2022. gada 1. jūnijā stāsies spēkā jauni saistošie noteikumi par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Mārupes novadā

07.06.2022.

2022. gada  1. jūnijā spēkā stājas Mārupes novada pašvaldības domes sēdē 23. februārī apstiprinātie  saistošie noteikumi „Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Mārupes novadā”, kas nosaka kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība sniedz materiālu atbalstu daudzbērnu ģimenēm, izmaksājot pabalstu. 

Izvērtējot abu bijušo pašvaldību esošos saistošos noteikumus un praksi, tika izveidoti jauni saistošie noteikumi, kas 2022. gada 9. martā saņēma  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīvu atzinumu. Jaunie noteikumi no 2022. gada 1. jūnija paredz vienādu atbalsta apmēru visām Mārupes novada daudzbērnu ģimenēm. 

KĀRTĪBA, KĀDU PAREDZ JAUNIE SAISTOŠIE NOTEIKUMI


Pašvaldība ar finansiālu pabalstu, ko ģimene var izmantot pēc saviem ieskatiem, atbalsta:

  • daudzbērnu ģimenes, kuru pilngadīgie ģimenes locekļi (vecāki vai aizbildņi) un atbalstāmie bērni Mārupes novada administratīvajā teritorijā savu dzīvesvietu nepārtraukti deklarējuši vismaz vienu gadu pirms pabalsta pieprasīšanas. Atbalstāmajam bērnam jābūt deklarētam kopā ar vismaz vienu daudzbērnu ģimenes pilngadīgo locekli.
  • saistošo noteikumu prasībām atbilstošās daudzbērnu ģimenes trešo un katru nākamo bērnu, kā arī divus reizē dzimušus vienas mātes bērnus, ja pirms viņu piedzimšanas ģimenē jau ir vismaz viens bērns, un trīs un vairāk reizē dzimušus vienas mātes bērnus.


Plānotais pabalsta apmērs ir:


•    40 eiro mēnesī bērnam no 1.5 gada vecuma līdz pamatizglītības apguves uzsākšanai vispārējās izglītības iestādē. Pabalsts tiek izmaksāts reizi ceturksnī par katriem trim mēnešiem. 
•    80 eiro gadā bērnam (1. – 9. klasei), kurš apgūst pamatizglītības programmu vispārējās izglītības iestādē. Pabalsts tiek izmaksāts vienu reizi gadā. 


Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence: “Krasi atšķirīgā abu apvienoto pašvaldību līdzšinējā pieeja daudzbērnu ģimeņu atbalstam radīja izaicinājumus, meklējot pieņemamāko vidusceļu jauno saistošo noteikumu izstrādei. Bērni līdz 18 gadu vecumam mūsu novadā procentuāli ir teju 30%. Un tieši viņu labklājībai arī maksimāli jānovirza pašvaldības finanšu līdzekļi. Diemžēl, meklējot šādu vidusceļu, un ne tikai šo saistošo noteikumu kontekstā, ir un būs situācijas, kad viena vai otra sabiedrības grupa, vienas bijušās pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāji kaut ko iegūs, otri izjutīs ne tik pozitīvas izmaiņas. Šoreiz pieņēmām lēmumu dubultot atbalsta apmēru skolēnu grupā, ja salīdzinām ar bijušās Mārupes novada pašvaldības līdz šim noteikto, tādējādi vismaz daļēji Babītes un Salas pagastu daudzbērnu ģimenēm kompensējot to, ka atbalsts vairs nesekos katram daudzbērnu ģimenes bērnam, bet tikai trešajam un katram nākamajam.  Savukārt 40 eiro pabalsts mēnesī pirmsskolas grupā ir nedaudz vairāk nekā līdz šim Babītes un Salas pagasta bērniem noteiktā 50% atlaide, jo ēdināšana pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs vidēji mēnesī izmaksā 60 eiro. ”


Lai saņemtu pabalstu, nepieciešams iesniegt iesniegumu Mārupes novada Sociālajā dienestā.

IESNIEGUMA VEIDLAPA

Vairāk informācijas, sazinoties arī ar Sociālā dienesta darbiniekiem Mārupē - tālr. nr. 25673050, Piņķos - 29537481.


Būtiski akcentēt, ka daudzbērnu ģimenes uz pabalstu var pretendēt neatkarīgi no ģimenes materiālā stāvokļa. 


Savukārt tām daudzbērnu ģimenēm, kuras atbilst arī maznodrošinātas vai trūcīgas ģimenes statusam, neatkarīgi no daudzbērnu ģimenes pabalsta piešķiršanas fakta, ir iespēja pretendēt arī uz citiem pašvaldības piedāvātajiem atbalsta veidiem – sociālās palīdzības pabalstiem. 

 

AR SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM IESPĒJAMS IEPAZĪTIES ŠEIT


LĪDZŠINĒJĀ KĀRTĪBA

Sniedzot finansiālu atbalstu daudzbērnu ģimenēm, bijušajām Mārupes un Babītes novada pašvaldībām līdz 2022. gada 31. maijam ir atšķirīga pieeja.
Mārupes pagastā finansiāls atbalsts tiek piešķirts daudzbērnu ģimenei, sākot ar trešo bērnu ģimenē
•    Trešajam un katram nākamajam bērnam, kurš apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, pašvaldība piešķir finansiālu atbalstu 40 eiro mēnesī.
•     Ar 40 eiro lielu pabalstu gadā tiek atbalstīti 1. – 9. klases bērni (kuri ģimenē ir trešie, ceturtie, piektie utt.).
Šo pabalstu daudzbērnu ģimene var izmantot jebkādām vajadzībām (ēdināšanai, apģērbam, mājoklim u.tml.). 

Babītes un Salas pagastā pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm vēl šajā mācību gadā piesaistīts atbalstam par ēdināšanu pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs. 
Šis atbalsts tiek piešķirts par katru daudzbērnu ģimenē esošu bērnu (arī par pirmo un otro). 
•    Pirmsskolas izglītības iestādēs katram daudzbērnu ģimenes bērnam tiek nodrošināta 50% atlaide dienā par ēdināšanu.
•    Savukārt vispārizglītojošo skolu 5. – 12.klašu skolēni no daudzbērnu ģimenēm saņem 1 eiro atlaidi dienā par pusdienām skolām. 


Uzmanību!

  • Šobrīd vēl spēkā esošā abu bijušo pašvaldību noteiktā kārtība pirmsskolas izglītības bērniem darbosies līdz 2022. gada 31. augustam, skolēniem - līdz 2022. gada 31. maijam. 
  • Mārupes pagasta vispārizglītojošo skolu 9. klašu skolēniem esošais atbalsts darbosies līdz 14. jūnijam, 12. klašu skolēniem - līdz 21. jūnijam. 
  • Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudēs Mārupes novada domes 2019. gada 28. augusta saistošie noteikumi Nr.17/2019 „Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Mārupes novadā”. 

 

Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs ēdināšana ir maksas pakalpojums. 

Savukārt pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs bez maksas nodrošināta ēdināšana 1. – 4. klašu skolēniem. 

 

Citi daudzbērnu ģimenēm pašvaldības noteiktie atvieglojumi (no saistošajiem noteikumiem):