Paziņojums par nekustamā īpašuma “Valdari”, Mārupes pagastā, 1. zemes vienības un 2. zemes vienības detālplānojuma grozījumu projekta nodošanu publiskai apspriešanai

14.01.2022.

Ar Mārupes novada pašvaldības domes 22.12.2021. lēmumu Nr.21 “Par nekustamā īpašuma “Valdari”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.8076 003 0092) 1. zemes vienības un 2. zemes vienības detālplānojuma grozījumu projekta nodošanu publiskai apspriešanai” (prot. Nr.16) publiskajai apspriešanai nodots nekustamā īpašuma “Valdari” 1. un 2.zemes vienības detālplānojuma grozījumu projekts.

 

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2022. gada 17.janvāra līdz 2022. gada 14.februārim.

Ievērojot  Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21.panta 2.daļas otrā apakšpunkta un 3.daļas prasības, publiskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta, izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku ZOOM platformā 2022.gada 27.janvārī plkst. 17.00.

Saite uz sanāksmi:  ej.uz/publiska-apspriesana-marupe

ID: 817 679 5216
Parole: Vald27

 

Ar detālplānojuma grozījumu risinājumiem un pilnu redakciju iespējams iepazīties:

  • Mārupes novada pašvaldības tīmekļa vietnē: https://www.marupe.lv/lv/sabiedriba/sabiedriskas-apspriedes
  • valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portāla https://geolatvija.lv/ sadaļā Teritorijas attīstības plānošana, saite uz dokumentu: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_17743
  • klātienē publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma grozījumu dokumentācija pieejama Mārupes novada pašvaldībā Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, tikai ievērojot noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus un piesakoties vizītei iepriekš, sazinoties ar izstrādes vadītāju, rakstot uz e-pasta adresi dace.zigure@marupe.lv vai zvanot uz tālr. nr. 67149862 un vienojoties par konkrētu datumu un laiku.
  • informācija par publisko apspriešanu un detālplānojuma grozījumu risinājumu pieejama arī publiskajā ārtelpā pie ieejas pašvaldības administrācijas ēkā Mārupes pagastā - Daugavas ielā 29, Mārupē, un administrācijas ēkā Babītes pagastā - Centra ielā 4, Piņķos

Rakstiskus ierosinājumus par detālplānojuma grozījumu projektu var iesniegt līdz 2022.gada 14.februārim Mārupes novada pašvaldībai Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167, nosūtot tos pa pastu vai sūtot uz e-pasta adresi: marupe@marupe.lv. Iesniegumu iespējams atstāt arī pastkastē pie pašvaldības Centrālās administrācijas durvīm Mārupē, Daugavas ielā 29 vai administrācijas ēkā Babītes pagastā - Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, kā arī ievadīt valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv apspriešanas sadaļā “Iesniegt priekšlikumu”. Iesniedzot priekšlikumu, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds un adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese.

 

Jautājumu gadījumā sazināties ar Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja p.i.  Daci Žīguri speciālistu konsultāciju laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00-18.00, tālr. 67149862, vai rakstot uz e-pastu dace.zigure @marupe.lv. Saistībā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem Covid-19 vīrusa izplatības dēļ lūgums izmantot tikai attālinātās saziņas iespējas.

det

 

Detālplānojuma grozījumu izstrādes pamatojums un īss risinājumu apraksts:

Saskaņā ar 2013. gada 18. jūnijā apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, Detālplānojuma grozījumu teritorija atrodas ārpus ciema teritorijā, funkcionālajā zonā Mazsaimniecību apbūves teritorijā. Nekustamā īpašuma “Valdari”, kadastra Nr. 8076 006 0096, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, teritorijai ir spēkā detālplānojums, kas apstiprināts ar Mārupes novada Domes 2016.gada 31.augusta lēmumu Nr.6 (sēdes prot.Nr.9). Detālplānojuma grozījumi paredz īpašuma “Valdari” spēka esošā detālplānojuma risinājumā mainīt publiskajai labiekārtotajai ārtelpai paredzēto izvietojumu, attiecīgi pārkārtojot transporta teritorijas zonējuma robežas, bet saglabājot publiskās ārtelpas īpatsvaru no kopējās īpašuma platības atbilstošu spēkā esošajam detālplānojuma risinājumam. Detālplānojuma grozījumos paredzēts arī apvienot iepriekš izdalītās zemes vienības Nr.8 ar Nr.9 un Nr.10 ar Nr.11. Citas izmaiņas ar detālplānojuma grozījumiem netiek noteiktas. Kopumā detālplānojuma teritorijā tiek veidotas 7 apbūves zemes vienības ar aptuveno platību 0,3 ha, un divas apbūves zemes vienības ar platību 1,2-1,5 ha, kā arī trīs autotransporta infrastruktūrai paredzētas zemes vienības. Publiskā ārtelpa, tāpat kā spēkā esošajā detālplānojumā, iekļaujas ielai paredzētās zemes vienības (kuras platums ~20m) robežās. Apbūves parametri un inženierkomunikāciju risinājumu netiek mainīti.