Teritorijas plānojums

Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu izstrāde

Aktuāli

Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014. - 2026.gadam grozījumu izstrādes ietvaros 2017. gada novembra mēnesī tika rīkotas trīs tematiskās diskusijas. Kopsavilkumu par notikušajām sanāksmēm skatīt šeit.

Diskusiju materiāli:

 

Informācija par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi

Mārupes novada Dome 2017.gada 26.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr.8.”Par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu izstrādi” un apstiprinājusi darba uzdevumu teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei.

Lēmums

Darba uzdevums

Paziņojums

Pamatojums

Mārupes novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Mārupes novada domes 2017. gada 26. aprīlī pieņemto lēmumu Nr. 8 ”Par Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.–2026. gadam grozījumu izstrādi”. Izstrāde notiek saskaņā ar darba uzdevumu teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei, kurā noteikti konkrēti mērķi. Ar šiem grozījumiem netiek paredzēts kompleksi mainīt funkcionālo zonējumu pēc būtības.

Mārupes novada teritorijas plānojuma grozījumi tiek izstrādāti saskaņā ar Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.–2026. gadam. Iestrādājot saņemtos priekšlikumus funkcionālā zonējuma maiņai, tiks vērtēta to atbilstība stratēģijai.

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādātājs

SIA „Grupa93”, reģ. Nr. 50103129191, Krišjāņa Barona iela 3-4, Rīga, LV-1050, www.grupa93.lv, tālrunis: 67217043, e-pasts: anita@grupa93.lv.

Jautājumu gadījumā vērsties pie teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītājas – Mārupes novada pašvaldības teritorijas plānotājas Daces Žīgures (tālrunis: 67149862, e-pasts: dace.zigure@marupe.lv).

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes mērķis un uzdevumi

 • Nodrošināt teritorijas plānojuma atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem attiecībā uz funkcionālā zonējuma prasībām, izdalot nepieciešamās apakšzonas un mainot ciema robežas, ja tas nepieciešams šī mērķa izpildei.
 • Novērst konstatētās pretrunas dažādās spēkā esošā teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu sadaļās.
 • Veikt teritorijas funkcionālā zonējuma grozījumus atsevišķās teritorijās, par kurām ir saņemti nekustamā īpašuma īpašnieku priekšlikumi laikā no 2014. gada, ja tie nav pretrunā Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai.
 • Nodrošināt spēkā esošo detālplānojumu un lokālplānojumu integrēšanu teritorijas plānojumā, izvērtēt funkcionālā zonējuma maiņu teritorijās, kur detālplānojumu īstenošana nav uzsākta.
 • Izvērtēt iespējamo izstrādātā Bieriņu purva turpmākās attīstības potenciālu un konkretizēt funkcionālo zonējumu un atļauto izmantošanu, paredzot līdzsvaru starp apbūvei paredzēto un rekreācijas teritoriju.
 • Veicināt zaļo/rekreācijas, tai skaitā lauksaimniecībā izmantojamo teritoriju īpatsvaru un tīklojumu, jo īpaši ciemu teritorijās.
 • Izvērtēt esošo situāciju un precizēt teritorijas un nosacījumus derīgo izrakteņu ieguvei un dīķu ierīkošanai.
 • Izstrādāt nosacījumus vienota ceļu tīkla plānošanai un koplietošanas funkcijas noteikšanai atbilstošo kategoriju ceļiem un ielām.
 • Precizēt nosacījumus jaunu dzīvojamo teritoriju plānošanai, ņemot vērā, ka spēkā esošais normatīvais regulējums neļauj veidot jaunas dzīvojamās apbūves teritorijas ārpus ciemu robežām. Precizēt ciemu robežas, ja nepieciešams.

Publiskā apspriešana

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes gaitā tiks nodrošināta to publiskā apspriešana, kas ietver arī iespēju iesniegt priekšlikumus un piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē.

Prognozējams, ka sagatavotie Mārupes novada teritorijas plānojuma grozījumi publiskajai apspriešanai tiks nodoti 2018. gada aprīlī.

Iespējas izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus

Uzsākot Mārupes novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi, līdz 2017. gada 30. jūnijam tika organizēta priekšlikumu saņemšana. Saņemtie priekšlikumi tika vērtēti saistībā ar izvirzītajiem grozījumu mērķiem. Ņemot vērā, ka joprojām tiek saņemti ierosinājumi izmaiņām teritorijas plānojumā, grozījumu 1. redakcijas izstrādē tiks izvērtēti iesniegumi, kas tiks saņemti līdz 2017. gada 31. oktobrim.

Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt Mārupes novada domē (Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167), nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot klātienē apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00. Elektroniski priekšlikumi iesniedzami, iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi marupe.info@marupe.lv vai Facebook lapā www.facebook.com/marupesgrozijumi. Iesniegumā fiziskām personām jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds un adrese, bet juridiskām personām – nosaukums, adrese un reģistrācijas numurs.

2017. gada oktobrī plānotas tematiskās diskusijas ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem par atsevišķu Mārupes novada teritoriju turpmāko attīstību. Diskusijās plānots apspriest:

 • izstrādātā Bieriņu purva turpmāko attīstību;
 • dīķsaimniecību veidošanu/derīgo izrakteņu ieguvi;
 • Medema purva izmantošanu.

Informācija par plānotajām diskusijām un to norises laiku un vietu tiks publicēta Mārupes novada mājas lapā www.marupe.lv un Facebook lapā www.facebook.com/marupesgrozijumi.

bilde

Mārupes novada teritorijas plānojums 2014.-2026.gadam

2013.gada 17.septembrī spēkā stājušies Mārupes novada Domes 2013.gada 18.jūnija saistošie noteikumi Nr.11 „Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”.

Informatīvais ziņojums
Paskaidrojuma raksts
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Teritorijas plānojuma funkcionālā zonējuma karte

 

Vides pārskats

 

Ar Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam dokumentiem var iepazīties arī Mārupes novada Būvvaldē, Daugavas ielā 29.

Mārupes pagasta teritorijas plānojums 2002.-2014.gadam (2009.gada grozījumi)

Spēku zaudējuši pašvaldības 10.09.2003. saistošie noteikumi Nr.16 „Mārupes pagasta apbūves noteikumi 2002.-2014.gadam” un pašvaldības 20.05.2009. saistošie noteikumi Nr.13 „Mārupes pagasta Teritorijas plānojuma 2002.-2014.gadam grozījumi”.

I sējums

Paskaidrojuma raksts

II sējums

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

III sējums. Grafiskā daļa

Mārupes pagasta topogrāfiskā karte

Teritorijas pašreizējā izmantosana

Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Transporta shēma

Aizsargjoslu plāns

IV sējums

Vides pārskats

Rīgas aglomerācijas stratēģiskās trokšņu kartes

Starptautiskās lidostas “Rīga” trokšņu karte