Noslēgusies publiskā apspriede par koku ciršanu autoceļa V20 Imanta – Babīte būvprojekta īstenošanai

12.05.2022.

Mārupes novada pašvaldības dome 2022. gada 26. janvārī pieņēma lēmumu Nr. 24 (prot. Nr. 1) “Par koku ciršanu nekustamajā īpašumā autoceļš V20 Imanta – Babīte nodošanu publiskai apspriedei”.

Koku ciršana paredzēta nekustamajā īpašumā autoceļš V20 Imanta – Babīte, kadastra Nr. 8048 004 0255. 

VSIA “Latvijas Valsts ceļi” pārbūves projekta "Valsts galvenā autoceļa A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte) abas brauktuves posma km 38.200 - 40.850 pārbūve” īstenošanā paredzēta deviņu koku ciršana vietējas nozīmes autoceļā V20 Imanta – Babīte. Koku ciršanas pamatojums: ceļa zemes nodalījuma joslas atbrīvošana no apauguma, tajā skaitā kokiem. Daļa koku traucē būvprojektā paredzēto risinājumu izbūvei, piemēram, esošo grāvju pārtīrīšanai un sāngrāvju rakšanai, rotācijas apļa un tā zaru izbūvei.

Būvprojektā paredzēts pārbūvēt autoceļu A5, V10 un V20 krustojumu, izbūvējot jaunu rotācijas apli. Lai to īstenotu, paredzēts nocirst deviņas liepas ar apkārtmēriem 1.62m/1.35m, 1.43m, 1.38m, 1.54m, 1.41m, 1.99m, 1.47m, 1.97m un 1.77m autoceļa V20 (kadastra apzīmējums 8048 004 0509) ceļa zemes nodalījuma joslā pie krustojuma ar autoceļu A5.

Publiskās apspriešanas termiņš tika noteikts no 2022. gada 7. marta līdz 5. aprīlim.

2022. gada 22. martā plkst. 17.00 Zoom platformā tika organizēta koku ciršanas ieceres prezentācijas sapulce.

Izvērtējot publiskās apspriešanas rezultātus, Mārupes novada pašvaldības dome 2022. gada 27. aprīļa domes sēdē (lēmums Nr. 19, prot. Nr. 7) nolēmusi:

  • atteikt VSIA "Latvijas Valsts ceļi", reģistrācijas Nr. 40003344207, nocirst vienu atsevišķi augošo koku, parasto liepu Tilia cordata, nekustamajā īpašumā autoceļš V20 Imanta – Babīte, kadastra Nr. 8048 004 0255 (zemes vienības kadastra apzīmējums 8048 004 0509), Babītes pagastā, Mārupes novadā;
  • piekrist nocirst astoņus kokus, parastās liepas Tilia cordata, nekustamajā īpašumā autoceļš V20 Imanta – Babīte, kadastra Nr. 8048 004 0255 (zemes vienības kadastra apzīmējums 8048 004 0509), Babītes pagastā, Mārupes novadā;
  • VSIA "Latvijas Valsts ceļi" būvprojektā “Valsts galvenā autoceļa A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils-Babīte) abas brauktuves posma, km 38,200-40,850, pārbūve” iestrādāt jaunus rindveida stādījumus gar vietējas nozīmes autoceļu V20 Imanta-Babīte, nosakot, ka stādu augstums ir ne mazāks kā pieci metri, stumbru apkārtmērs ir no astoņpadsmit līdz divdesmit centimetriem, un paredzēt trokšņu aizsardzības ekrānus jeb vairogus, kas mazinātu transporta plūsmas radīto troksni un ierobežotu strauju piesārņojuma izplatīšanos dzīvojamās zonas virzienā.

2022. gada 27. aprīļa lēmums Nr. 19

Protokols

Pielikums Nr. 1

Pielikums Nr. 2

 

Pašvaldības īpašumu pārvalde