Pašvaldība izsludina projektu konkursu "Mārupe - mūsu mājas"

11.07.2016.

Mārupes novada pašvaldība 11. jūlijā izsludina jaunu, līdz šim novadā nebijušu projektu konkursu “Mārupe – mūsu mājas”. Projektu iesniedzējiem tiks rīkotas konsultācijas.

Konkursa ietvaros plānots piešķirt finansējumu projektu īstenošanai valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai divās rīcībās:

1. Rīcībai „Maza mēroga infrastruktūra” prioritātes ar finansējumu līdz 16 000,00 eiro (sešpadsmit tūkstoši eiro, nulle centi):

1.1. administratīvās teritorijas labiekārtošana;
1.2. iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana;
1.3. saimnieciskās darbības sekmēšana administratīvajā teritorijā.

2. Rīcībai „Sabiedriskās aktivitātes” prioritātes ar finansējumu līdz 4 000,00 eiro (četri tūkstoši eiro, nulle centi):

2.1. iedzīvotāju izglītības nodrošināšana;
2.2. kultūras sekmēšana un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana, kā arī tautas jaunrades attīstība;
2.3. iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana;
2.4. veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana.

Konkursa nolikums

Pieteikuma veidlapa
Pielikumi

Projektu īstenošanai Mārupes novada budžetā iekļauti 20 000 (divdesmit tūkstoši) eiro, katram projektam ir iespēja saņemt līdz 2000 (diviem tūkstošiem) eiro finansējumu vai līdzfinansējumu.

Konkursa mērķis ir noteikt privātpersonu, kas valsts pārvaldes uzdevumu var veikt efektīvāk un ar kuru slēdzams līdzdarbības līgums par valsts pārvaldes uzdevuma īstenošanu. Līdzdarbības mērķis ir uzlabot dzīves vides kvalitāti novadā, veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi, paredzot iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalību sabiedriski nozīmīgu un inovatīvu projektu īstenošanā.

Iespēja iesniegt projekta ideju sava novada un novadnieku dzīves uzlabošanā ir ikvienam interesentam. Viena privātpersona konkursa ietvaros var iesniegt ne vairāk kā vienu pieteikumu (divus, ja tie ir savstarpēji saistīti) valsts pārvaldes uzdevumu īstenošanai. Sabiedriska labuma organizācijas var iesniegt divus savstarpēji nesaistītus pieteikumus valsts pārvaldes uzdevumu īstenošanai.

Projektu pieteikumi konkursam iesniedzami domes darba laikā no 2016.gada 11. jūlija plkst. 9:00 līdz 2016. gada 12. septembra plkst. 17:00.

Konkursa komisija 2016. gada 11. augustā plkst. 17:00 un 5. septembrī plkst. 17:00 organizē konsultācijas privātpersonām (potenciālajiem iesniedzējiem) par pieteikumu sagatavošanu. Konsultācijas notiks Mārupes novada domes telpās Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā 2.stāva sēžu zālē.

Projektus septembra beigās izvērtēs konkursa komisija saskaņā ar projekta pieteikumu vērtēšanas kritērijiem. Apstiprinātie projekti īstenojami pēc līdzdarbības līguma noslēgšanas laika posmā no 2016.gada 1.novembra līdz 2017.gada 31.oktobrim.