Sabiedrība

Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu pilnveidotā redakcija nodota publiskai apspriešanai

10.06.2019.

Paziņojums par publisko apspriešanu:

Mārupes novada dome 2019.gada 29.maijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 14 (sēdes protok.Nr.7) “Par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam  grozījumu pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”.

UZMANĪBU! Mainīti publiskās apspriešanas termiņi!!!

Publiskā apspriešana ilgs no 2019.gada 18.jūnija līdz 18.jūlijam.

Pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019.gada 4.jūlijā plkst.17:00, Mārupes kultūras namā, Daugavas ielā 29, Mārupē

Ar sagatavoto teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidoto redakciju un Vides pārskata pilnveidoto redakciju publiskās apspriešanas laikā varēs iepazīties:

 • Elektroniskajā vidē  - Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Teritorijas plānojums/Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu izstrāde un Latvijas Vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvia.lv   sadaļā Teritorijas attīstības plānošana. Klātienē izdrukas formātā - Mārupes novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā  (Daugavas iela 29, Mārupe), pašvaldības darba laikā.

Rakstveida priekšlikumus var iesniegt līdz 2019.gada 18.jūlijam:

 • pa pastu vai iesniedzot klātienē Mārupes novada domes Klientu apkalpošanas centrā, adrese Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167;
 • elektroniski priekšlikumus var iesniegt iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: marupe@marupe.lv. Iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds un adrese, bet juridiskām personām jānorāda nosaukums, adrese un reģistrācijas numurs, iesniegumam jābūt parakstītam vai iesniegtam ar elektronisko parakstu.
 • reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā www.geolatvija.lv

Teritorijas plānojuma un Vides pārskata izstrādātājs ir SIA “Grupa93” (K. Barona ielā 3–4, Rīgā, info@grupa93.lv, www.grupa93.lv, tālrunis 27373939).

Papildus informācija un konsultācijas Mārupes no­vada Attīstības nodaļā pie Teritorijas plānotājas Daces Žīgures – e-pasts: dace.zigure@marupe.lv, tālr.67149862, pašvaldības darba laikā.

 

Informācija par teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidoto redakciju:

Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu (turpmāk - TPG) izstrāde uzsākta 2017.gada aprīlī un 1.redakcija tika nodota publiskai apspriešanai 2018.gada jūnijā. Apspriešanas ietvaros tika organizētas trīs sanāksmes dažādos Mārupes novada ciemos par izstrādātajiem risinājumiem un tikai saņemti vairāk par 370 iesniegumiem no sabiedrības pārstāvjiem, kā arī atzinumi no institūcijām (28 institūcijas), kas bija sniegušas nosacījumus plānošanas dokumenta izstrādei.

Visvairāk privātpersonu iebildumu TPG apspriešanas laikā saņemti jautājumā par iespējamo kūdras ieguvi purva teritorijā pie Olaines novada robežas, iebildumi pret daudzfunkcionālas apbūves veidošanu Vētras ciemā, kā arī par lidostai piegulošās teritorijas Mārupes ciema pusē paredzēto attīstību, kur jau šobrīd intensīvi norit darījumu un vieglās ražošanas objektu apbūve, un nepieciešami risinājumi esošās dzīvojamās apbūves respektēšanai. Būtiskākie iebildumi no institūcijām saņemti jautājumos par transporta plānu, mežu teritoriju izmantošanu un Lidostas teritorijas attīstību.

Izvērtējot saņemtos iesniegumus un atzinumus, pašvaldība 2018.gada oktobrī lēma par teritorijas TPG pilnveidošanu, kā arī, ņemot vērā VAS “Latvijas valsts ceļi” atzinumā norādītos ieteikumus, 2018.gada decembrī pieņēma lēmumu papildināt teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu izstrādes darba uzdevumu ar papildus pasākumiem novada transporta plāna izstrādei, tai skaitā analizējot pievienojumus valsts autoceļiem un nosakot pašvaldības nozīmes un koplietošanas nozīmes ielu un ceļu tīklu.

