Sabiedriskās apspriedes

Piešķirts pašvaldības nozīmes ielas statuss Rudzu ielas posmam Jaunmārupē, Mārupes pagastā

dp
20.09.2023.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 30.08.2023. pieņēmusi lēmumu Nr. 37 (prot. Nr. 16) “Par pašvaldības nozīmes ielas statusa noteikšanu Rudzu ielai, Jaunmārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā”, lemjot piešķirt Pašvaldības nozīmes ielas statusu Rudzu ielai (kadastra apzīmējumi 80760110859, 80760111124, 80760111123, 80760111122, 80760111120, 80760111119, 80760110900, 80760111382), iekļaujot Rudzu ielas posmu Mārupes novada ielu un ceļu uzturēšanas sarakstā. Pašvaldības nozīmes ielas statuss piešķirts, īpašnieku iesniegumu. Ar pieņemto lēmumu atbilstoši Zemes pārvaldības...

Piešķirts pašvaldības nozīmes ielas statuss Kadiķu ielas posmam Jaunmārupē, Mārupes pagastā 

dp
20.09.2023.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 30.08.2023. pieņēmusi lēmumu Nr. 36 (prot. Nr. 16) “Par pašvaldības nozīmes ielas statusa noteikšanu Kadiķu ielai, Jaunmārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā”, lemjot piešķirt Pašvaldības nozīmes ielas statusu Kadiķu ielai (kadastra apzīmējumu 80760110852, 80760110865, 80760110856, 80760110836, 80760110846, 80760110847, 80760110857, 80760111004, 80760110858, 80760111003, 80760111002, 80760110897, 80760110898, 80760110899, 80760110900, 80760110859), iekļaujot Kadiķu ielas posmu Mārupes novada ielu un ceļu uzturēšanas sarakstā. Pašvaldības...

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumā “Lapiņas-1” zemes vienībai ar adresi Mārupītes gatve 23, Mārupe, Mārupes novads

dp
20.09.2023.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 30.08.2023. pieņēmusi lēmumu Nr. 51 (prot. Nr. 16) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Lapiņas-1” (kadastra Nr. 8076 007 0688) zemes vienībai ar adresi Mārupītes gatve 23, Mārupe, Mārupes novads (kadastra apzīmējums 8076 007 3399)”. Detālplānojuma (turpmāk – DP) teritorija: nekustamais īpašums “Lapiņas-1” (kadastra Nr.8076 007 0688) ar adresi zemes vienībai Mārupītes gatve 23, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra apzīmējums 8076 007 3399), ar kopējo platību 2.3974 ha. Īpašums atrodas Mārupes pilsētā, funkcionālais...

Par īpašuma Rožu iela 33A Mārupē detālplānojuma apstiprināšanu

dp
20.09.2023.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 30.08.2023. pieņēmusi lēmumu Nr. 50 (prot. Nr. 16) “Par nekustamā īpašuma Rožu iela 33A, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760121009), detālplānojuma apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā pēc tā paziņošanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” (paziņojums publicēts 08.09.2023., publikācijas Nr. 2023/174.18 (saite: https://www.vestnesis.lv/op/2023/174.18). Lēmums un detālplānojuma redakcija pieejama ģeoportāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” (saite: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_27889)...

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumos “Olīvas” un “Liesmas A” Tīrainē, Mārupes pagastā

dp
20.09.2023.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 30.08.2023. pieņēmusi lēmumu Nr. 47 (prot. Nr. 16) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos “Olīvas”, kadastra Nr.8076 008 0075, un “Liesmas A”, kadastra Nr. 8076 008 0158, Tīrainē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā”. Detālplānojuma (turpmāk – DP) teritorija: nekustamo īpašumu “Olīvas”, kadastra Nr. 8076 008 0075, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8076 008 0075, un “Liesmas A”, kadastra Nr. 8076 008 0158, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8076 008 0158, Tīrainē, Mārupes pagastā, ar kopplatību 2,0327 ha, īpašumi...

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumos “Viesturi - 1”, “Upmaļi – 1”, “Upmaļi – 3”, “Upmaļgolferi” un  “Mazjāņi” Mārupes pagastā

bilde
20.09.2023.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 30.08.2023. pieņēmusi lēmumu Nr. 46 (prot. Nr. 16) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Viesturi - 1”, kadastra Nr. 8076 009 0001, “Upmaļi – 1”, kadastra Nr. 8076 009 0021, “Upmaļi – 3”, kadastra Nr. 8076 009 0023, “Upmaļgolferi”, kadastra Nr. 8076 009 0039, un “Mazjāņi”, kadastra Nr. 8076 009 0076, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, teritorijai”. Detālplānojuma (turpmāk – DP) teritorija: nekustamo īpašumu “Viesturi - 1”, kadastra Nr. 8076 009 0001, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8076 009 0001, “Upmaļi - 1”...

