Turpinās publiskā apspriešana par Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumiem

19.06.2020.

Mārupes novada dome informē, ka tiek turpināta Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu 3.redakcijas publiskā apspriešana, kuras termiņš, ņemot vērā valsts teritorijā iepriekš noteikto ārkārtējo situāciju un iespēju savlaicīgi publicēt informāciju par publiskās apspriešanas sanāksmes norises laiku, tiek pagarināts līdz 2020.gada 10.jūlijam.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020.gada 6.jūlijā, Mārupes kultūras nama zālē plkst.19.00.

Ņemot vērā pagarinājumu Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu 3.redakcijas publiskās apspriedes termiņam, rakstveida priekšlikumus var iesniegt līdz 2020.gada 10.jūlijam:

  • pa pastu vai iesniedzot klātienē - pastkastītē pie ieejas Kultūras namā vai Mārupes novada domes Klientu apkalpošanas centrā apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no 9.00- 18.00, adrese Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167;
  • elektroniski priekšlikumus var iesniegt, iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: marupe@marupe.lv. Iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds un adrese, bet juridiskām personām jānorāda nosaukums, adrese un reģistrācijas numurs, iesniegumam jābūt parakstītam vai iesniegtam ar elektronisko parakstu.
  • reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā www.geolatvija.lv.

Ar sagatavoto teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidoto (3.0) redakciju un Vides pārskata redakcionāli precizēto redakciju publiskās apspriešanas laikā var iepazīties:

  • Elektroniskajā vidē  - Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Teritorijas plānojums/Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu izstrāde un Latvijas Vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvia.lv   sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.
  • Klātienē iespējams iepazīties ar Grafiskās daļas kartēm “Funkcionālais zonējums” un “Aizsargjoslas un apgrūtinājumi”, kas izliktas apskatei pie Mārupes novada domes ēkas rezerves izejas iepretī lielveikalam RIMI  Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā.
  • Klātienē pilna dokumentācija izdrukas formātā - Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļā  (Daugavas iela 29, Mārupe), pašvaldības darba laikā.

Vēršam uzmanību, ka teritorijas plānojuma grozījumu 3.redakcijas publiskā apspriešanas process valstī noteiktās ārkārtējās situācijas dēļ ir būtiski ieildzis, kā arī šajā periodā pēc ilgstošām diskusijām 2020.gada 10.jūnijā Saeima galīgajā lasījumā pieņēma  Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kas vēl nav izsludināts un līdz ar to nav stājies spēkā. Papildus jau plaši diskutētajai Mārupes novada apvienošanai ar Babītes novadu, likumā paredzēts noteikt arī novadu pilsētas statusu Mārupes ciemam, par ko līdz šim novadā publiskas diskusijas nav notikušas. Ņemot vērā šos apstākļus, kā arī faktu, ka jau šobrīd 3.redakcijas publiskās apspriešanas ietvaros saņemti iesniegumi ar iebildumiem un priekšlikumiem vairāk kā no 155 fiziskām un juridiskām personām, pašvaldība vērtēs nepieciešamību pilnveidot teritorijas plānojuma grozījumus. Turpmāk plānošanas procesā pašvaldība arī plāno organizēt publisku diskusiju par jauno Mārupes pilsētu, lai noskaidrotu sabiedrības viedokli par sagaidāmajām izmaiņām, to ietekmi, kā arī iespējamo pilsētas robežu.