Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Meža rūķi”, “Purmaļi”, “Tīreļpurva mežs”, “Dzilnu ceļš C-27”, “Ceļš uz Božām” teritorijā Babītes pagastā 

08.09.2021.

Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Meža rūķi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0915 daļa, nekustamā īpašuma “Purmaļi” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0188, nekustamā īpašuma “Tīreļpurva mežs” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 014 0048 daļa, nekustamā īpašuma “Dzilnu ceļš C-27” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0288 daļa un nekustamā īpašuma “Ceļš uz Božām” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0201 daļa Babītes pagastā, Mārupes novadā”, protokols Nr. 9,14.§, ir uzsākta detālplānojuma izstrāde minēto īpašumu un to daļu teritorijai. Detālplānojuma teritorija (aptuveni 95,7075 ha) atrodas ārpus ciemu teritorijā, kur atbilstoši Babītes novada teritorijas plānojumam noteikts funkcionālais zonējums Dabas un apstādījumu teritorija (DA) un Transporta infrastruktūras teritorija (TR).
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izveidot teritoriju golfa laukuma izbūvei un izmantošanai, kā arī precizēt Babītes novada teritorijas plānojuma funkcionālajā zonējumā noteikto atļauto izmantošanu atbilstoši attīstības ieceres mērķim. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir nekustamā īpašuma nomnieks - juridiska persona. 
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Mārupes novada pašvaldības teritorijas plānotāja Svetlana Buraka. 


Ar pieņemto lēmumu un darba uzdevumu, kā arī turpmāko detālplānojuma izstrādes dokumentāciju var iepazīties Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.


Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt līdz 2021.gada 15.oktobrim, nosūtot tos pa pastu Mārupes novada pašvaldībai Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, LV-2167, vai sūtot uz e-pasta adresi marupe@marupe.lv. Iesniegumu iespējams atstāt arī pastkastē pie pašvaldības Centrālās administrācijas durvīm Mārupē, Daugavas ielā 29, vai administrācijas ēkā Babītes pagastā - Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā. Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds un adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Jautājumu gadījumā zvanīt detālplānojuma izstrādes vadītājai uz tālruņa numuru 67511291 vai rakstīt uz e-pasta adresi svetlana.buraka@marupe.lv .


Svetlana Buraka, teritorijas plānotāja