūvi” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā par nekustamajiem īpašumiem “Svetas” (kadastra nr. 8048 007 1185) un “Jaunastras” (kadastra nr. 8048 007 0112) Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā””. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to paziņošanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (paziņojums...

Par detālplānojuma izstrādes izbeigšanu īpašumam “Vējrozes” Mārupes pagastā 

Mārupes novada dabas ainava ar līdzenumiem un mežiem.
29.04.2024.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 2024. gada 27. martā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 42 (prot. Nr. 6) “Par nekustamā īpašuma “Vējrozes”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra numurs 8076 011 0398), detālplānojuma izstrādes izbeigšanu”. Ņemot vērā detālplānojuma izstrādes ierosinātājas lūgumu, pieņemts lēmums noslēgt 2021. gadā uzsāktā detālplānojuma izveidi. Ar pieņemto lēmumu var iepazīties Pašvaldības tīmekļvietnes www.marupe.lv sadaļā “Pašvaldība” – “Attīstība un plānošana” – “Detālplānojumi”, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv...

Aicinām iedzīvotājus piedalīties sarunu pasākumos “Ideju skrejceļš”

pasākuma ideju skrejceļš vizuālā informācija
29.04.2024.
Sniedzot iespēju iedzīvotājiem aktīvi paust savu viedokli par idejām, kas aktuālas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai novados biedrības "Pierīgas partnerība" un "Partnerība Daugavkrasts" organizēs trīs sarunu pasākumus "Ideju skrejceļš". Pasākumos aicināts piedalīties ikviens Mārupes, Olaines un Ķekavas novada iedzīvotājs, kuram ir idejas un redzējums par pasākumos apspriežamajām tēmām, vai interese iesaistīties diskusijās par tām. Pasākumi notiks: 12.maijā Ķekavas novada iedzīvotājiem Rāmavas muižas kultūrtelpā; 19.maijā Olaines novada iedzīvotājiem pie Jāņupes karjera; 2.jūnijā...

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumā “Pārupji” Mārupē

Detālplānojumu karte
29.04.2024.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 2024. gada 27. martā pieņēmusi lēmumu Nr. 45 (prot. Nr. 6) “Par nekustamā īpašuma “Pārupji”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra nr. 8076 003 0211) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8076 003 0212, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija: īpašuma “Pārupji” zemes vienība ar kopējo platību 2,4 ha (kadastra apzīmējums 8076 003 0212), kas atrodas Mārupes pilsētas teritorijā, funkcionālajā zonējumā “Savrupmāju apbūves teritorijas” (DzS), daļēji atrodas “Transporta infrastruktūras teritorijas” apakšzonā “Autotransporta...

Aicinām izteikt viedokli par grozījumiem noteikumos par kārtību, kādā tiek organizēti centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi Mārupes novadā

Aicinām izteikt viedokli par grozījumiem noteikumos par kārtību, kādā tiek organizēti centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi Mārupes novadā
25.04.2024.
Aicinām iepazīties un līdz 9. maijam izteikt viedokli par sagatavoto saistošo noteikumu projektu "Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes saistošajos noteikumos Nr. 11/2023 "Par kārtību, kādā tiek organizēti centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi Mārupes novadā"". Priekšlikumus un viedokļus aicinām sūtīt uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi: marupe@marupe.lv. Saistošo noteikumu projekti

Nekustamā īpašuma “Pogas” Jaunmārupē detālplānojuma projekts nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 

Mārupes novada dabas ainava ar līdzenumiem un mežiem.
16.04.2024.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 2024. gada 27. martā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 43 (prot. Nr. 6) “Par nekustamā īpašuma “Pogas” (kadastra numurs 8076 011 0176) zemes vienības ar adresi Ozolu iela 1A, Jaunmārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra apzīmējums 8076 011 1743), detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Publiskās apspriešanas termiņš: no 2024. gada 15. aprīļa līdz 15. maijam. Publiskās apspriešanas sanāksme: 2024. gada 25. aprīlī plkst. 17.00 Pašvaldības administrācijas ēkā Mārupē, Daugavas ielā 29 – Attīstības un...

