Aktuālā informācija par Kantora un Lielās ielas krustojuma pārbūves projektu

28.11.2023.

Kā iepriekš esam vēstījuši, pamatojoties uz satiksmes intensitātes datiem un augsto satiksmes negadījumu skaitu Kantora un Lielās ielas krustojumā, Mārupes novada pašvaldība jau pirms vairākiem gadiem vērsās pie VSIA “Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk tekstā LVC), lai meklētu atbilstošāko risinājumu satiksmes drošības uzlabošanai.

Izvērtējot 2020. gadā veiktās krustojuma izpētes datus, tika secināts, ka piemērotākais risinājums būtu aprīkot krustojumu ar luksoforu, to paplašinot un izveidojot nogriešanās joslas. 2022. gada augustā starp Mārupes novada pašvaldību un LVC tika parakstīta vienošanās par sadarbību būvprojekta “Satiksmes drošības uzlabošana valsts vietējās nozīmes autoceļa V15 Rīgas robeža – Silnieki – Puķulejas (Kantora iela) un Lielās ielas krustojumā” īstenošanā. Tā paša gada oktobrī noslēdzās iepirkuma procedūra būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai, kam sekoja Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk tekstā DAP) iebildumi, jo, īstenojot krustojuma pārbūvi, ir nepieciešams nozāģēt kopumā 13 kokus (melnalkšņus - Alnus glutinosa), no kuriem 3 ir valsts nozīmes aizsargājami koki – dižkoki. Turklāt divi no šiem kokiem - viens no dižkokiem un tam blakus esošais koks atzinumā ir novērtēti kā ekoloģiski vērtīgi, jo šo koku sakņu kakla zonā konstatēti īpaši aizsargājamās kukaiņu sugas – spožās skudras Lasius fuliginosus īpatņi.

Krustojuma pārbūvei tika vērtēti arī citi alternatīvi risinājumi, tomēr tie nespētu efektīvi mazināt sabiedrības drošības riskus, tāpēc DAP atkārtoti vērtēja nepieciešamību cirst kokus krustojuma pārbūvei. Lai nodrošinātu sabiedrības drošību, saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likumu, kas pieļauj izņēmumus, šī gada 26. oktobrī DAP lēmusi atļaut kokus nocirst, tos pārvietojot.

Pašvaldība ir gatava rīkoties atbilstoši norādītajai metodoloģijai un veikt visus nepieciešamos uzraudzības pasākumus, lai pārvietotu  aizsargājamās sugas apdzīvotās koku daļas uz pašvaldībai piederošiem zemes gabaliem, kuros ir mežaudze.

Attiecīgi šobrīd projektētājs gatavo nepieciešamo dokumentāciju, lai būvprojektu minimālajā sastāvā iesniegtu būvvaldē. Plānots, ka būvdarbi varētu tikt uzsākti 2024. gada pirmajā pusē.