Apstiprina VSIA “Starptautiskā lidosta “Rīga”” ūdenssaimniecības apgādes pakalpojumu tarifa izmaiņas

12.02.2024.

2024. gada 31.janvārī Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome pieņēmusi lēmumu Nr. 38 (prot. Nr.3) “Par Valsts akciju sabiedrības “Starptautiskā lidosta “Rīga”” ūdenssaimniecības apgādes pakalpojumu tarifa apstiprināšanu”, lemjot apstiprināt Valsts akciju sabiedrības “Starptautiskā lidosta "Rīga””(turpmāk – Lidosta) ūdenssaimniecības apgādes pakalpojumu tarifu 4,74 EUR/m3 apmērā bez Pievienotās vērtības nodokļa, kas sastāv no:

  • Ūdens ražošanas pakalpojumu tarifa 0,00 EUR/m3 ;
  • Ūdens piegādes pakalpojumu tarifa 2,06 EUR/m3;
  • Notekūdeņu savākšanas pakalpojumu tarifa 1,71 EUR/m3 ;
  • Notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu tarifa 0,97 EUR/m3.

Saskaņā ar ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta otro daļu vietējās pašvaldības dome nosaka maksu par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko sniedz pašvaldības iestāde. Vietējās pašvaldības dome nosaka maksu par komersanta sniegtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ja komersanta sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoms katrā veidā nepārsniedz 1000 000 kubikmetrus gadā.

Pamatojoties uz 2017.gada 28.aprīlī noslēgto līgumu (turpmāk – Līgums) starp Pašvaldību un Lidostu par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Mārupes novada administratīvās teritorijas daļā, Pašvaldība pilnvaroja Lidostu Līgumā noteiktajā kārtībā sniegt šādus ūdenssaimniecības pakalpojumus (turpmāk – Pakalpojumi) - ūdens ieguvi, dzeramā ūdens sagatavošanu un piegādi patērētājam, un notekūdeņu savākšanu no patērētāja un novadīšanu līdz Rīgas pilsētas teritorijā SIA “Rīgas ūdens” piederošajam maģistrālajam kanalizācijas vadam, Jūrkalnes ielā 70, Rīgā. Līgums ir spēkā līdz 2027.gada 27.aprīlim.

Atbilstoši Lidostas sniegtajai informācijai par Pakalpojumu apjomiem, ko tā iekļāvusi Pašvaldībai iesniegtajā tarifu aprēķinā:

-  no dabīgiem ūdens avotiem iegūti 103 414 m³, tostarp:

  • lietotājiem piegādāti 53 966 m³ ūdens;
  • pašpatēriņam izlietoti 49 448 m³ ūdens (Lidostas darbības uzturēšanai);

-  kopējais attīrītais notekūdeņu apjoms ir 106 414 m³, tostarp:

  • no lietotājiem savākti 35 117 m³ notekūdeņu;
  • Lidostas darbības rezultātā radušies 71 297 m³ notekūdeņu.

Valsts akciju sabiedrības “Starptautiskā lidosta "Rīga”” ūdenssaimniecības apgādes pakalpojumu jaunais tarifs būs spēkā no 2024.gada 1.aprīļa.