Par lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma "Vismaņi" Mārupes pagastā,  apstiprināšanu

bilde
20.09.2023.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 30.08.2023. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 48 (prot. Nr. 16) “Par lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Vismaņi” (kadastra Nr .80760030346) Mārupes pagastā, Mārupes novadā, teritorijas daļā, apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 35/2023 izdošanu”, ar ko apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 35/2023. Papildus ar saistošo noteikumu īstenošanas uzsākšanu daļā par Lokālplānojuma teritoriju (nekustamā īpašuma Vismaņi” (kadastra Nr.80760030346) Mārupes pagastā, Mārupes novadā, teritorijas daļa 9,0408 ha platībā) spēku...

Par īpašumu “Graudi” un Turaidas iela Piņķos,  Babītes pagastā, detālplānojuma apstiprināšanu

bilde
20.09.2023.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 30.08.2023. pieņēmusi lēmumu Nr. 55 (prot. Nr. 16) “Par nekustamo īpašumu “Graudi” (kadastra Nr. 80480030359) un Turaidas iela (kadastra Nr. 80480031166) Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā pēc tā paziņošanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” (paziņojums publicēts 07.09.2023., publikācijas Nr. 2023/173.40 (saite: https://www.vestnesis.lv/op/2023/173.40 ). Lēmums un detālplānojuma redakcija pieejama ģeoportāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”...

Par lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamajā īpašumā Plieņciema iela 41 Mārupē, projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

Sabiedriskā apspriede
19.09.2023.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 30.08.2023. pieņēmusi lēmumu Nr. 49 (prot. Nr. 16) "Par lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma Plieņciema iela 41, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760031280), teritorijā, projekta nodošanu publiskajai apspriešanai". Publiskās apspriešanas termiņš: 20.09.2023.-20.10.2023. Publiskās apspriešanas sanāksme: 09.10.2023. plkst. 17.00 MS Teams platformā. Saite uz sanāksmi: ej.uz/apspriesana-Plienciema41 Ar lēmumu un lokālplānojuma redakciju iespējams iepazīties: Ģeoportāla www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas...

Par nekustamā īpašuma Silnieku iela 44 Mārupē detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

Sabiedriskā apspriede
19.09.2023.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 30.08.2023. pieņēmusi lēmumu Nr. 45 (prot. Nr. 16) "Par nekustamā īpašuma Silnieku iela 44 (kadastra Nr. 8076 003 2724), Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai". Publiskās apspriešanas termiņš: 18.09.2023.-16.10.2023. Publiskās apspriešanas sanāksme: 02.10.2023. plkst. 17.00 MS Teams platformā. Saite uz sanāksmi: ej.uz/silnieku44. Ar lēmumu un detālplānojuma redakciju iespējams iepazīties: Ģeoportāla www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana, saite uz...

Publiskās apspriešanas rezultāti, būvatļaujas izsniegšana tirdzniecības kvartāla jaunbūvei Ozolu ielā 1b Jaunmārupē

vizuālis
12.09.2023.
Saskaņā ar 28.06.2023. Mārupes novada būvvaldes lēmumu BIS-BV-5.3-2023-9 būvniecības iecerei “Tirdzniecības kvartāla jaunbūve nekustamā īpašumā Ozolu iela 1B (kadastra Nr. 8076-011-1638, kadastra apzīmējuma Nr.8076-011-1573), Jaunmārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā” tika veikta publiskā apspriešana (publiskās apspriešanas periods 17.07.2023. līdz 17.08.2023.). Pieņemts lēmums izdot būvatļauju. Par publiskās apspriešanas rezultātiem Pārskats par būvniecības ieceres “Tirdzniecības kvartāla jaunbūve Jaunmārupē, Ozolu iela 1B Mārupes pagasts (zemes gabala kadasra Nr. 8076-011-1638, kadastra...

Mārupes novada būvvalde lēmusi par publiskās apspriešanas uzsākšanu pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai Viskalnu ielā 4a Tīrainē

bd
07.09.2023.
Mārupes novada būvvalde 07.09.2023. lēmusi uzsākt publisko apspriešanu Mārupes novada pašvaldības, reģ. nr.90000012827, ierosinātai iecerei “Pirmsskolas izglītības iestādes, palīgēkas, nojumju un ielas ar stāvlaukumu jaunbūve” nekustamajā īpašumā Viskalnu ielā 4a, (kadastra apzīmējuma Nr. 8076-008-0432, 8076-008-0263, 8076-008-0397) Tīrainē, Mārupes novadā (BIS-BV-5.3-2023-13) laika posmā no 15.09.2023. līdz 15.10.2023. Būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vieta un laiks: 2023.gada 2. oktobrī, plkst. 17:30, Mārupes novada pašvaldības ēkā, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā...

