Paziņojums par nekustamā īpašuma Rožu iela 31, Mārupē detālplānojuma apstiprināšanu

10.06.2019.

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124.punktu Mārupes novada dome paziņo, ka 2019.gada 29.maijā ir pieņemts lēmums Nr.11 (sēdes prot. Nr.7) “Par nekustamā īpašuma Rožu iela 31, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760120657) detālplānojuma apstiprināšanu”.

Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Detālplānojuma īstenošana var tikt uzsākta pēc tam, kad parakstīts Administratīvais līgums par detālplānojuma īstenošanu. Ar detālplānojuma gala redakciju varēs iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv, ģeoportālā www.geolatvija.lv un Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļā, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā.