Šodien plkst. 17.00 publiskās apspriešanas sanāksme nekustamā īpašuma “Stūrīši” Mārupes pagastā detālplānojuma projektam

04.09.2023.

Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 26.07.2023. pieņēmusi lēmumu Nr. 61 (prot. Nr. 14) “Par nekustamā īpašuma “Stūrīši” Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030283) detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai un izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu”.

Ar lēmumu detālplānojuma darba uzdevuma termiņš pagarināts līdz 2024. gada 25. augustam.

 

Publiskās apspriešanas termiņš: 21.08.2023. – 18.09.2023. 

Publiskās apspriešanas sanāksme:  04.09.2023. plkst. 17.00 MS Teams platformā.

Saite uz sanāksmi: https://ej.uz/apspriesana-Sturisi

 

Ar lēmumu un detālplānojuma redakciju iespējams iepazīties: 

Kopsavilkums par risinājumu izvietots publiskajā ārtelpā pie ieejas Pašvaldības administrācijas ēkās Mārupē, Daugavas ielā 29, un Piņķos, Centra ielā 4. 

 

Rakstiskus ierosinājumus var iesniegt līdz 18.09.2023.:

  • pa pastu:  Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167; 
  • ar elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: marupe@marupe.lv
  • pastkastē pie Pašvaldības administrācijas ēkām: Mārupē, Daugavas ielā 29; Piņķos, Centra ielā 4; 
  • reģistrējoties ģeoportāla www.geolatvija.lv, ievadot priekšlikumu sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” (ievadot meklētāja logā plānošanas dokumenta nosaukumu un izvēloties “Iesniegt priekšlikumu”).

Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds un adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese.

Kontaktinformācija: Pašvaldības Attīstības un plānošanas pārvaldes vadītāja vietniece Dace Žīgure (tālruņa numurs: 67149862, e-pasta adrese: dace.zigure@marupe.lv) speciālistu konsultāciju laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.

 

Detālplānojuma izstrādes pamatojums un īss risinājuma apraksts 

Detālplānojuma mērķis - izstrādāt risinājumu īpašuma sadalei apbūves gabalos, piekļuvei pie jaunveidojamiem zemesgabaliem veidojot jaunu ceļu un inženierkomunikācijas, detalizēt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus un paredzēt nosacījumus meža teritorijas izmantošanai un atmežošanai. 

Detālplānojuma risinājums – īpašuma teritorijas (2,3 ha) sadale deviņās zemes vienībās, no kurām piecas zemes vienības - savrupmāju apbūvei ar papildizmantošanu tūrisma un atpūtas objekti un četras zemes vienības - transporta infrastruktūrai, ceļu un maģistrālo inženierkomunikāciju izbūvei. Plānots caurbraucams ceļš savienojumam ar īpašumu “Bunkas” un papildu strupceļš piekļuvei pie jaunveidojamiem īpašumiem. Teritorijā noteikts īpaši aizsargājams biotops “Mežainās piejūras kāpas”, kas detālplānojuma risinājumā netiek plānots publiski pieejams, jo saskaņā ar ekspertu atzinumu ierobežojama kāpas nomīdīšana. Detālplānojuma risinājums saskaņots ar Dabas aizsardzības pārvaldi, tajā paredzēti atbilstoši biotopa aizsardzības risinājumi, tai skaitā nav pieļaujama apbūve, atmežošana atļauta tikai ceļa daļā (9 m2), ievērojot konkrētas prasības pieļaujams veidot papildu stādījumus kā buferzonu.

stūrīši