Sabiedriskās apspriedes

Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību būvniecības ieceres tirdzniecības laukuma jaunbūves būvniecībai nekustamā īpašumā Vienības gatve 147, Mārupē

būvniecības iecere
17.01.2020.
Izskatot (...) personas kods (...), 2020.gada 09.janvāra ar reģ. Nr.2/9/9 būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā būvniecības ieceres tirdzniecības laukuma jaunbūves būvniecībai nekustamā īpašumā Vienības gatve 147 (kadastra Nr. 80760070385), Mārupē, Mārupes novadā, Mārupes novada būvvalde lēmusi noteikt, ka tirdzniecības laukuma būvniecības ieceres īstenošanai ir nepieciešama publiskā apspriešana. 2020.gada 17.janvāra MĀRUPES NOVADA BŪVVALDES SĒDES PROTOKOLA Nr.2 PIELIKUMS Nr.2 LĒMUMS Nr.2 "Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību"

Par Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumiem

karte
14.01.2020.
Informējam, ka Mārupes novada domē saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2020.gada 13.janvāra Rīkojums Nr.1-2/340 “Par Mārupes novada domes 2019.gada 25.septembra saistošo noteikumu Nr.19/2019 “Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014. - 2026. gadam ar 2019.gada grozījumiem Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” darbības apturēšanu (turpmāk -Rīkojums). Pašvaldība izvērtēs Rīkojumā norādītās neatbilstības un lems par nepieciešamajiem precizējumiem Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijā. Lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu, plānojuma...

Lēmums par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību būvniecības ieceres daudzfunkcionālās ēkas “INO centrs” būvniecībai nekustamajā īpašumā Daugavas iela 20A

apspriede
08.01.2020.
Izskatot SIA “INOCENTRS” reģ.Nr. 40003740745 pilnvarotās personas (...), 2019.gada 19.decembra ar reģ. Nr.2/9/883 būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā būvniecības ieceres daudzfunkcionāla ēka “INO centrs” būvniecībai nekustamā īpašumā Daugavas iela 20A (kadastra Nr. 80760070287; kadastra apzīmējuma Nr. 80760072750), Mārupē, Mārupes novadā, Mārupes novada būvvalde lēmusi par publiskās apspriešanas nepieciešamību un uzsākšanu divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. 2019.gada 23.decembra MĀRUPES NOVADA BŪVVALDES SĒDES PROTOKOLA Nr.42 PIELIKUMS Nr.2 LĒMUMS Nr.2 "Par...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Lielvalteri”, Mārupē, detālplānojuma apstiprināšanu

det
13.12.2019.
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124.punktu Mārupes novada dome paziņo, ka 2019.gada 27.novembrī pieņemts lēmums Nr.6 (sēdes prot. Nr.16) “Par nekustamā īpašuma “Lielvalteri”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760031163), detālplānojuma apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Detālplānojuma īstenošana var...

Ceturtdien, 28.novembrī aicinām uz publiskās apspriešanas sanāksmi par novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrādi

att1
26.11.2019.
Mārupes novada dome 2019.gada 30.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.22 (sēdes protokols Nr.14) “Par Mārupes novada Attīstības programmas 2020.-2026.gadam nodošanu publiskai apspriešanai”. Publiskā apspriešana ilgs no 2019.gada 11.novembra līdz 11.decembrim. Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks šī gada: 28.novembrī plkst.17.00 Mārupes novada Domē, 2.stāva zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē 2.decembrī plkst.19.00 Mazcenas bibliotēkā, Mazcenu alejā 33/3, Jaunmārupē Ar sagatavoto attīstības programmas 1. redakciju un vides pārskata projektu un tā kopsavilkumu publiskās apspriešanas laikā varēs...

Paziņojums par nekustamo īpašumu Ozolu iela 63 un „Dvīņi”, Jaunmārupē, detālplānojuma apstiprināšanu

f
12.11.2019.
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124.punktu Mārupes novada dome paziņo, ka 2019.gada 30.oktobrī ir pieņemts lēmums Nr.19 (sēdes prot. Nr.14) “Par nekustamo īpašumu Ozolu iela 63 (kadastra Nr. 80760110940) un „Dvīņi” (kadastra Nr.80760110611), Jaunmārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā...

