Projektu konkurss "Mārupe - mūsu mājas"

 

Šī gada 1. decembrī tika izsludināts Mārupes novada pašvaldības konkurss “Mārupe – mūsu mājas 2023”. Konkursa mērķis ir uzlabot dzīves vides kvalitāti novadā un veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvu, paredzot iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalību sabiedriski nozīmīgu projektu īstenošanā.

Finansējumu līdz 2 500 eiro var iegūt sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai, ja projektā plānota:

  • iedzīvotāju izglītības nodrošināšana;
  • kultūras sekmēšana un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana, kā arī tautas jaunrades attīstība;
  • iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana;
  • veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana.

Kopējais konkursa finansējuma apjoms ir 20 000 eiro.

Uz finansējumu var pretendēt juridiska persona, kuras reģistrētā un faktiskā darbības vieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā, vai fiziska persona, kuras deklarētā dzīves vieta, vai darba vieta, vai mācību vieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā.

Viena privātpersona konkursa ietvaros var iesniegt vienu pieteikumu. Ar projekta īstenotāju pašvaldība slēdz līdzdarbības līgumu par valsts pārvaldes uzdevuma īstenošanu. Projekts būs jāīsteno 12 mēnešu laikā no līguma ar pašvaldību noslēgšanas.


Laika grafiks konkursam "Mārupe - mūsu mājas 2023":

  • projekta pieteikuma iesniegšana no 2022. gada 1. decembra līdz 2023. gada 23. janvāra plkst. 14.00,ar drošu elektronisko parakstu parakstītu projekta pieteikuma veidlapu nosūta līdz 23. janvāra plkst. 23.59;
  • projektu pieteikumu apkopošanas un izvērtēšanas pirmā kārta (vērtē komisija) no 2023. gada 24. janvāra līdz 2023. gada 22. februārim;
  • projektu pieteikumu izvērtēšanas otrā kārta (iedzīvotāju balsojums) no 2023. gada 23. februāra līdz 2023. gada 7. martam;
  • rezultātu paziņošana līdz 2023. gada 31. martam.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas, aicinām iepazīties ar projektu konkursa nolikumu un nepieciešamajiem dokumentiem. Pēc projekta novērtēšanas atbilstoši konkursa nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, projektu idejas tiks nodotas iedzīvotāju balsojumam.

Papildu informācija pieejama pie Attīstības nodaļas projektu vadītājas Kristīnes Štrālas pa tālruni 67914377 

vai e-pastu lidzdaliba@marupe.lv.

Projekta finansējums privātpersonai tiek izmaksāts priekšapmaksas veidā 100% apmērā no piešķirtā finansējuma. Gadījumā, ja fiziskā persona uz pārvaldes uzdevuma īstenošanas laiku normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, pašvaldība ietur no līguma summas normatīvajos aktos paredzētos nodokļus un fiziskajai personai projekta īstenošanai izmaksā atlikušo daļu līguma summas.


Dokumenti: 

Nolikums

Pieteikuma veidlapa

Fiziskas personas apliecinājums 

Juridiskas personas apliecinājums

Saskaņojuma veidlapa (Pašvaldības īpašumu pārvalde)

Saskaņojuma veidlapa (ar vietas likumisko īpašnieku)

Vērtēšanas kritēriji (6.pielikums)

Līguma projekts

Noslēguma pārskats

 


Prezentācijas video par projektu iesniegšanu konkursam “Mārupe-mūsu mājas” 2023


Biežāk uzdotie jautājumi:

PROJEKTA PIETEIKUMA GATAVOŠANA

Vai varu pieteikt projektu, kurā īstenoju kādu radošu ideju un paredzu projektā sev autoratlīdzību vai samaksu par projekta īstenošanu?

Nē nevar. 

Konkurss Mārupe - mūsu mājas ir radies no nepieciešamības atbalstīt iedzīvotāju brīvprātīgās iniciatīvas. Aktīvie iedzīvotāji, biedrības un uzņēmumi, kuri vēlas organizēt sporta, kultūras vai izglītojuša rakstura sabiedriskās aktivitātes, šāda konkursa ietvaros saņem finansējumu organizatorisku izmaksu segšanai. Bet savu personīgo ieguldījumu kā zināšanas un darbu veic brīvprātīgi.

Skat. nolikuma 16. punktu, kurā noteikti  izmaksu ierobežojumi. 

Vai varu projekta ietvaros pirkt inventāru vai veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā, iekārtās?

