Paziņojums par būvniecības ieceres publisko apspriešanu

03.01.2022.

Telpu grupas lietošanas veida maiņas publiskā apspriešana Riekstu ielā 2 (kadastra Nr. 8076-007-0829, kadastra apzīmējuma Nr.8076-007-3436), Mārupē, Mārupes pagasts, Mārupes novadā, LV-2167

 

Laika periods no 04.01.2022. līdz 01.02.2022

Pamatojoties uz Mārupes novada būvvaldes 2022.gada 3.janvārī pieņemto lēmumu "Par telpu lietošanas veida maiņa bez pārbūves dzīvojamai ēkai uz ārstniecības un veselības iestādi būvniecības ieceres  publiskās apspriešanas uzsākšanu nekustamā īpašumā Riekstu iela 2", zemesgabala īpašnieks ir uzsācis būvniecības ieceres publisko apspriešanu no 2022.gada 4.janvāra līdz 1.februārim un aicina iesniegt atsauksmes.

Būvniecības ieceres veids, adrese

Telpu lietošanas veida maiņa bez pārbūves dzīvojamai ēkai uz ārstniecības un veselības iestādi Riekstu ielā 2, Mārupē, Mārupes pagastā.

BŪVNIECĪBAS IECERES PAZIŅOJUMS

Būvniecības iecere paredz mainīt izmantošanas veidu no 1110 uz 1264, izveidojot zobārstniecības kabinetu – privātpraksi.

Pacientu autostāvvietas paredzētas pie Rožkalnu ielas ietves saskaņā ar CSN 114. punktu. Ņemot vērā projektējamās telpu grupas nelielo kapacitāti (1 darba vieta), paredzamais pacientu automašīnu skaits - ne vairāk kā 2.

Vieta un laiks, kad var iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju

Iepazīties ar dokumentāciju un iesniegt atsauksmes var līdz 2022. gada 1. februārim Mārupes novada būvvaldē - Daugavas ielā 29, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads , LV2167; kontaktpersona Agnese Auniņa, tel. 67149863; anketas iesniegt pa e-pastu: marupe.bv@marupe.lv, vai Domes pastkastē

Mārupes novada būvvaldes tālrunis uzziņām: 6714 9863

APTAUJAS LAPA


Būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vieta un laiks

Prezentācijas sanāksme 2022. gada 19.janvārī plkst. 17.00 tiešsaistē. Attālinātās sanāksmes pieslēgšanās saite: https://us02web.zoom.us/j/8176795216

Ja lieto zoom aplikāciju, ievada tikai id un Join meeting (ID= 817 679 5216, Parole: PUB1)

 

Būvniecības ierosinātājs

Privātpersona

Būvprojekta izstrādātājs

SIA "VIZARH" , reģ. Nr. 40002005619, būvkomersanta reģ. Nr. 3442-R; Kabiles iela 28, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV 2167; Atbildīgās personas kontakttālrunis +371 28661014

Zemesgabala izmantošana atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam

Saskaņā ar 2013.gada 18.jūnija Mārupes novada domē apstiprinātā Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014. – 2026.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, zemes gabals atrodas  savrupmāju apbūves teritorijā Mārupes ciema robežās, kurā atļautā zemes izmantošana ir savrupmāju (t.sk. dvīņu māju, rindu māju), vasarnīcu un to pakārtoto saimniecības ēku būvniecība, papildizmantošana  ir vietējas nozīmes tirdzniecības vai pakalpojumu objekti, tūrisma un atpūtas iestādes, pirmsskolas izglītības iestādes, veselības aizsardzības iestādes, sociālās aprūpes iestādes, sporta būves, labiekārtotas publiskas ārtelpas.