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Daiņas", Tīrainē, detālplānojuma apstiprināšanu

d
12.11.2019.
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124.punktu Mārupes novada dome paziņo, ka 2019.gada 30.oktobrī ir pieņemts lēmums Nr.18 (sēdes prot. Nr.14) “Par nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma „Daiņas", Tīrainē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760080038) detālplānojuma apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Lapiņas 2”, Mārupē, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

d
12.11.2019.
Mārupes novada Dome 2019. gada 30.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.16 (protokols Nr.14) “Par nekustamā īpašuma „Lapiņas-2", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760070689), detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu apbūves gabalos. Publiskā apspriešana notiks no 13.11.2019. līdz 13.12.2019. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019.gada 5.decembrī plkst.17.00 Mārupes novada Būvvaldes zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē. Ar detālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā varēs iepazīties Mārupes novada Attīstības...

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Lielvalteri”, Mārupē, detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

f
12.11.2019.
Mārupes novada Dome 2019.gada 30.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.17 (prot. Nr.14) ”Par nekustamā īpašuma “Lielvalteri”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760031163), detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu”. Detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņš pagarināts līdz 2020.gada 23.aprīlim. Ar pieņemto lēmumu var iepazīties Mārupes novada pašvaldības mājaslapā www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Paziņojums par Mārupes novada attīstības programmas 2020. – 2026.gadam pirmās redakcijas un tās vides pārskata projekta publisko apspriešanu

s
08.11.2019.
Mārupes novada dome 2019.gada 30.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.22 (sēdes protokols Nr.14) “Par Mārupes novada Attīstības programmas 2020.-2026.gadam nodošanu publiskai apspriešanai”. Publiskā apspriešana ilgs no 2019.gada 11.novembra līdz 11.decembrim. Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks šī gada: 28.novembrī plkst.17.00 Mārupes novada Domē, 2.stāva zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē 2.decembrī plkst.19.00 Mazcenas bibliotēkā, Mazcenu alejā 33/3, Jaunmārupē Ar sagatavoto attīstības programmas 1. redakciju un vides pārskata projektu un tā kopsavilkumu publiskās apspriešanas laikā varēs...

Paziņojums par Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu apstiprināšanu

g
11.10.2019.
Mārupes novada dome 2019.gada 25.septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.11 (sēdes protok.Nr.12) “Par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014. - 2026. gadam grozījumu apstiprināšanu” un pieņēmusi saistošos noteikumus Nr.19/2019 “Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam ar 2019.gada grozījumiem Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”. Saistošie noteikumi, ar kuriem apstiprināti teritorijas plānojuma grozījumi, stājas spēkā nākamajā dienā pēc attiecīga paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Saistošo noteikumu īstenošanu var uzsākt ar...

Paziņojums par nekustamā īpašuma Kursīšu iela 27 (“Veczilgalvji”), Mārupē, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

f
16.09.2019.
Mārupes novada Dome 2019.gada 28.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.3 (prot. Nr.11) “Par nekustamā īpašuma Kursīšu iela 27 (“Veczilgalvji”), Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760070535), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma Kursīšu iela 27 (“Veczilgalvji”), Mārupē, teritorija 6 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums Kursīšu iela 27 (“Veczilgalvji”) atrodas ciema teritorijā, funkcionālās zonas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS)...

Paziņojums par nekustamo īpašumu Vienības gatve 133, “Dzidras A” un “Jaundzidras” detālplānojuma izstrādes pārtraukšanu

d
16.09.2019.
Mārupes novada Dome 2019.gada 28.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.7 (protok.Nr.11) “Par nekustamo īpašumu Vienības gatve 133 (kadastra Nr.80760070011), “Dzidras A” (kadastra Nr.80760070928) un “Jaundzidras” (kadastra Nr.80760070873), Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma izstrādes pārtraukšanu”, līdz ar to detālplānojuma izstrāde netiks īstenota. Ar lēmumu var iepazīties Mārupes novada Domes mājas lapā sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi (šeit ).

