Noslēdz sadarbības līgumu skolu metodiskā darba pilnveidei

14.02.2024.

Mārupes Valsts ģimnāzija 9. februārī uz pieciem gadiem noslēgusi sadarbības līgumu ar Rīgas Valsts klasisko ģimnāziju, tādējādi pildot valsts ģimnāzijas metodiskā centra funkcijas. 

Sadarbības līgums ar MVĢ

No kreisās: Mārupes Valsts ģimnāzijas direktora vietniece Andžela Sokolova, Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas direktors Romans Alijevs, Mārupes Valsts ģimnāzijas direktors Jānis Lagzdklans, Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas direktora vietniece Ineta Īvāne.

Šī līguma ietvaros tiks organizēti kopīgi metodiski pasākumi pedagogiem profesionālās pieredzes pilnveidei. Abu ģimnāziju pedagogi sadarbosies izglītības jomas inovāciju izstrādē, izglītības satura dizaina attīstībā, mācību darba organizācijas un vadības aktuālo jautājumu risināšanā, koordinēs izglītības iestāžu izcilības (ekselences) un pedagogu labās prakses piemēru popularizēšanu, izmantojot dažādas pasākumu formas (semināri, praktiskās nodarbības, meistarklases u.c.) un izglītības iestāžu infrastruktūru, piesaistīs izglītības iestāžu pedagogus aktuālo mācību moduļu/ mācību priekšmetu satura apguves nodrošināšanā, t.sk. īstenojot pedagogu atvērto mācību stundu vadīšanu izglītības iestādes skolēniem. Tiks organizētas ar mācību satura apguvi (t.sk. padziļinātu) saistītas aktivitātes un kultūrizglītojoši ārpusstundu pasākumi skolēniem, sadarbosies arī abu skolu skolēnu pašpārvaldes.

Jau 13. februārī notika pirmā Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas pedagogu pieredzes vizīte sākumskolā. Rīgas kolēģi vēroja un analizēja stundas. Mārupes Valsts ģimnāzijas skolotāja Ieva Bārdiņa dalījās pieredzē par digitālo pratību sākumskolā.

1. martā vizītē uz Rīgas Valsts klasisko ģimnāziju dosies Mārupes Valsts ģimnāzijas administrācijas komandas, lai detalizētāk plānotu turpmāko sadarbību 2024. gadā.

Andžela Sokolova,

Mārupes Valsts ģimnāzijas direktora vietniece izglītības jomā