Būvvalde lēmusi par publiskās apspriešanas nepieciešamību pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai Viskalnu ielā 4a Tīrainē

det
05.09.2023.
Izskatot Mārupes novada pašvaldības būvniecības iesniegumu, Mārupes novada būvvalde 2023.gada 4.septembrī pieņēmusi lēmumu “Par pirmsskolas izglītības iestādes, palīgēkas, nojumju un ielas ar stāvlaukumu jaunbūve” nekustamajā īpašumā Viskalnu ielā 4a, (kadastra apzīmējuma Nr. 8076-008-0432, 8076-008-0263, 8076-008-0397) Tīrainē būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību. Atbilstoši būvvaldes lēmumam publiskā apspriešana jāuzsāk divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Mārupes novada būvvaldes lēmums

Šodien plkst. 17.00 publiskās apspriešanas sanāksme nekustamā īpašuma “Stūrīši” Mārupes pagastā detālplānojuma projektam

det
04.09.2023.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 26.07.2023. pieņēmusi lēmumu Nr. 61 (prot. Nr. 14) “Par nekustamā īpašuma “Stūrīši” Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030283) detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai un izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu”. Ar lēmumu detālplānojuma darba uzdevuma termiņš pagarināts līdz 2024. gada 25. augustam. Publiskās apspriešanas termiņš: 21.08.2023. – 18.09.2023. Publiskās apspriešanas sanāksme: 04.09.2023. plkst. 17.00 MS Teams platformā. Saite uz sanāksmi: https://ej.uz/apspriesana...

Nobalso par ideju! Iedzīvotāju balsojums noteiks, kuras no tām pašvaldība īstenos!

plakāts
01.09.2023.
No 2023. gada 15. marta līdz 31. maijam ikvienam tika dota iespēja dalīties ar idejām, kā Mārupes novada pašvaldībai izlietot kopsummā 250 000 EUR budžeta līdzekļu un iesniegt savu projekta ideju. Šogad tika saņemta 51 ideja un sabiedrības balsojumam tiek virzītas 18 no tām. Aicinām iedzīvotājus no 1. līdz 30. septembrim nobalsot par kādu no idejām Mārupes novada mobilajā lietotnē vai pašvaldības klientu apkalpošanas centros Mārupē un Piņķos. Idejas, kuras gūs iedzīvotāju vislielāko atbalstu, pašvaldība īstenos! Balsot var Mārupes novadā deklarēti iedzīvotāji no 16 gadu vecuma. Katrs...

Aicinām izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu par līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības iestāžu profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmās

Aicinām izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu par līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības iestāžu profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmās
31.08.2023.
Līdz 14. septembrim aicinām iepazīties un izteikt viedokli par sagatavoto saistošo noteikumu projektu "Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2022. gada 29. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 35/2022 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Mārupes novada pašvaldības izglītības iestāžu profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu īstenošanā”" Priekšlikumus un viedokļus aicinām sūtīt uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi: marupe@marupe.lv. Saistošo noteikumu projekti

Par īpašuma Kantora iela 138 Mārupē detālplānojuma darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

DET
21.08.2023.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 26.07.2023. pieņēmusi lēmumu Nr. 63 (prot. Nr. 14) “Par nekustamā īpašuma Kantora iela 138 Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030373) detālplānojuma darba uzdevuma termiņa pagarinājumu”. Detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņš pagarināts līdz 2024. gada 27. jūlijam. Ar pieņemto lēmumu var iepazīties https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana, saite uz dokumentu: https...

Par īpašuma “Austras” Mārupes pagastā 1. zemes vienības detālplānojuma darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

DET
21.08.2023.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 26.07.2023. pieņēmusi lēmumu Nr. 62 (prot. Nr. 14) “Par nekustamā īpašuma “Austras” Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760080089) 1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80760080499 detālplānojuma darba uzdevuma termiņa pagarinājumu”. Detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņš pagarināts līdz 2024. gada 27. augustam. Ar pieņemto lēmumu var iepazīties MNP interneta vietnē www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/ Attīstība un plānošana / Detālplānojumi/Detālplānojumi izstrādes stadijā un Latvijas ģeotelpiskās informācijas...

Par īpašuma “Pabērzi” Mārupē detālplānojuma apstiprināšanu

det
21.08.2023.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 26.07.2023. pieņēmusi lēmumu Nr. 64 (prot. Nr. 14) “Par nekustamā īpašuma “Pabērzi” (kadastra Nr. 8076 007 1316) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3555 Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā pēc tā paziņošanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” (paziņojums publicēts 03.08.2023., publikācijas Nr. 2023/148.9 (saite: https://www.vestnesis.lv/op/2023/148.9). Lēmums un detālplānojuma redakcija pieejama ģeoportāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” (saite...

Par īpašuma “Blakusšķērstēni” Lapsās, Babītes pagastā, detālplānojuma apstiprināšanu

det
21.08.2023.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 26.07.2023. pieņēmusi lēmumu Nr. 60 (prot. Nr. 14) “Par nekustamā īpašuma “Blakusšķērstēni” (kadastra Nr. 8048 007 0144) Lapsās, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā pēc tā paziņošanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” (paziņojums publicēts 03.08.2023., publikācijas Nr. 2023/148.8 (saite: https://www.vestnesis.lv/op/2023/148.8). Lēmums un detālplānojuma redakcija pieejama ģeoportāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” (saite: https://geolatvija.lv/geo...