Paziņojums par nekustamo īpašumu "Rasmas" un „Rēviņas A” (z.v. ar kadastra apzīmējumu 80760070602), Mārupē, detālplānojuma apstiprināšanu

d
16.09.2019.
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124.punktu Mārupes novada dome paziņo, ka 2019.gada 28.augustā ir pieņemts lēmums Nr.15 (sēdes prot. Nr.11) “Par nekustamo īpašumu "Rasmas" (kadastra Nr.80760072076) un „Rēviņas A” (kadastra apzīmējuma Nr.80760070602), Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā “Latvijas...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Lielvalteri”, Tīrainē detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

f
16.09.2019.
Mārupes novada Dome 2019. gada 28.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.6 (protokols Nr.11) “Par nekustamā īpašuma “Lielvalteri”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760031163), detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu apbūves gabalos. Publiskā apspriešana notiks no 17.09.2019. līdz 15.10.2019. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019.gada 3.oktobrī plkst.17.00 Mārupes novada Būvvaldes zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē. Ar detālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā varēs iepazīties Mārupes novada...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Ķinupi”, Vētras ciemā, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

f
16.09.2019.
Mārupes novada Dome 2019.gada 28.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.5 (prot. Nr.11) “Par nekustamā īpašuma “Ķinupi”, Vētras, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760120110) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma “Ķinupi” teritorija 1,26 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums “Ķinupi” atrodas ciema teritorijā, funkcionālās zonas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS). Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu savrupmāju apbūves gabalos...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Austras” detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

f
16.09.2019.
Mārupes novada Dome 2019.gada 28.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.4 (prot. Nr.11) “Par nekustamā īpašuma “Austras”, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760080089), 1.zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80760080499 detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma “Austras”, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760080089), 1.zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80760080499, teritorija 9,0537 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums “Austras” atrodas ārpus ciema teritorijā, funkcionālās zonas...

Apstiprināts detālplānojums teritorijai, kurā plānota DEPO būvniecība - detālplānojums Lielā iela 2, Lielā iela 4 un I-128 Kalmju iela teritorijai

depo
06.08.2019.
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124.punktu Mārupes novada dome paziņo, ka 2019.gada 31.jūlijā ir pieņemts lēmums Nr.2 (sēdes prot. Nr.9) “Par nekustamo īpašumu Lielā iela 2 (kadastra Nr.8076 003 0028), Lielā iela 4 (kadastra Nr.80760030072) un I-128 Kalmju iela (kadastra Nr.80760030385), Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu”. Detālplānojuma risinājums paredz priekšnoteikumus īpašuma izmantošanai tirdzniecības centra...

Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību būvniecības iecerei kafejnīcas jaunbūves būvniecība nekustamā īpašumā Pededzes iela 1A

iecere
30.07.2019.
Izskatot apbūves tiesīgā SIA “CSE COE” reģ. Nr.40103995402 un Dainas Beļickas, 2019.gada 22.jūlija ar reģ. Nr.2/9/675 būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā būvniecības iecerei kafejnīcas jaunbūves būvniecība nekustamā īpašumā Pededzes iela 1A (kadastra Nr. 8076-007-2949, kadastra apzīmējuma Nr.8076-007-3003), Mārupē, Mārupes novadā, Mārupes novada būvvalde lēmusi, ka kafejnīcas jaunbūves būvniecības ieceres īstenošanai nekustamā īpašumā Pededzes iela 1A, kadastra Nr. 8076-007-2949, kadastra apzīmējuma Nr.8076-007-3003, Mārupē, Mārupes novadā ir nepieciešama publiskā...

Mārupes novada būvvalde noraida “KAIROS”- kultūras un sociālā garīguma centra būvniecības ieceri

kairos
26.07.2019.
Izskatot pēc būtības Rīgas metropolijas Romas katoļu Kūrijas (reģ.nr. 90000106677) 2019.gada 07. maija ar reģ. Nr.2/9/161 būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā būvniecības iecerei “ KAIROS”- kultūras un sociālā garīguma centra būvniecība nekustamajā īpašumā Ievu iela 8 (zemes kadastra Nr. 8076 011 0091, zemes vienības kadastra apzīmējuma Nr. 8076 011 0313), Jaunmārupē, Mārupes novadā, Mārupes novada būvvalde lēmusi: noraidīt “ KAIROS”- kultūras un sociālā garīguma centra būvniecības ieceri nekustamajā īpašumā Ievu iela 8 (zemes kadastra Nr. 8076 011 0091, zemes vienības...