Teritorijas plānojums

Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu izstrāde

Aktuāli

Noslēgusies Mārupes novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas publiskā apspriešana 

Ar Mārupes novada domes 2018.gada 27.jūnija lēmumu Nr. 1 (sēdes protok.Nr.10) publiskai apspriešanai tika nodota Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014. - 2026. gadam grozījumu 1. redakcija un Vides pārskata projekts. Lēmumu skatīt šeit. 

Publiskā apspriešana norisinājās laikā no 2018.gada 18.jūlija līdz 31.augustam un tās ietvaros tika rīkotas trīs publiskās apspriešanas sanāksmes - 16.augustā Tīrainē, 20.augustā Mārupē un 23.augustā Jaunmārupē. Sanāksmes vadīja Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādātāji SIA “Grupa93”, piedaloties Mārupes novada pašvaldības pārstāvjiem. Kopsavilkums par sanāksmēs diskutēto publicēts Mārupes pašvaldības izdevumā "Mārupes vēstis" un mājas lapas ziņu sadaļā, kā arī pieejams šeit. Sanāksmju protokoli pēc to sagatavošanas būs pieejami šajā sadaļā.

Publiskās apspriešanas laikā saņemtie nekustamo īpašnieku un interesentu iesniegumi tiks izskatīti darba sanāksmē, kas tiks organizēta pēc visu iesniegumu un institūciju atzinumu apkopošanas. Sanāksme notiks 2018. gada 25.septembrī plkst. 10.00, Mārupes novada Domes sēžu zālē, 2.stāvā, Daugavas ielā 29, Mārupē. Paziņojumu skatīt sadaļā "sabiedriskās apspriedes" vai šeit. Sanāksmes protokols būs publiski pieejams pašvaldības mājas lapā šajā sadaļā, kā arī Latvijas Vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvia.lv  sadaļā Teritorijas attīstības plānošana (saite). Iesniegumu  iesniedzēji līdz novembra beigām tiks rakstiski informēti par darba grupas vērtējumu atbalstīt vai noraidīt priekšlikumu. 

Par turpmāko teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes virzību – 1.redakcijas pilnveidošanu vai apstiprināšanu - Mārupes novada Dome lems pēc minētās sanāksmes, izskatot Darba grupas sagatavoto priekšlikumu par veicamajām izmaiņām. Aicinām sekot līdzi jaunumiem Mārupes novada pašvaldības mājas lapā un facebook.com/marupesgrozijumi.    

 

Mārupes novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas dokumentācija:

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

Grafiskā daļa: 

Pārskats par grozījumu izstrādi

Vides pārskata projekts

Ar plānojuma dokumentāciju iespējams iepazīties arī Latvijas Vienotajā ģeotelpiskās informācijas portāl www.geolatvija.lv (skatīt šeit), bet klātienē izdrukas formātā Mārupes novada Attīstības nodaļā (Daugavas iela 29, Mārupe), pašvaldības darba laikā. Priekšlikumus un iebildumus par apspriešanai nodoto redakciju varēja iesniegt līdz 2018.gada 31.augustam. 

Apkopojums par grozījumos ietvertajiem priekšlikumiem pieejams "Mārupes vēstis" jūlija numurā (skatīt šeit), kā arī apskatāms Mārupes novada domes telpās, 1.stāva vestibilā.

Apbūves noteikumu kopsavilkums tabulas formātā pieejams šeit 

Grozījumu izstrādei izsniegtie institūciju nosacījumi un ziņojums par to vērā ņemšanu pieejams šeit  

Pārskats par iesniegumiem,  kas saņemti Mārupes novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes laikā ietverts Pārskata sējuma 6.sadaļā, kā arī pieejams šeit. (Atsevišķi iesniegumi, kas saņemti jau grozījumu 1.redakcijas izskatīšanas laikā, nav ietverti pārskatā, taču tie tiks izvērtēti izvērtēti publiskās apspriešanas ietvaros un atbildes par to vērā ņemšanu vai noraidīšanu tiks iekļautas ziņojumā par publiskās apspriedes laikā saņemtajiem ierosinājumiem un institūciju atzinumiem.)

