Paziņojums par nekustamā īpašuma “Papardes”, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai

03.09.2021.

Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta lēmumu “Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Papardes”, kad. Nr. 8048 003 1005, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1426 un adresi Viršu iela 22, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.9, 15.§) publiskajai apspriešanai nodots detālplānojums teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Papardes” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1426 ar adresi Viršu iela 22, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā.
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2021. gada 22. septembra līdz 22. oktobrim.
Ievērojot  Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21.panta 2.daļas otrā apakšpunkta un 3.daļas prasības, kas nosaka publiskās apspriešanas sanāksmes organizēšanas kārtību, t.i., izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku vai citu tiešsaistes sarunu rīku, publiskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta, izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku, 2021.gada 14.oktobrī plkst. 17.00. Dalību lūdzam pieteikt iepriekš, zvanot uz tālruņa numuru 67511291 vai rakstot uz e-pasta adresi svetlana.buraka@marupe.lvlīdz 2021.gada 14.oktobra plkst. 10.00


Aicinām iepazīties ar detālplānojuma elektronisko dokumentāciju ģeoportālā  www.geolatvija.lvun Mārupes novada pašvaldības mājaslapā https://www.marupe.lv/lv/sabiedriba/sabiedriskas-apspriedes.­­­­­­­­­­­­­­­­­­


Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma dokumentāciju iespējams iepazīties klātienē administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā (5. kabinets), piesakoties vizītei iepriekš, norādot konkrētu datumu un laiku. Tālruņa nr. 67511291, e-pasta adrese svetlana.buraka@marupe.lv
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt līdz 2021.gada 15.oktobrim Mārupes novada pašvaldībai Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167, nosūtot tos pa pastu vai sūtot uz e-pasta adresi: marupe@marupe.lv. Iesniegumu iespējams atstāt arī pastkastē pie pašvaldības Centrālās administrācijas durvīm Mārupē, Daugavas ielā 29 vai pastkastē pie administrācijas ēkas Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds un adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Jautājumu gadījumā zvanīt detālplānojuma izstrādes vadītājai uz tālruņa numuru 67511291 vai sazināties, rakstot uz e-pasta adresi svetlana.buraka@marupe.lv .


Svetlana Buraka, teritorijas plānotāja