Par īpašuma "Noras" Babītē detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 

Mārupes novada dabas ainava ar līdzenumiem un mežiem.
15.04.2024.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 2024. gada 27. martā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 44 (prot. Nr. 6) “Par nekustamā īpašuma “Noras” (kadastra numurs 8048 004 1137) zemes vienības ar adresi Cīravas iela 4, Babītē, Babītes pagastā, Mārupes novadā (kadastra apzīmējums 8048 004 1628), detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Publiskās apspriešanas termiņš: no 2024. gada 15. aprīļa līdz 15. maijam. Publiskās apspriešanas sanāksme: 2024. gada 18. aprīlī plkst. 17.00 Pašvaldības administrācijas ēkā Mārupē, Daugavas ielā 29 – Attīstības un...

Aicinām izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu - kārtību Mārupes novada pašvaldības bērnu rotaļu un sporta laukumos

Aicinām izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu - kārtību Mārupes novada pašvaldības bērnu rotaļu un sporta laukumos
09.04.2024.
Līdz 2024. gada 23. aprīlim aicinām iepazīties un izteikt viedokli par sagatavoto saistošo noteikumu projektu "Par kārtību Mārupes novada pašvaldības bērnu rotaļu un sporta laukumos". Priekšlikumus un viedokļus aicinām sūtīt uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi: marupe@marupe.lv. Saistošo noteikumu projekti

Aicinām izteikt viedokli par grozījumiem noteikumos par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanas kārtību

Aicinām izteikt viedokli par grozījumiem noteikumos par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanas kārtību
08.04.2024.
Līdz 22. aprīlim aicinām iepazīties un izteikt viedokli par sagatavoto saistošo noteikumu projektu "Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2023. gada 26. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 27/2023 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanas kārtība Mārupes novadā"". Priekšlikumus un viedokļus aicinām sūtīt uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi: marupe@marupe.lv. Saistošo noteikumu projekti

Aicinām izteikt viedokli par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības nolikumā

Aicinām izteikt viedokli par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības nolikumā
04.04.2024.
Līdz 2024. gada 18. aprīlim aicinām iepazīties un izteikt viedokli par sagatavoto saistošo noteikumu projektu "Grozījums Mārupes novada pašvaldības domes 2023. gada 14.marta saistošajos noteikumos Nr.7/2023 “Mārupes novada pašvaldības nolikums”" Priekšlikumus un viedokļus aicinām sūtīt uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi: marupe@marupe.lv. Saistošo noteikumu projekti

Aicinām izteikt viedokli par grozījumiem noteikumos par Mārupes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem

Aicinām izteikt viedokli par grozījumiem noteikumos par Mārupes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem
04.04.2024.
Līdz 2024. gada 18. aprīlim aicinām iepazīties un izteikt viedokli par sagatavoto saistošo noteikumu projektu "Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2023. gada 28.jūnija saistošajos noteikumos Nr.24/2023 “Par Mārupes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem” Priekšlikumus un viedokļus aicinām sūtīt uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi: marupe@marupe.lv. Saistošo noteikumu projekti

Aicinām izteikt viedokli par grozījumiem noteikumos par decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzskaites, uzraudzības un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību

Aicinām izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu - grozījumiem noteikumos par decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzskaites, uzraudzības un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību Mārupes novadā
02.04.2024.
Līdz 2024. gada 16. aprīlim aicinām iepazīties un izteikt viedokli par sagatavoto saistošo noteikumu projektu "Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2023. gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.13/2023 “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzskaites, uzraudzības un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību Mārupes novadā”". Priekšlikumus un viedokļus aicinām sūtīt uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi: marupe@marupe.lv. Saistošo noteikumu projekti