Aicinām pievērst uzmanību informācijai par spēkā esošajiem un atceļamajiem detālplānojumiem, jo situācijā, ja detālplānojums tiks atcelts, turpmākā īpašuma izmantošana būs veicama atbilstoši teritorijas plānojumā noteiktā funkcionālā zonējuma apbūves noteikumiem. Detālplānojumu/lokālplānojumu karte pieejama šeit, detālplānojumu saraksts atbilstoši kartē norādītajai numerācijai pieejams šeit. Sarakstā ar sarkanu krāsu atzīmēti detālplānojumi, kurus plānots atcelt vienlaikus ar šo grozījumu apstiprināšanu.

Vēršam uzmanību, ka ar teritorijas plānojuma grozījumiem, atsevišķos īpašumos arī ciema teritorijā noteikts funkcionālais zonējums Lauksaimniecības teritorija (L2), ņemot vērā reālo situāciju un īpašnieku iesniegumus izziņu izsniegšanai, lai apliecinātu lauksaimniecisko darbību. Šādas zonējuma izmaiņas paredz iespēju arī turpmāk teritorijai piemērot nodokli kā lauksaimniecības zemei, taču liedz iespēju sadalīt īpašumu nelielos apbūves gabalos. Tāpat teritorijas, kas iepriekš bija noteiktas kā Mazsaimniecību apbūves teritorijas ārpus ciemiem, ar grozījumiem tiek veidotas par vieglās ražošanas, jaukta centra apbūves teritorijām vai lauksaimniecības teritorijām. Aicinām iepazīties ar izmaiņām, jo īpaši par tiem īpašumiem, kas atrodas joslā starp Mārupes ciemu un Lidostu, un nepieciešamības gadījumā informēt par citu iecerēto teritorijas attīstību.

 

Vispārīga informācija par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi

Mārupes novada Dome 2017.gada 26.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr.8.”Par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu izstrādi” un apstiprinājusi darba uzdevumu teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei.

LēmumsDarba uzdevumsPaziņojums par uzsākšanu

Pamatojums grozījumu izstrādei

Mārupes novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Mārupes novada domes 2017. gada 26. aprīlī pieņemto lēmumu Nr. 8 ”Par Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.–2026. gadam grozījumu izstrādi”. Izstrāde notiek saskaņā ar darba uzdevumu teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei, kurā noteikti konkrēti mērķi. Ar šiem grozījumiem netiek paredzēts kompleksi mainīt funkcionālo zonējumu pēc būtības.

Mārupes novada teritorijas plānojuma grozījumi tiek izstrādāti saskaņā ar Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.–2026. gadam. Iestrādājot saņemtos priekšlikumus funkcionālā zonējuma maiņai, tiks vērtēta to atbilstība stratēģijai.

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādātājs:
SIA „Grupa93”, reģ. Nr. 50103129191, Krišjāņa Barona iela 3-4, Rīga, LV-1050, www.grupa93.lv, tālrunis: 67217043, e-pasts: anita@grupa93.lv.

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes mērķis un uzdevumi:

