Paziņojums par nekustamā īpašuma „Vazdiķi-B", Mārupē, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

12.06.2020.

Atkārtoti informējam, ka Mārupes novada Dome 2020. gada 25.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.17 (protokols Nr.5) “Par nekustamā īpašuma „Vazdiķi-B", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760080067) detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus daudzdzīvokļu māju būvniecībai, paredzot zemes vienību sadalījumu un transporta risinājumus.  Publiskās apspriešanas termiņš noteikts 4 nedēļas.

Ņemot vērā 2020.gada 25.marta Ministru kabineta rīkojumu Nr.119 “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, detālplānojuma publiskā apspriešana tiek uzsākta pēc Valstī noteiktās ārkārtējās situācijas atcelšanas.

Publiskā apspriešana ir noteikta no 2020.gada 15.jūnija līdz 2020. gada 15. jūlijam.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020.gada 6. jūlijā plkst. 17.00 Mārupes novada Kultūras nama zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē.

Ar detālplānojuma projektu var iepazīties:

  • Klātienē: Mārupes novada Attīstības nodaļā  (Daugavas iela 29, Mārupe), pašvaldības darba laikā.
  • Elektroniskajā vidē: Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi/Detālplānojumi izstrādes stadijā (šeit) un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv , sadaļā Teritorijas attīstības plānošana (šeit).

Priekšlikumus aicinām iesniegt rakstiski līdz 15.07.2020 Mārupes novada domei Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV 2167, nosūtot tos pa pastu. Elektroniski priekšlikumi iesniedzami ar elektronisko parakstu, iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: marupe@marupe.lv. Klātienē iesniegumi iesniedzami Mārupes novada domes pastkastītē (pie ieejas Kultūras namā) vai apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no 9.00- 18.00 Klientu apkalpošanas centrā. Iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām jānorāda nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru. Priekšlikumus iespējams iesūtīt arī reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).