Paziņojums par nekustamā īpašuma “Zīlītes” Spuņciemā, Salas pagastā, detālplānojuma apstiprināšanu

12.04.2022.

Mārupes novada pašvaldības dome 30.03.2022. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 15 (prot. Nr. 5) “ Par nekustamā īpašuma “Zīlītes”, kadastra Nr.8088 005 0476, Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu ”. Detālplānojums stājas spēkā pēc tā paziņošanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Informāciju par paziņošanas datumu, oficiālās publikācijas numuru un saiti uz publikāciju aicinām meklēt pašvaldības mājaslapā.

Ar lēmumu var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnes www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/ Attīstība un plānošana/ Detālplānojumi. Detālplānojuma redakcija un lēmumi pieejami Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana (saite uz dokumentu ŠEIT).

Kontaktinformācija: Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas zemes ierīcības speciāliste Daina Klauģe (e-pasta adrese: daina.klauge@marupe.lv, tālr. nr. 67913758) speciālistu konsultāciju laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.