Pašvaldības nozīmes ielas statuss piešķirts Saules ielai Mārupē 

23.04.2024.

Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 2024. gada 27. martā pieņēmusi lēmumu Nr. 51 (sēdes prot. Nr. 6) “Par pašvaldības nozīmes ielas statusa noteikšanu Saules ielai, Mārupē, Mārupes novadā”, lemjot piešķirt pašvaldības nozīmes ielas statusu Saules ielai (zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 8076 003 1366, 8076 003 0942, 8076 003 1388, 8076 003 1387, 8076 003 1368, 8076 003 2516, 8076 003 2551, 8076 003 1372, 8076 003 1373) Mārupē, iekļaujot Saules ielu ceļu uzturēšanas sarakstā un nosakot D uzturēšanas klasi pie nosacījuma, ka īpašnieki līdz 2024. gada 31. decembrim veic pasākumus nokrišņu ūdens uztveršanai un aizvadīšanai no ielas klātnes un nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošanu. 

Pašvaldības nozīmes ielas statuss piešķirts, pamatojoties uz īpašnieku iesniegumiem. Ar pieņemto lēmumu atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 8.¹ panta piektajai daļai tiek noteikts, ka iela būs publiski lietojama.  

Ar domes lēmumu var iepazīties Pašvaldības tīmekļvietnes www.marupe.lv sadaļā “Sabiedrība” – “Vide un infrastruktūra” – “Ielas un ceļi”.

Kontaktinformācija: Pašvaldības Attīstības un plānošanas pārvaldes zemes ierīcības speciāliste Daina Klauģe (tālruņa numurs 67913758, e-pasta adrese daina.klauge@marupe.lv) speciālistu konsultāciju laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.