Paziņojums par nekustamā īpašuma „Zvaigznāji”, Vētras, Mārupes pagastā detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

18.10.2021.

Mārupes novada pašvaldības dome 2021.gada 29. septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.19 (prot. Nr.11) “Par nekustamā īpašuma „Zvaigznāji”, Vētras, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760120736), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”.

Detālplānojuma teritorija ir nekustamā īpašuma “Zvaigznāji” teritorija apmēram 5,1793 ha kopplatībā.

Saskaņā ar spēkā esošo 2013. gada 18. jūnijā apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu, nekustamais īpašums “Zvaigznāji” atrodas ciema teritorijā, funkcionālās zonas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS).

zvaigznāji

 

 

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt īpašuma sadali apbūves gabalos, veidot vienotu ielu tīklu detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajos īpašumos, detalizēt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona – nekustamā īpašuma īpašnieks.

Ar lēmumu un darba uzdevumu, kā arī turpmāko detālplānojuma izstrādes dokumentāciju var iepazīties Mārupes novada pašvaldības mājaslapā www.marupe.lv,  sadaļā Pašvaldība /Attīstība un plānošana / Detālplānojumi, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.

Rakstiskus priekšlikumus detālplānojumā iekļaujamajiem risinājumiem var iesniegt līdz 2021.gada 19. novembrim Mārupes novada pašvaldībai pa pastu (adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV 2167) vai  elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu marupe@marupe.lv. Iesniegumu iespējams atstāt arī pastkastē pie pašvaldības Centrālās administrācijas durvīm Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes pagastā, vai administrācijas ēkā Babītes pagastā - Centra ielā 4, Piņķos. Iesniegumā noteikti jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds un adrese, bet juridiskām personām jānorāda nosaukums, adrese un reģistrācijas numurs.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja vietnieci Daci Žīguri ( e-pasts  dace.zigure@marupe.lv , tālr.67149862) speciālistu konsultāciju laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00-18.00. Saistībā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem Covid-19 vīrusa izplatības mazināšanai, lūgums izmantot attālinātās saziņas iespējas.