Paziņojums par Mārupes novada domes 2009.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.13 „Mārupes novada saimniecības „Gaiļi-1” detālplānojums” atcelšanu

18.10.2021.

Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka ar 2021.gada 29. septembra lēmumu Nr.18 (prot. Nr.11) ir apstiprināti saistošie noteikumi Nr.11/2021 „Par Mārupes novada domes 2009.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.13 “Mārupes novada saimniecības „Gaiļi-1” detālplānojums” atzīšanu par spēku zaudējušiem”. Detālplānojums zaudē spēku ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi.

Ar lēmuma un saistošo noteikumu pilnu saturu var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.marupe.lv, sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/ Detālplānojumi,  Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Saistošie noteikumi par detālplānojumu atcelšanu tiek publicēti www.likumi.lv .