Izsniegta būvatļauja projektēšanai Lielās un Kantora ielas krustojuma pārbūvei

21.12.2023.

2023. gada 18. decembrī izsniegta būvatļauja Nr. BIS-BV-4.5-2023-284 objektam: Satiksmes drošības uzlabošana valsts vietējās nozīmes autoceļa V15 Rīgas robeža–Silnieki–Puķulejas (Kantora iela) un Lielās ielas krustojumā. 

Adrese: Autoceļa V15 Rīgas robeža – Silnieki – Puķulejas (Kantora iela) un Lielās ielas krustojums (Kad. apz. 80760030498, 80760031458, 80760032165, 80760030923). 
Būvniecības lietas Nr. BIS-BL-682819-10753

Būvatļauju iespējams apstrīdēt mēneša laikā (līdz 18.01.2024.), iesniedzot iesniegumu Mārupes novada pašvaldībā.
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167; e-pasta adrese: marupe@marupe.lv. 

Būvniecības iecere paredz Kantora ielas un Lielās ielas krustojuma pārbūvi, to pārveidojot par krustojumu, kas regulējams ar luksoforiem un kuram visiem virzieniem ir kreisās nobraukšanas joslas. Projekta risinājums paredz uzlabot satiksmes drošību un braukšanas komfortu, kā arī nodrošinās drošāku pārvietošanos gājējiem un velosipēdistiem.

Kantora ielas (a/c V15) šķērsprofilu veido 7.00 m plata brauktuve ar divām 3.50 m platām braukšanas joslām. Kantora ielu (a/c V15) krustojumā paredzēts paplašināt un izveidot kreisās nobrauktuves joslas uz Lielo ielu. Caurejošo braukšanas joslu platums saglabāts 3.50 m, bet kreisās nobrauktuves joslas platums paredzēts 3.00 m.

Lielās ielas šķērsprofilu veido 6.50 m plata brauktuve ar divām 3.25 m platām braukšanas joslām. Lielo ielu krustojumā paredzēts paplašināt un izveidot kreisās uzbrauktuves joslas uz Kantora ielu (a/c V15). Caurejošo braukšanas joslu platums un kreisās uzbrauktuves joslas platums paredzēts 3.00 m.

Brauktuvju šķērsošanai paredzēts ierīkot regulētas gājēju pārejas pāri Lielajai ielai ziemeļu pusē un Kantora ielai (a/c V15) Rīgas pusē. Regulētās gājēju pārejas iekļautas krustojuma signālplānā.

Būvniecības iecere paredz saglabāt vaļēju ūdens novadi, saglabāt un aizsargāt esošos inženiertīklus (t. sk. ielas apgaismojumu), kā arī izbūvēt inženiertīklus luksoforu darbības vajadzībām.

Būvniecības iecere paredz Kantora ielas tiešā tuvumā nocirst 13 kokus, no kuriem trīs koki ir dižkoki.

Mārupes novada pašvaldība 24.04.2023. izsniegusi ciršanas atļauju Nr.5/3.2/72 10 (desmit) koku - melnalkšņu Alnus glutinosa ciršanai un Dabas aizsardzības pārvalde 26.10.2023. izsniegusi dižkoku ciršanas un dzīvotnes pārvietošanas atļauju Nr.3.23.3/941/2023-N10  3 (trīs) dižkoku (melnalkšņu) ciršanai un 2 (divu) melnalkšņu ar aizsargājamas sugas dzīvotnēm pārvietošanai. 

Saistītā ziņa (28.11.2023.): Aktuālā informācija par Kantora un Lielās ielas krustojuma pārbūves projektu

būvtāfele