Paziņojums par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Lielmaņi” pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

14.09.2021.

Mārupes novada pašvaldības dome 2021. gada 26. augustā pieņēma lēmumu Nr.1 (prot. Nr.9) “Par lokālplānojuma, ar kuru groza, teritorijas plānojumu nekustamajā īpašumā “Lielmaņi”, Mārupes novadā (kadastra Nr.8076 003 1094),  pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai”.

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS TERMIŅŠ - no 2021. gada 14. septembra līdz  12. oktobrim.

 

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSME

Sanāksme notiks Zoom platformā 2021. gada 27. septembrī plkst. 17:00
Saite uz sanāksmi: https://us02web.zoom.us/j/8176795216
Parole: Lielmani27

 

AR LOKĀLPLĀNOJUMA REDAKCIJU IESPĒJAMS IEPAZĪTIES

1) Mārupes novada pašvaldības tīmekļa vietnē https://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana/lokalplanojumi

2) valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv vai https://ej.uz/Lielmani 

3) Elektroniskajā vidē ar lokālplānojuma pilnveidoto redakciju var iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē vai Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā sadaļā Teritorijas attīstības plānošana https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19355  līdz publiskās apspriešanas beigām.

Priekšlikumus iespējams iesniegt līdz 2021. gada 12. oktobrim, nosūtot iesniegumu Mārupes novada pašvaldībai pa pastu (adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV 2167) vai  elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu marupe@marupe.lv. Iesniegumu iespējams atstāt arī pastkastē pie pašvaldības Centrālās administrācijas durvīm Mārupē, Daugavas ielā 29, vai administrācijas ēkā Babītes pagastā - Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, kā arī ievadīt Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv apspriešanas sadaļā “Iesniegt priekšlikumu”.

Informāciju par lokālplānojuma redakcijas risinājumiem, konsultāciju iespējām klātienē un publiskās apspriešanas pasākumiem iespējams saņemt, sazinoties ar Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja vietnieci Daci Žīguri pa tālruni 67149862 vai e-pastu: dace.zigure@marupe.lv, lokālplānojuma izstrādātāja SIA “Reģionālie projekti” pārstāvi Līnu Dimitrijevu pa tālruni 26522307 vai e-pastu birojs@rp.lv  vai lokālplānojuma pasūtītāja SIA “P59” valdes locekli Pēteri Senkānu pa tālruni 26131263 vai e-pastu piche@piche.eu.

 

LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES PAMATOJUMS UN ĪSS RISINĀJUMU APRAKSTS

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt spēkā esošajā Mārupes novada teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu nekustamajā īpašumā “Lielmaņi” uz darījumu un ražošanas objektu apbūvei piemērotu funkcionālo zonējumu, lai radītu priekšnoteikumus uzņēmējdarbības nodrošināšanai un teritorijas attīstībai atbilstoši apkārtējās teritorijas (lidostai “Rīga” tuvējās teritorijas) attīstības tendencēm.

Ar grozījumiem tiek paredzēts mainīt funkcionālo zonējumu nekustamajā īpašumā “Lielmaņi” no Mazsaimniecību apbūves teritorijas ārpus ciemiem (DzSM), Darījumu un apkalpes objektu teritorijām (PD), Publiskas labiekārtotas ārtelpas (DA) un Autotransporta infrastruktūras objektu teritorijām (TR) uz Rūpniecības apbūves teritoriju (R1) (~91% lokālplānojuma teritorijas, daudzfunkcionāla darījumu, ražošanas un loģistikas objekta izbūvei) un Dabas un apstādījumu teritoriju (DA5) (~9% lokālplānojuma teritorijas, aizsargājamo biotopu teritorija, labiekārtota publiska ārtelpa, aizsargstādījumi).

Lokālplānojuma teritorijā plānots izvietot daudzfunkcionālu un videi draudzīgu darījumu, ražošanas un loģistikas objektu (divas lielapjoma ēkas), kas funkcionāli iekļausies pie Mārupes novada aktīvās zonas - lidostas “Rīga” apkārtnē jau esošajām un plānotajām reprezentatīvām un inovatīvām tirdzniecības, apkalpes, loģistikas un vieglās rūpniecības uzņēmumu teritorijām. Nav plānots izvietot tādus uzņēmumus, kura rezultātā rodas būtisks piesārņojums, tajā skaitā vides troksnis, kas pārsniedz normatīvajos aktos noteiktos robežlielumus.

Lokālplānojuma risinājumos iekļauti pasākumi blakus esošās un dzīvojamās apbūves teritoriju aizsardzībai un iespējamo ietekmju mazināšanai (4-6 m platu un blīvu aizsargstādījumu buferzonu veidošana. Pilnveidotā redakcija papildus paredz nosacījumu par lokālplānojuma īstenošanu – vienošanos ar pašvaldību attiecībā uz ceļa tehniskā stāvokļa uzlabošanu un nodrošināšanu.

Lokālplānojuma teritorijas funkcionālā zonējuma priekšlikums

lielmaņi