Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Pasakainās pļavas” Mārupes novadā

08.02.2016.

Mārupes novada Dome 2016.gada 27.janvārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.7 (protokols Nr.1) “Par 2013.gada 27.novembra Domes lēmuma Nr.8.5 (prot. Nr.9) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam „Pasakainās pļavas” (kadastra Nr. 80760110999)” atcelšanu un detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, apstiprinot jaunu darba uzdevumu”.

Detālplānojuma teritorija ir īpašuma „Pasakainās pļavas” teritorija apmēram 24,48 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums atrodas funkcionālās zonas savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Mazsaimniecību apbūve ārpus ciemiem (DzSM).

 detalplanojums_pasakainas_plavas

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir precizēt teritorijas atļauto izmantošanu un apbūves parametrus, veikt zemesgabala sadalīšanu, veidot vienotu ceļu tīklu un inženiertehnisko komunikāciju tīklus detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajās teritorijās. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziska persona, nekustamā īpašuma īpašnieks.

Rakstiskus priekšlikumus iesniegt līdz 2016.gada 11.martam Mārupes no­vada Būvvaldē Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot klātienē apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no 9.00- 18.00. Elektroniski priekšlikumi iesniedzami iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: marupe.info@marupe.lv. Iesniegumā noteikti jānorāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām jānorāda nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru.

Neskaidrību gadījumā griezties Mārupes no­vada Būvvaldē pie Teritorijas plānotājas Daces Žīgures – e-pasts: dace.zigure@marupe.lv, tālr.67149862.