Jauna kārtība, kā pašvaldība atbalsta sabiedriski nozīmīgus pasākumus Mārupes novadā

26.05.2022.

2022. gada 26. maijā spēkā stājas jauni saistošie noteikumi Nr. 22/2022 “Par kārtību, kādā pašvaldība atbalsta sabiedriski nozīmīgus pasākumus Mārupes novadā”, kas nosaka kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība atbalsta juridisku personu organizēto Mārupes novadam sabiedriski nozīmīgu pasākumu rīkošanu Mārupes novada administratīvajā teritorijā, piešķirot līdzfinansējumu.


Mārupes novada pašvaldība atbalsta pasākumu rīkošanu sporta jomā – ar mērķi veicināt Mārupes novada iedzīvotāju iesaistīšanos sportiskajās aktivitātēs, attīstīt un izkopt to fiziskās un garīgās spējas, kā arī veicināt veselīgu dzīvesveidu Mārupes novadā.


Pašvaldības līdzfinansējumu ir tiesīgas saņemt Latvijas Republikā reģistrētas juridiskas personas, kuras ar saviem līdzekļiem un savu finansējumu organizē saistošo noteikumu prasībām atbilstošu pasākumus Mārupes novada administratīvajā teritorijā un atbilst citiem līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumiem. 


Pašvaldība atzīst pasākumu par sabiedriski nozīmīgu un atbalsta tā rīkošanu, ja tas atbilst šādām prasībām:

 • pasākums notiek Mārupes novada administratīvajā teritorijā publiskā vietā;
 • pasākums ir iekļauts Latvijas valsts un/vai starptautisko pasākumu kalendārā;
 • pasākums atbilst Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma prasībām un tam ir izsniedzama atļauja šā likuma noteiktajā kārtībā;
 • pasākuma izziņošanai un pārraidīšanai tiek izmantota plaša mediju kampaņa, kurā ir iekļauti ne mazāk kā trīs dažādi mediju kampaņas veidi, konkrētus veidus nosakot atkarībā no pasākuma mērķauditorijas;
 • pasākuma laikā ir paredzēta bezmaksas izklaides programma pasākuma apmeklētājiem.

Pašvaldība piešķir līdzfinansējumu līdz 50% no pretendenta piedāvātās paredzamo izdevumu tāmes, bet ne vairāk kā 40 000 eiro kalendāra gadā. Pašvaldības līdzfinansējums nekalpo par pasākuma finansēšanas pirmavotu. Precīzu līdzfinansējuma apmēru katram atbalstāmajam pasākumam pašvaldība nosaka attiecīga pasākuma nolikumā.

Tiesības iesniegt pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai pretendentam rodas tikai pēc nolikuma un attiecīga uzaicinājuma publicēšanas.
Pašvaldība pēc saviem ieskatiem budžeta gada laikā līdz piecām reizēm izsludina pieteikšanos sabiedriski nozīmīga pasākuma rīkošanai Mārupes novada administratīvajā teritorijā un līdzfinansējuma saņemšanai.


Izsludināšana notiek šādā kārtībā:

 • pašvaldības dome pieņem lēmumu, ar kuru nolemj, kāda pasākuma organizēšana ir nepieciešama Mārupes novada administratīvajā teritorijā noteiktā laika periodā, apstiprina nolikumu, pieteikumu izvērtēšanas komisijas nolikumu un tās sastāvu;
 • pašvaldības domes lēmumā papildus norāda pieteikumu iesniegšanas sākuma un beigu datumu, kas nedrīkst būt īsāks par vienu mēnesi.

Paziņojumu par domes lēmumu un nolikumu publicē pašvaldības mājaslapā www.marupe.lv, norādot:

 • pieteikumu iesniegšanas vietu;
 • pieteikumu iesniegšanas termiņu;
 • nolikumu.

Pretendentu pieteikumus izskata pieteikumu izskatīšanas komisija. Ja pretendents atbilst prasībām, komisija pretendenta pieteikumu izskata atbilstoši nolikumā noteiktajiem pieteikuma vērtēšanas kritērijiem.

Pamatojoties uz komisijas atzinumu par konkursa rezultātiem, pašvaldības dome pieņem lēmumu par:

 • pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu un tā apmēru;
 • atteikumu piešķirt līdzfinansējumu, norādot pamatojumu;

Paziņojums par konkursa rezultātiem un pašvaldības domes pieņemto lēmumu tiek publicēts pašvaldības mājaslapā, norādot līdzfinansējuma saņēmēju un apmēru.

 

 • Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Mārupes novada domes 2015. gada 28. janvāra saistošie noteikumi Nr. 4/2015 "Par kārtību, kādā pašvaldība atbalsta sabiedriski nozīmīgus pasākumus Mārupes novadā".
 • Personām, kuras 2022. gadā saņēma līdzfinansējumu atbilstoši saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2015, nav tiesību 2022. gadā pieprasīt un saņemt līdzfinansējumu atbilstoši saistošajiem noteikumiem.
 • Administratīvie līgumi, kuri noslēgti atbilstoši saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2015,  ir spēkā līdz tajos noteikto saistību izpildei. 

Ar pilnu saistošo noteikumu tekstu iespējams iepazīties ŠEIT