  • Nodrošināt teritorijas plānojuma atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem attiecībā uz funkcionālā zonējuma prasībām, izdalot nepieciešamās apakšzonas un mainot ciema robežas, ja tas nepieciešams šī mērķa izpildei.
  • Novērst konstatētās pretrunas dažādās spēkā esošā teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu sadaļās.
  • Veikt teritorijas funkcionālā zonējuma grozījumus atsevišķās teritorijās, par kurām ir saņemti nekustamā īpašuma īpašnieku priekšlikumi laikā no 2014. gada, ja tie nav pretrunā Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai.
  • Nodrošināt spēkā esošo detālplānojumu un lokālplānojumu integrēšanu teritorijas plānojumā, izvērtēt funkcionālā zonējuma maiņu teritorijās, kur detālplānojumu īstenošana nav uzsākta.
  • Izvērtēt iespējamo izstrādātā Bieriņu purva turpmākās attīstības potenciālu un konkretizēt funkcionālo zonējumu un atļauto izmantošanu, paredzot līdzsvaru starp apbūvei paredzēto un rekreācijas teritoriju.
  • Veicināt zaļo/rekreācijas, tai skaitā lauksaimniecībā izmantojamo teritoriju īpatsvaru un tīklojumu, jo īpaši ciemu teritorijās.
  • Izvērtēt esošo situāciju un precizēt teritorijas un nosacījumus derīgo izrakteņu ieguvei un dīķu ierīkošanai.
  • Izstrādāt nosacījumus vienota ceļu tīkla plānošanai un koplietošanas funkcijas noteikšanai atbilstošo kategoriju ceļiem un ielām.
  • Precizēt nosacījumus jaunu dzīvojamo teritoriju plānošanai, ņemot vērā, ka spēkā esošais normatīvais regulējums neļauj veidot jaunas dzīvojamās apbūves teritorijas ārpus ciemu robežām. Precizēt ciemu robežas, ja nepieciešams.
Jautājumu gadījumā vērsties pie teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītājas – Mārupes novada pašvaldības teritorijas plānotājas Daces Žīgures (tālrunis: 67149862, e-pasts: dace.zigure@marupe.lv).

 

Publiskās apspriešanas pasākumi

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes gaitā tiek nodrošināta to publiskā apspriešana, kas ietver arī iespēju iesniegt priekšlikumus un piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē.

Uzsākot Mārupes novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi, tika organizēta priekšlikumu saņemšana.

Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014. - 2026.gadam grozījumu izstrādes ietvaros 2017. gada novembra mēnesī tika rīkotas trīs tematiskās diskusijas. Kopsavilkumu par notikušajām sanāksmēm skatīt šeit.

Diskusiju materiāli:

bilde

Teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas un Vides pārskata Publiskā apspriešana notika no 2018.gada 18.jūlija līdz 31.augustam. Paziņojumu par notikušo publisko apspriešanu skatīt šeit

Publiskās apspriešanas sanāksmes notika 2018.gada:

16.augustā, plkst.18:30, Mārupes pamatskolā, Viskalnu ielā 7, Tīrainē

20.augustā, plkst.18:30, Mārupes kultūras namā, Daugavas ielā 29, Mārupē

23.augustā, plkst.18:30, Mārupes Mūzikas un mākslas skolā, Mazcenu aleja 39, Jaunmārupē

 

 

 

 

Mārupes novada teritorijas plānojums 2014.-2026.gadam

2013.gada 17.septembrī spēkā stājušies Mārupes novada Domes 2013.gada 18.jūnija saistošie noteikumi Nr.11 „Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”.

Informatīvais ziņojums
Paskaidrojuma raksts
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Teritorijas plānojuma funkcionālā zonējuma karte

 

Vides pārskats

 

Ar Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam dokumentiem var iepazīties arī Mārupes novada Būvvaldē, Daugavas ielā 29.

Mārupes pagasta teritorijas plānojums 2002.-2014.gadam (2009.gada grozījumi)

Spēku zaudējuši pašvaldības 10.09.2003. saistošie noteikumi Nr.16 „Mārupes pagasta apbūves noteikumi 2002.-2014.gadam” un pašvaldības 20.05.2009. saistošie noteikumi Nr.13 „Mārupes pagasta Teritorijas plānojuma 2002.-2014.gadam grozījumi”.

I sējums

Paskaidrojuma raksts

II sējums

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

III sējums. Grafiskā daļa

Mārupes pagasta topogrāfiskā karte

Teritorijas pašreizējā izmantosana

Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Transporta shēma

Aizsargjoslu plāns

IV sējums

Vides pārskats

Rīgas aglomerācijas stratēģiskās trokšņu kartes

Starptautiskās lidostas “Rīga” trokšņu karte