Par nekustamā īpašuma Silnieku iela 44 Mārupē detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

19.09.2023.

Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 30.08.2023. pieņēmusi lēmumu Nr. 45 (prot. Nr. 16) "Par nekustamā īpašuma Silnieku iela 44 (kadastra Nr. 8076 003 2724), Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai".

Publiskās apspriešanas termiņš: 18.09.2023.-16.10.2023. 

Publiskās apspriešanas sanāksme:  02.10.2023. plkst. 17.00 MS Teams platformā.

Saite uz sanāksmi: ej.uz/silnieku44.

 

Ar lēmumu un detālplānojuma redakciju iespējams iepazīties: 

  • Ģeoportāla www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana, saite uz dokumentu: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25317;
  • Pašvaldības tīmekļa vietnes www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/ Attīstība un plānošana/ Detālplānojumi/ Publiskajā apspriešanā esošie detālplānojumi; 
  • Klātienē izdrukas formātā Pašvaldības Attīstības un plānošanas pārvaldē (Mārupē, Daugavas ielā 29)  pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.

Kopsavilkums par risinājumu izvietots publiskajā ārtelpā pie Pašvaldības administrācijas ēku ieejas Mārupē, Daugavas ielā 29; Piņķos,  Centra ielā 4.

 

Rakstiskus ierosinājumus var iesniegt līdz 16.10.2023.:

  • pa pastu: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167; 
  • ar elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: marupe@marupe.lv;  
  • pastkastē pie Pašvaldības administrācijas ēkām:  Mārupē, Daugavas ielā 29; Piņķos, Centra ielā 4; 
  • reģistrējoties ģeoportālā www.geolatvija.lv, ievadot priekšlikumu sadaļā "Teritorijas attīstības plānošana" (ievadot meklētāja logā plānošanas dokumenta nosaukumu un izvēloties "Iesniegt priekšlikumu").

Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds un adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese.

Kontaktinformācija: Pašvaldības Attīstības un plānošanas pārvaldes teritorijas plānotāja Svetlana Buraka  (tālruņa numurs: 67511291, e-pasta adrese: svetlana.buraka@marupe.lv) speciālistu konsultāciju laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.

 

Detālplānojuma izstrādes pamatojums un īss risinājuma apraksts

Detālplānojuma mērķis - veikt īpašuma sadali savrupmāju apbūves gabalos, veidot vienotu ielu tīklu detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajos īpašumos, detalizēt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus un noteikt ielas sarkanās līnijas. 

Detālplānojuma risinājums – īpašuma teritorijas (1,2561 ha) sadale: 11 zemes vienībās – deviņas zemes vienības savrupmāju apbūvei, divas zemes vienības transporta infrastruktūrai, ielas un maģistrālo inženierkomunikāciju izbūvei. Piekļūšana detālplānojuma teritorijai nodrošināta no pašvaldības nozīmes ielas (Silnieku iela). 

detālplānojums