Mārupes novada būvvalde lēmusi par publiskās apspriešanās uzsākšanu sociālā aprūpes centra jaunbūvei Mārupē, Lambertu ielā 37

08.03.2024.

Mārupes novada būvvalde 2024. gada 7. martā lēmusi uzsākt publisko apspriešanu SIA “GUNTARS-DIZAIN” (reģ. nr. 40003216734) pilnvarotās personas SIA “Adoro Properties” (reģ. nr. 4020342286) ierosinātai būvniecības iecerei “Sociālās aprūpes centra jaunbūve Lambertu ielā 37, Mārupē, Mārupes novadā” (būvniecības lieta BIS-BL-762208-10784) Mārupē, Lambertu ielā 37 (kadastra apzīmējums 80760031147), laika posmā no 2024. gada 18. marta līdz 2024. gada 22. aprīlim.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vieta un laiks

2024. gada 4. aprīlī plkst. 17.30 Mārupes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes ēkā Mārupē, Daugavas ielā 29.

Sociālā aprūpes centra vizualizācija

Vietas, kur var iepazīties ar būvniecības ieceres informatīvajiem materiāliem:

Mārupes novada būvvaldes kontakti uzziņām: e-pasta adrese marupe.bv@marupe.lv, tālruņa numurs 6714 9863.

Atsauksmju iesniegšanas termiņš – no 2024. gada 18. marta līdz 22. aprīlim pa pastu/pasta kastītē pie ieejas:

  • Mārupes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes ēka – Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167;
  • Mārupes novada pašvaldības ēka – Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads,

LV-2107;

  • Mārupes novada būvvalde – Mazcenu aleja 35, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2166;
  • sūtot anketu uz e-pasta adresi marupe.bv@marupe.lv.

Būvniecības ierosinātājs

SIA “Adoro Properties” (reģ. nr. 40203422862; adrese Jaunmoku iela 34, Rīga, LV-1046;

tālruņa numurs 29245024, e-pasta adrese info@adoro.lv).

Būvprojekta izstrādātājs

SIA “Birojs T22” (reģ. nr. 40003749087; adrese Vienības gatve 18A, Rīga, LV-1004;

tālruņa numurs 29284292, e-pasta adrese t22@t22.lv; būvkomersanta reģ. nr. 3007-R).

Būvniecības ieceres veids un adrese

Sociālās aprūpes centra jaunbūve Mārupē, Lamberta ielā 37.

Būvniecības iecere paredz izveidot jaunu un modernu sociālās aprūpes rezidenci ar 157 gultasvietām, kas darbotos ģimeniskai videi pietuvinātā veidā ar mērķi sniegt ilglaicīgus vai īslaicīgus sociālās aprūpes pakalpojumus, tostarp uzturēšanās, ēdināšanas, personīgās higiēnas un lietojamo medikamentu nodrošināšanu, kā arī nodrošinās atbilstošu sociālo rehabilitāciju speciālistu uzraudzībā. Paralēli sociālās aprūpes pakalpojumiem gan rezidentiem, gan apkārtnes iedzīvotājiem būs pieejami arī veselības aprūpes un skaistumkopšanas pakalpojumi, ārstu prakse, fizioterapijas, masāžas un podologa pakalpojumi, kā arī pēcoperāciju rehabilitācijas programmas.

Plānotā būvniecības iecere paredz piegulošās teritorijas labiekārtošanu un norobežošanu.

Zemesgabala izmantošana atbilstoši 2001. gada 9. marta Mārupes pagasta padomes saistošajiem noteikumiem Nr. 11

Saskaņā ar spēkā esošo ar Mārupes pagasta padomes 2001. gada 9. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 11 apstiprināto “Mārupes pagasta teritorijas daļas starp K. Ulmaņa gatvi, Upesgrīvas, Kantora, Plieņciema ielu un lidostas pievedceļu detālo plānojumu” zemesgabala (kadastra apzīmējums 8076 003 11470) precizētā atļautā izmantošana ir darījumu teritorijas (D) apakšzona D-5. Saskaņā ar 2001. gada 9. marta Mārupes pagasta padomes saistošajiem noteikumiem teritorijā atļautā izmantošana ir: darījumu iestāde, tirdzniecības un pakalpojumu objekts, pārvaldes iestāde, kultūras iestāde, ārstniecības iestāde, sociālās aprūpes iestāde, zinātnes iestāde, izglītības iestāde, sporta būves.

Būvniecības ieceres iespējamā ietekme uz vidi

Plānotās būvniecības ieceres realizācijas gadījumā nav paredzama būtiska ietekme uz vidi (nav smaku, trokšņa un citu veidu piesārņojuma avotu), kas veicinātu teritorijai piegulošo zemesgabalu iedzīvotāju dzīves kvalitātes samazināšanos. Autotransporta un gājēju kustības plūsma risināta, izbūvējot pieslēgumu no Lamberta ielas, darbinieku automašīnu stāvvietas un piegādes transportu organizējot centra dienvidaustrumu daļā attālināti no privātmāju zonas.


Lēmums

Aptaujas lapa

Grafiskais materiāls

Planšete