TPG pilnveidošanas gaitā pašvaldībā papildus saņemti vēl ap 35 iesniegumiem ar priekšlikumiem funkcionālā zonējuma izmaiņām, ierosinājumiem precizēt apbūves noteikumus, kā arī ierosinājumiem noteikt atsevišķas ielas kā pašvaldības nozīmes ielas. Lai meklētu labākos risinājumus, tika organizētas tikšanās ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem un institūcijām par jautājumiem, par kuriem saņemti lielākie iebildumi, tai skaitā par izstrādātā Bieriņu purva precizēto teritorijas attīstības priekšlikumu, par pievienojumu valsts autoceļiem izvērtējumu, par iespējamo rekreācijas teritoriju veidošanu SIA “Rīgas meži” īpašumos, par projektētās Rail Baltica līnijas pievedceļu risinājumiem un atļauto izmantošanu VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” teritorijā un citiem būtiskākajiem jautājumiem.

 

Būtiskākās izmaiņas pilnveidotajā TPG redakcijā:

 • Mainīts piedāvātais zonējums purva daļā blakus “Cenas tīrelim” uz meža teritoriju M1, neparedzot iespēju veikt kūdras izstrādi augstā purva daļā;
 • Jaukta centra apbūves teritorija Vētras ciema daļā, par ko saņemti būtiski iebildumi, vairs netiek paredzēta, taču vienlaikus saskaņā ar īpašnieka priekšlikumu un konkrētu teritorijas attīstības vīziju, JC3 zona noteikta dažos atsevišķos īpašumos (kopā ~6 ha), kur jau šobrīd ar detālplānojumu noteikta jaukta darījumu teritorija;
 • TPG redakcija papildināta ar vispārēju transporta plānu, kur analizēti un precizēti plānotie pievienojumi valsts autoceļiem un to kategorijas, noteikts pašvaldības vienotais ielu/ceļu tīkls un noteiktas koplietošanas statusa un pašvaldības nozīmes statusa ielas un ceļi; 
 • Mainīts atļautās izmantošanas detalizācijas risinājums izstrādātā Bieriņu purva teritorijā: lielākajā teritorijas daļā, saglabājot pēctecību, paredzēts plašs, nedetalizēts atļautās izmantošanas veidu spektrs, bet noteiktas konkrētākas prasības detālplānojumu un lokālplānojumu  izstrādei, tai skaitā nosacījumi iespējamai kūdras izstrādei teritorijās, kur saglabājies vērā ņemams kūdras resursa apjoms. Atbilstoši īpašnieku priekšlikumam, precizēts ceļu (TIN teritoriju) tīklojums daļa teritorijas;
 • Izstrādāts risinājums ceļu tīkla pārkārtošanai teritorijā starp valsts autoceļu  P133, Plieņciema ielu un pašvaldības ceļu C-19 (lidostas tuvumā), radot labvēlīgākus apstākļus darījumu teritoriju (JC4) attīstībai,  attiecīgi arī mainot arī esošo un plānoto ielu kategorijas ceļiem C16, C-17 un C-19;
 • Noteikta papildu apakšzona JC5 joslā gar lidostas pievedceļu un Dzirnieku ielas posmu, kurā saglabājama spēkā esošajā plānojumā paredzētā daudzstāvu publiskās apbūves objektu iespēja vienlaikus ar darījumu un daudzstāvu autostāvvietu būvniecību;
 • Precizēti ierobežojumi tirdzniecības un pakalpojumu objektu platībām funkcionālajās zonās, kur kā galvenā izmantošana paredzēta arī dzīvojamā apbūve;
 • Precizētas meža aizsargjoslas ap pilsētām un publiskās ārtelpas (DA) teritorijas;
 • Aktualizēta informācija par spēkā esošajiem un atceļamajiem detālplānojumiem;
 • Precizētas ielu sarkanās līnijas, kur konstatēta nepieciešamība paredzēt optimālāku ielas novietojumu rēķinoties ar faktisko un plānoto situāciju, un īpašumu robežām;
 • Funkcionālā zonējuma izmaiņas saskaņā ar saņemtajiem ierosinājumiem, kur tas uzskatīts par atbilstošu TPG mērķim un novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai.

Ar TPG pilnveidoto redakciju, pieņemtajiem lēmumiem, ziņojumu par notikušo publisko apspriešanu, kā arī precizētām atbildēm uz saņemtajiem iesniegumiem varēs iepazīties sākot no 2019.gada 18.jūnija Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Teritorijas plānojums/Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu izstrāde, un Latvijas Vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvia.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana. Aicinām iepazīties ar izstrādātajiem dokumentiem un piedalīties novada attīstības dokumenta publiskās apspriešanas aktivitātēs!