Sabiedrība

Līdz 17. janvārim iedzīvotājus aicinām izteikt viedokli par saistošo noteikumu "Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība"" projektu

03.01.2023.

Plakāts

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 46. panta trešo daļu, kas nosaka, ka saistošo noteikumu projektu un tam pievienoto paskaidrojuma rakstu pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā publicē pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, paredzot termiņu, kas nav mazāks par divām nedēļām, 

aicinām iedzīvotājus izteikt viedokli par saistošo noteikumu "Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība" projektu.

Viedokļu iesniegšanas termiņš no 2023. gada 3. janvāra līdz 17. janvārim, nosūtot elektroniski Mārupes novada pašvaldībai:

E-pasts: marupe@marupe.lv

e-adrese e-adrese

Visi saistošo noteikumu projekti ŠEIT.


Skaidrojums par saistošo noteikumu projektu “Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība”

Paldies par sniegtajiem priekšlikumiem, turpināsim tos uzklausīt līdz 17. janvārim (iesniegšanai lūdzam izmantot pašvaldības oficiālo e-pasta adresi: marupe@marupe.lv). Pēc sabiedrības viedokļa noskaidrošanas visi viedokļi, komentāri, ieteikumi tiks apkopoti, izvērtēti, lai nepieciešamības un pamatojuma gadījumā mainītu, labotu vai papildinātu esošo noteikumu projekta redakciju. 

31. punkta otrā apakšpunkta formulējums, kas raisījis plašas diskusijas sociālajos tīklos, pēc sabiedrības viedokļa noskaidrošanas tiks koriģēts, lai tas neradītu liekus pārpratumus un būtu saprotamāks.

Saistošo noteikumu projekta punkta 31.2. pašreizējā redakcija: “nenodrošina līdzfinansējumu privātās izglītības iestādes apmeklējumam, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos gadījumus”, iespējams, rada neizpratni.

Vēlamies vērst uzmanību, ka esošā saistošo noteikumu projekta redakcija nav tiešā pretrunā ar Izglītības likumu, un Mārupes novada pašvaldības institūcijas arī turpmāk sniegs atbalstu privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējuma līdzfinansēšanai atbilstoši Izglītības likumā noteiktajam.

Izglītības likuma” 17. pants noteic pašvaldību kompetenci izglītībā, kur šī panta 2.3 daļā noteikts, ka “Pašvaldība, sedzot pirmsskolas izglītības programmas izmaksas šā panta 2.1 daļā noteiktajos gadījumos, turpina segt šīs izmaksas privātajai izglītības iestādei, ja izglītojamam rakstveidā piedāvāta vieta pašvaldības izglītības iestādē, kurā viņš ir reģistrēts uzņemšanai, bet šā izglītojamā likumīgais pārstāvis no piedāvātās vietas ir atteicies un izglītojamais turpina apgūt pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības iestādē”.

Savukārt noteikumu projektā paredzēts, ka pašvaldības līdzfinansējums privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam netiek nodrošināts, ja bērna likumīgais pārstāvis no piedāvātās vietas atteicies, un bērns uzsācis apmeklēt privāto pirmsskolas izglītības iestādi pēc datuma, kurā bērnam bija iespēja uzsākt pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēšanu, kā arī gadījumā, ja bērns, kurš, uzsācis apmeklēt pašvaldības izglītības iestādi, pēc likumīgo pārstāvju iniciatīvas, sāk apmeklēt privāto izglītības iestādi.

2023. gada 6. janvārī