Par īpašuma "Noras" Babītē detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 

15.04.2024.

Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 2024. gada 27. martā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 44 (prot. Nr. 6) “Par nekustamā īpašuma “Noras” (kadastra numurs 8048 004 1137) zemes vienības ar adresi Cīravas iela 4, Babītē, Babītes pagastā, Mārupes novadā (kadastra apzīmējums 8048 004 1628), detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. 

Publiskās apspriešanas termiņš: no 2024. gada 15. aprīļa līdz 15. maijam. 

Publiskās apspriešanas sanāksme: 2024. gada 18. aprīlī plkst. 17.00 Pašvaldības administrācijas ēkā Mārupē, Daugavas ielā 29 – Attīstības un plānošanas pārvaldes sanāksmju zālē.  

Papildus tiek nodrošināta iespēja piedalīties sanāksmē attālināti “MS Teams” platformā. 

Saite uz sanāksmi: https://ej.uz/Ciravas18

Ar lēmumu un detālplānojuma redakciju var iepazīties:  

  • ģeoportāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” (saite uz dokumentu: http saite ); 

  • pašvaldības tīmekļvietnes www.marupe.lv sadaļā “Pašvaldība” – “Attīstība un plānošana” –“Detālplānojumi” – “Publiskajā apspriešanā esošie detālplānojumi”; https://www.marupe.lv/lv/sabiedriba/sabiedriskas-apspriedes 

  • klātienē izdrukas formātā Pašvaldības Attīstības un plānošanas pārvaldē Mārupē, Daugavas ielā 29, pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00. 

Kopsavilkums par risinājumu izvietots publiskajā ārtelpā pie ieejas Pašvaldības administrācijas ēkās Mārupē, Daugavas ielā 29, un Piņķos, Centra ielā 4. 

Rakstiskus ierosinājumus var iesniegt līdz 2024. gada 14. maijam: 

  • klātienē vai sūtot pa pastu – Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167; 

  • parakstītu ar elektronisko parakstu sūtot uz e-pasta adresi marupe@marupe.lv

  • iemetot pastkastē pie Pašvaldības administrācijas ēkām – Mārupē, Daugavas ielā 29, vai Piņķos, Centra ielā 4; 

  • reģistrējoties ģeoportālā www.geolatvija.lv un ievadot priekšlikumu sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” (ievadot meklētāja logā plānošanas dokumenta nosaukumu un izvēloties “Iesniegt priekšlikumu”). 

Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds un adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. 

Kontaktinformācija: Pašvaldības Attīstības un plānošanas pārvaldes teritorijas plānotāja Anda Sprūde (tālruņa numurs 27269759, e-pasta adrese anda.sprude@marupe.lv) speciālistu konsultāciju laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00. 

Detālplānojuma izstrādes pamatojums un īss risinājuma apraksts  

Detālplānojuma mērķis – veikt īpašuma sadali savrupmāju būvniecībai, veidot vienotu ielu tīklu detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajos īpašumos, noteikt ielas sarkanās līnijas, detalizēt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.  

Detālplānojuma risinājums – īpašuma teritorijas (1,3057 ha) sadale vienpadsmit zemes vienībās: deviņas zemes vienības – savrupmāju apbūvei, divas zemes vienības – transporta infrastruktūras izbūvei. Plānota E kategorijas iela. Piekļūšana detālplānojuma teritorijai risināta no jaunveidojamās ielas, kas pieslēdzas pašvaldības ielai – Cīravas ielai.