Nē, projekta ietvaros var apmaksāt tikai tādus izdevumus, kas ir uz projekta īstenošanas laiku -  plānotajam sabiedriskajam pasākumam, kā arī tā norises nodrošināšanai. Aprīkojumu, iekārtas un norises nodrošināšanai nepieciešamās telpas drīkst nomāt. Skat. nolikuma 16. punktu, kurā noteikti  izmaksu ierobežojumi.

Kādā lokācijas vietā plānoto pasākumu drīkst rīkot?

Pasākumu drīkst organizēt jebkurā tam piemērotā vietā. Ja īpašums pieder pašvaldībai, tad pirms projekta iesniegšanas jāiegūst Pašvaldības īpašumu pārvaldes saskaņojums. Skat. nolikuma 23.3. punktu, kurā aprakstīta saskaņošanas kārtība. Ja pasākumu plānots rīkot privātīpašumā, tad papildus projekta pieteikumam iesniedzams arī saskaņojums ar īpašnieku.  Skat. nolikuma pielikumu Nr. 5.

Ko nozīmē projekta pieteikuma sadaļa “sasniedzamie rezultāti”?

Sadaļā “sasniedzamie rezultāti” jānorāda sabiedrisko pasākumu skaits, kā arī dalībnieku skaits. Pasākuma norise vēlāk, iesniedzot gala pārskatu, būs jāpierāda ar fotogrāfijām un aizpildītām pasākuma dalībnieku parakstu lapām.

PROJEKTA ĪSTENOŠANA

Kāda ir finansējuma izmaksas kārtība?

Pēc līguma noslēgšanas ar pašvaldību, finansējuma saņēmējs var izrakstīt rēķinu un priekšapmaksas veidā saņemt finansējumu pirms projekta īstenošanas. Lai izrakstītu rēķinu projekta iesniedzējam jābūt reģistrētam:  biedrība, SIA, pašnodarbinātais, saimnieciskās darbības veicējs. 

Rēķinā norāda līguma ar pašvaldību numuru un datumu, kā arī projekta nosaukumu. Tā nosaukumā jāraksta “Rēķins” (ne avansa, ne priekšapmaksas rēķins).

Vai nepieciešamas kādas atļaujas, ja paredzēts rīkot publisku pasākumu sabiedriskā vietā?

Jā, vismaz mēnesi pirms pasākuma nepieciešams sagatavot iesniegumu. Ar iesniegšanas kārtību var iepazīties šeit (sadaļa Atļaujas saņemšana publisku pasākumu organizēšanai).

Kā pareizi veikt maksājumus projekta ietvaros?

Par jebkuru pakalpojumu jānorēķinās ar pārskaitījumu. Ja darījuma summa pārsniedz 100 eiro nepieciešams līgums un nodošanas - pieņemšanas akts. Līgumā, aktā un rēķinā jānorāda finansējuma saņēmēja un pašvaldības līguma numurs, kā arī projekta nosaukums.

Par precēm un produktiem jānorēķinās ar pārskaitījumu, kā maksājumu apliecinošu dokumentu saglabājot pavadzīmi.

Ja nav iespējams citādi, tad par sīkiem izdevumiem līdz 30 eiro (bez PVN) var norēķināties skaidrā naudā, saglabājot kases čeku. Ja par lielākiem izdevumiem nav pavadzīme, bet čeks, tad tiek norādīti rekvizīti. Ja nevar norādīt rekvizītus, tad tiek pievienota kvīts, kurā norāda rekvizītus.

Ja par kādu no pakalpojumiem vai precēm apmaksājat priekšapmaksas rēķinu (avansa rēķins), tad noteikti ir jābūt arī noslēdzošajam rēķinam (pavadzīmei).

Kādi dokumenti būs nepieciešami, lai atskaitītos par projekta īstenošanu?

Gala atskaitē būs jāpievieno maksājumu apliecinoši dokumenti – čeki, rēķini, pavadzīmes, kā arī maksājumu uzdevumi vai konta izdrukas.

Pasākumu norise jāpierāda ar fotogrāfijām vai citiem vizuāliem materiāliem.

Ja pasākums ir ar iepriekšēju pieteikšanos un noteiktam cilvēku skaitam, tad jābūt dalībnieku parakstu lapām. Ja pasākums ir liela mēroga ar lielu dalībnieku skaitu ~ 100 un vairāk, tad vienojoties ar pašvaldību, var iesniegt pierādījumus par dalībnieku skaitu citā veidā.

 

Informācija sadaļā atjaunota 20.02.2023.